Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1133984 ΕΞ 2017 Δασμολογική κατάταξη συσκευών αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών στη δασμολογική κλάση 8471 - Σημείωση 5 Κεφ. 84 του Δασμολογίου και Γενικός Κανόνας 3β)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α: 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο:210-69.87.475
Fax:210-69.87.506
E-Mail:ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr


ΑΔΑ: Ψ9Θ146ΜΠ3Ζ-334

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1133984 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Δασμολογική κατάταξη συσκευών αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών στη δασμολογική κλάση 8471 - Σημείωση 5 Κεφ. 84 του Δασμολογίου και Γενικός Κανόνας 3β)»

Αναφορικά με το θέμα, και με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής δασμολογικής κατάταξης μηχανών και συσκευών αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών της δασμολογικής κλάσης 8471 (όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές τύπου desktop, tablet, laptop κλπ.) καθώς και τη διάκρισή τους από άλλες μηχανές και συσκευές που, παρόλο που διαθέτουν δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, εντούτοις δεν μπορούν, βάσει των αντικειμενικών τους χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους, να υπαχθούν στην προαναφερόμενη δασμολογική κλάση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 84 ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

1. Η δασμολογική κατάταξη μηχανών και συσκευών που διαθέτουν δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών στη δασμολογική κλάση 8471, γίνεται με βάση τη Σημείωση 5 του Κεφαλαίου 84 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει), σημεία Α) έως Ε).

2. Σύμφωνα με την εν λόγω σημείωση, στην κλάση 8471 υπάγονται οι μηχανές και συσκευές που καταγράφουν τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών, προγραμματίζονται ελεύθερα σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη και εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας το οποίο μπορούν να τροποποιούν μέσω λογικής απόφασης κατά τη διάρκεια επεξεργασίας (σημείο Α). Τέτοιες μηχανές και συσκευές είναι, ιδίως, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου (desktop PC), καθώς και οι φορητοί υπολογιστές τύπου laptop ή ταμπλέτας (tablet PC).

Ειδικότερα:

 • Οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά, υπάγονται στη δασμολογική διάκριση 8471 30 00. Η διάκριση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως, τους φορητούς υπολογιστές τύπου «laptop» και «ταμπλέτας» (tablet PC), καθώς και ορισμένους τύπους «προσωπικών ψηφιακών βοηθών»^^ο^Ι Digital Assistants - PDAs) που πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατάταξή τους στην κλάση 8471 με βάση τη σημείωση 5 του Κεφ. 84 (βλ. παρ. 3 κατωτέρω).
 • Οι λοιποί, μη φορητοί, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που έχουν βάρος που υπερβαίνει τα 10 κιλά, υπάγονται κατά περίπτωση στις διακρίσεις 8471 41 00 εφόσον περιλαμβάνουν στο ίδιο περίβλημα κεντρική μονάδα επεξεργασίας με κεντρική μονάδα εισόδου και εξόδου, ή 8471 49 00 εφόσον παρουσιάζονται με τη μορφή «συστημάτων» που περιλαμβάνουν έναν αριθμό διακριτών μονάδων.
 • Τέλος, οι μονάδες επεξεργασίας, οι μονάδες εισόδου ή εξόδου στις οποίες περιλαμβάνονται τα πληκτρολόγια, οι μονάδες μνήμης και οι λοιπές μονάδες, υπάγονται κατά περίπτωση στις δασμολογικές διακρίσεις 8471 50 00 έως 8471 80 00.

3. Εντούτοις, εφιστούμε την προσοχή ότι σύμφωνα με το σημείο Ε) της Σημείωσης 5 του Κεφαλαίου 84, οι μηχανές που φέρουν ενσωματωμένη ή που εργάζονται σε συνδυασμό με μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, αλλά προορίζονται να επιτελέσουν μια ειδική λειτουργία, άλλη από αυτή της επεξεργασίας πληροφοριών, δεν υπάγονται στη δασμολογική κλάση 8471, αλλά στην κατάλληλη κατά περίπτωση κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία τους.

