Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1046884 ΕΞ 2018 Αποστολή πινάκων συσχετισμού κωδικών TARIC έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ    
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ 
& ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο:210-69.87.475
Fax:210-69.87.506
E-Mail:ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: Ω29Χ46ΜΠ3Ζ-ΦΔΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018

Αριθ. Πρωτ: ΔΔΘΕΚΑ Α 1046884 Εξ 2018

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Αποστολή πινάκων συσχετισμού κωδικών TARIC έτους 2018»

Σχετ: Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1163757 ΕΞ/3-11-2017 εγκύκλιος

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με την οποία γνωστοποιήθηκε η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) - Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. για το έτος 2018 (καν. 2017/1925 της Επιτροπής, τεύχος L-282/31.10.2017) και δόθηκαν οδηγίες για την αναζήτησή της, αποστέλλουμε συνημμένα, για τη διευκόλυνσή σας, τους πίνακες συσχετισμού των κωδικών TARIC για το έτος 2018 σε σχέση με τους αντίστοιχους κωδικούς του έτους 2017, που αναρτήθηκαν στη βάση δεδομένων CIRCA BC της Ε.Επιτροπής (12/3/2018).

Οι εν λόγω πίνακες (Πίνακας 1 και Πίνακας 2) παρουσιάζουν την αντιστοιχία μεταξύ παλαιών και νέων κωδικών εμπορευμάτων, και περιλαμβάνουν όλες τις αλλαγές που επήλθαν τόσο σε επίπεδο 8ψήφιων κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας όσο και σε επίπεδο 10ψήφιων κωδικών TARIC εντός του έτους 2017 και εφαρμόζονται για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων καθώς και εφαρμογής εθνικών και ενωσιακών μέτρων για το έτος 2018, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω αλλαγών.

Επισημαίνουμε ειδικότερα τα ακόλουθα:

  • Ο Πίνακας 1 (σελ. 6 - 33), περιλαμβάνει:

Στην 1η στήλη με τίτλο «Νέοι κωδικοί», όλους τους νέους κωδικούς εμπορευμάτων με έναρξη ισχύος από 2/1/2017 έως και 1/1/2018, και πρέπει να εφαρμόζονται εντός του 2018.

Στη 2η στήλη με τίτλο «Προέρχονται από», τους προηγούμενοι κωδικούς εμπορευμάτων από τους οποίους προήλθαν οι νέοι κωδικοί της 1ης στήλης.

  1. Ο Πίνακας 2 (σελ. 34 - 68), περιλαμβάνει:

Στην 1η στήλη με τίτλο «Κωδικοί που αντικαταστάθηκαν εν μέρει ή στο σύνολό τους», τους ακόλουθους δύο τύπους κωδικών εμπορευμάτων:

i.  Κωδικοί που έληξαν εντός του 2017 οπότε έπαυσαν να ισχύουν στο σύνολό τους, και αντικαταστάθηκαν εξ' ολοκλήρου με νέους κωδικούς. Οι κωδικοί αυτού μπορούν να εντοπιστούν από το γεγονός ότι στη 2η στήλη με τίτλο «Ημερομηνία λήξης» αναγράφεται συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία έπαυσαν να ισχύουν.

ii. Κωδικοί που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, αλλά αντικαταστάθηκαν ως προς ένα μέρος τους με νέους κωδικούς, και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη που κατατάσσονταν σε αυτούς προηγουμένως. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να εντοπιστούν από το γεγονός ότι στη 2η στήλη με τίτλο «Ημερομηνία λήξης» δεν αναγράφεται συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία έπαυσαν να ισχύουν, καθώς βρίσκονται ακόμη σε ισχύ.

Στη 2η στήλη με τίτλο «Ημερομηνία λήξης», όπως προαναφέρθηκε, αναγράφεται η ημερομηνία λήξης των κωδικών εκείνων που έχουν παύσει να ισχύουν και έχουν αντικατασταθεί στο σύνολό τους. Όταν το πεδίο της στήλης αυτής παραμένει κενό, συνδέεται με κωδικούς εμπορευμάτων οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν αλλά έχουν αντικατασταθεί ως προς ένα μέρους τους με νέους κωδικούς.

Στην 3η στήλη με τίτλο «Αντικαθίστανται από», τους νέους κωδικούς εμπορευμάτων με τους οποίους αντικαθίστανται οι παλιοί κωδικοί της 1ης στήλης, είτε συνολικά (όταν έχουν ημερομηνία λήξης στη 2η στήλη) είτε εν μέρει (όταν έχουν ημερομηνία λήξης στη 2η στήλη).

Επισημαίνεται επομένως ότι, στις περιπτώσεις μερικής αντικατάστασης, ισχύουν και οι δύο κωδικοί εμπορευμάτων (παλαιός και νέος), αλλά το περιεχόμενου του παλαιού κωδικού έχει μεταβληθεί και έχει αντικατασταθεί εν μέρει από το νέο κωδικό. Αντίθετα, στις περιπτώσεις ολικής αντικατάστασης (παύση ισχύος παλαιού κωδικού), ισχύει μόνο ο νέος κωδικός εμπορεύματος.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι πίνακες αντιστοιχίας που επισυνάπτονται με την παρούσα έχουν καθαρά πληροφοριακό σκοπό, κοινοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας όσον αφορά τον εντοπισμό της αντιστοιχίας μεταξύ των κωδικών εμπορευμάτων 2017-2018, και δε συνιστούν νομικό κείμενο. Συνεπώς, εξυπακούεται πως η ημερομηνία έκδοσής τους από την Ε.Επιτροπή (12/3/2018) δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων και τη συνακόλουθη εφαρμογή δασμών, επιβαρύνσεων και λοιπών εθνικών και ενωσιακών μέτρων πριν από την ημερομηνία αυτή. Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων από 1/1/2018 πραγματοποιείται με βάση τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (Κοινό Δασμολόγιο) της Ε.Ε. για το έτος 2018 που συνιστά το βασικό νομικό κείμενο αναφοράς για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης, της οποίας η δημοσίευση γνωστοποιήθηκε εγκαίρως με την α) σχετική. Κατά συνέπεια, δε νοείται αιτιολόγηση λανθασμένης δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων από 1/1/2018 με το σκεπτικό της καθυστερημένης έκδοσης των πινάκων αντιστοιχίας από την Ε.Επιτροπή.

Η παρούσα με τους συνημμένους πίνακες μπορεί επίσης να αναζητηθεί στη διαδικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) και των Ελληνικών Τελωνείων (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet ).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Πίνακας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!