Κατά συνέπεια, συσκευές που ενσωματώνουν λειτουργικό σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών δεν υπάγονται απαραίτητα στην κλάση 8471, εφόσον επιτελούν συγκεκριμένη λειτουργία που κατονομάζεται ειδικότερα σε άλλες κλάσεις του Δασμολογίου, και η οποία, αν και επιτελείται με τη βοήθεια συστήματος ή συσκευής επεξεργασίας πληροφοριών, εντούτοις δεν συνιστά η ίδια «λειτουργία επεξεργασίας πληροφοριών» με την έννοια της παρ. 2 ανωτέρω.

4. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές εμπεριέχουν πλέον ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα που επιτελεί περιορισμένης έκτασης αυτόματη επεξεργασία πληροφοριών, ή συνδέονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να επιτελέσουν τη λειτουργία τους, εντούτοις προορίζονται για μια ειδική λειτουργία/χρήση, άλλη από αυτή της αποκλειστικής επεξεργασίας πληροφοριών.

Κατά συνέπεια, δεν κατατάσσονται στην κλάση 8471, ως μηχανές αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών, αλλά στις κατάλληλες κατά περίπτωση δασμολογικές κλάσεις που περιγράφουν τη συγκεκριμένη λειτουργία τους.

5. Ως τέτοια παραδείγματα μηχανών και συσκευών με ειδική λειτουργία που μπορεί να ενσωματώνουν ή να συνδέονται με σύστημα αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών προκειμένου να επιτελέσουν τη λειτουργία τους, εντούτοις δεν κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 8471 αλλά υπάγονται στην κλάση που αντιστοιχεί στην ειδική αυτή λειτουργία, μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά:

 • οι εκτυπωτές, οι σαρωτές και οι συσκευές φωτοαντιγραφής και τηλεομοιοτυπίας, έστω κι αν λειτουργούν αποκλειστικά με σύνδεση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (8443),
 • τα τερματικά ανάγνωσης πιστωτικών, χρεωστικών κλπ. καρτών (POS) (8470),
 • τα τερματικά αυτόματης διανομής χαρτονομισμάτων (ΑΤΜ) (8472),
 • τα φορητά τερματικά ανάγνωσης και ασύρματης αποστολής κωδικών προϊόντων, παραγγελιών πελατών και παρόμοιων δεδομένων (handy terminals) (8517),
 • τα κινητά τηλέφωνα (8517),
 • οι συσκευές αναπαραγωγής και εγγραφής βίντεο (8521),
 • οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι βιντεοκάμερες (8525),
 • οι συσκευές ραδιοναυσιπλοϊας (GPS 8526),
 • οι τηλεοπτικοί δέκτες, οι συσκευές τηλεόρασης και οι συσκευές προβολής (8528),
 • τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) (8543),
 • οι μηχανές κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και ημιαγωγών (8486),
 • τα οπτικά και τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια (9011 και 9012),
 • τα λέιζερ (9013),
 • τα ιατρικά και χειρουργικά όργανα και συσκευές (κλάση 9018),
 • οι συσκευές ακτίνων Χ (κλάση 9022),
 • τα όργανα και οι συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις (κλάση 9027),
 • οι μετρητές αερίων, υγρών και ηλεκτρισμού (κλάση 9028),
 • οι παλμογράφοι, οι αναλυτές φάσματος και τα όργανα μέτρησης της ακτινοβολίας (κλάση 9030),
 • οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών (9504), κλπ.

Β) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 3β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ)

6. Όσον αφορά τις μηχανές και συσκευές αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών που παρουσιάζονται ως σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση σε συνδυασμό με άλλα είδη, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενικού Κανόνα 3β) του Δασμολογίου. Υπενθυμίζουμε συνοπτικά τα κύρια σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του κανόνα αυτού, σύμφωνα και με την αριθ. Α 1129434 ΕΞ/5-9-2017 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 6ΛΧΗ46ΜΠ3Ζ-ΠΑΠ):

- Ως «σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση» με την έννοια του γενικού κανόνα 3β) για την ερμηνεία του Δασμολογίου, θεωρούνται τα είδη για τα οποία πληρούνται σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Πρόκειται για είδη τα οποία, εφόσον παρουσιαστούν χωριστά, υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές κλάσεις (4 ψηφία) ή διακρίσεις (6 ψηφία) του Δασμολογίου. Είδη τα οποία υπάγονται στην ίδια 6ψήφια δασμολογική διάκριση αλλά σε διαφορετικό 8ψήφιο κωδικό Σ.Ο. εντός της διάκρισης αυτής, δεν πληρούν την παρούσα προϋπόθεση.
 • Τα επιμέρους είδη του συνόλου σχετίζονται μεταξύ τους και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από κοινού ή σε συνδυασμό μεταξύ τους για την εξυπηρέτηση μιας συγκεκριμένης ανάγκης ή την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 • Τα είδη παρουσιάζονται συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, δηλαδή με τρόπο που να παρέχει τη δυνατότητα απευθείας πώλησής τους, χωρίς επανασυσκευασία. Ορισμένες εξαιρέσεις προβλέπονται για είδη για τα οποία δικαιολογούνται χωριστές συσκευασίες λόγω μεγέθους, χημικής σύνθεσης, βάρους, τήρησης κανόνων ασφαλείας κλπ., υπό την προϋπόθεση ότι δεν επανασυσκευάζονται πριν από την τελική πώλησή τους στους καταναλωτές.
 • Εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το σύνολο κατατάσσεται σε μία μόνο δασμολογική κλάση, δηλαδή σε αυτή στην οποία κατατάσσεται το είδος που προσδίδει στο σύνολο τον ουσιώδη χαρακτήρα, με βάση κριτήρια όπως η αξία, ο όγκος, το βάρος, οι διαστάσεις, το υλικό κατασκευής, η ανθεκτικότητα, η σημασία/βαρύτητα του κάθε είδους, κλπ. Αντίθετα, εφόσον δεν πληρούται έστω και μία προϋπόθεση, τότε το σύνολο διαχωρίζεται στα συστατικά του είδη και το κάθε ένα από αυτά κατατάσσεται χωριστά στην κατάλληλη δασμολογική κλάση που αντιστοιχεί σε αυτό.
 • Όσον αφορά, ειδικότερα, την προϋπόθεση ότι τα είδη του συνόλου πρέπει να προορίζονται για την εξυπηρέτηση μιας ανάγκης ή την άσκηση μιας δραστηριότητας, αυτή γενικά θεωρείται ότι ικανοποιείται μόνον εφόσον όλα ανεξαιρέτως τα είδη του συνόλου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί για το σκοπό αυτό. Η παρουσία έστω και ενός είδους εντός του συνόλου το οποίο δεν σχετίζεται με τα λοιπά είδη, έχει σαν συνέπεια τη χωριστή δασμολογική κατάταξη όλων των ειδών του συνόλου. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες περιπτώσεις ειδών «αμελητέας αξίας» που δεν σχετίζονται μεν με το σύνολο, μπορούν όμως να αγνοηθούν για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης με βάση το γενικό κανόνα 3β), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1129434 ΕΞ/5-9-2017 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 6ΛΧΗ46ΜΠ3Ζ-ΠΑΠ).

7. Κατ' εφαρμογή της παρ. 6, και αναφορικά με τα είδη της δασμολογικής κλάσης 8471, ως παράδειγμα «συνόλου συσκευασμένου για τη λιανική πώληση» με την έννοια του γενικού κανόνα 3β), μπορούν να αναφερθούν οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρουσιάζονται μαζί με είδη όπως: ποντίκι, mouse-pad, χειριστήρια παιχνιδιού που προορίζονται να συνδεθούν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ασύρματο πληκτρολόγιο, εκτυπωτή, κάρτα μνήμης ή ήχου, διάταξη αποθήκευσης όπως USB, υπόθεμα που περιέχει λογισμικό, θήκη ή τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς, βιβλίο οδηγιών χρήσης ή εκμάθησης συγκεκριμένων προγραμμάτων, κλπ.

Στις περιπτώσεις αυτές το σύνολο, εφόσον παρουσιάζεται στην τελική συσκευασία με την οποία θα πωληθεί, υπάγεται στη δασμολογική διάκριση 8471 50 00 κατ' εφαρμογή του γενικού κανόνα 3β) του Δασμολογίου.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή της παρούσας για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης μηχανών και συσκευών αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών, που παρουσιάζονται είτε μεμονωμένα είτε με τη μορφή συνόλου που περιλαμβάνει και άλλα είδη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!