Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1093905 ΕΞ 2017 Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C499/14 - Ερμηνεία του όρου «συσκευασμένα για τη λιανική πώληση» για την εφαρμογή του γενικού κανόνα 3β) του Δασμολογίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ 
& ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Ε. Μπίρμπιλα 
Τηλέφωνο:210-69.87.475
Fax:210-69.87.506
E-Mail:ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΛΥ8Η-ΑΚΒ

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1093905 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C499/14 - Ερμηνεία του όρου «συσκευασμένα για τη λιανική πώληση» για την εφαρμογή του γενικού κανόνα 3β) του Δασμολογίου»

Κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, την Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-499/14 (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά C, αριθ. 56/2016), με την οποία διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής του όρου «εμπορεύματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση» όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που δεν παρουσιάζονται σε ενιαία συσκευασία κατά τον τελωνισμό τους, πληρούν όμως, κατά τα λοιπά, τις προϋποθέσεις για την κατάταξή τους ως «σύνολα», κατ' εφαρμογή του γενικού κανόνα 3β) του Δασμολογίου.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία της προαναφερόμενης Απόφασης έχουν ως εξής:

1. Η εν λόγω Απόφαση αφορά οπτικοακουστικά συστήματα τα οποία αποτελούνταν, αφενός, από συσκευή που συνδύαζε μονάδα DVD, σύνδεση USB, δέκτη FM, οθόνη LCD, μονάδα ΜΡ3 και δέκτη τηλεοπτικών σημάτων, και αφετέρου, αποσπώμενα ηχεία που προορίζονταν να συνδεθούν στο οπτικοακουστικό σύστημα.

2. Κατά τη στιγμή του τελωνισμού, τα εμπορεύματα ήταν αποσυναρμολογημένα, δεν παρουσιάζονταν σε ενιαία συσκευασία για πώληση στους τελικούς καταναλωτές, και προορίζονταν να συσκευαστούν μαζί για πρώτη φορά μετά από την υποβολή της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, με σκοπό τη διάθεσή τους στο λιανικό εμπόριο ως σύνολο.

3. Παρά το γεγονός αυτό, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα προαναφερόμενα είδη θα έπρεπε να υπαχθούν στη δασμολογική κλάση 8521 ως σύνολο, κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3β) για την ερμηνεία του Δασμολογίου, για τους ακόλουθους κυρίως λόγους:

 • Για την εφαρμογή του γενικού κανόνα 3β), τα εμπορεύματα θα πρέπει μεν να παρουσιάζονται μαζί κατά τον τελωνισμό, εντούτοις δεν συνάγεται ότι πρέπει υποχρεωτικά να είναι συσκευασμένα στην ίδια μία και μόνη συσκευασία (σκέψη αριθ. 37).
 • Η έννοια του όρου «σύνολο συσκευασμένο για τη λιανική πώληση», κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3β), αναφέρεται σε συνδυασμό εμπορευμάτων τα οποία προσφέρονται κανονικά, ιδίως στο λιανικό εμπόριο, ως σύνολο και σε ενιαία συσκευασία, για την εξυπηρέτηση μιας ανάγκης ή για την άσκηση ορισμένης δραστηριότητας (σκέψη αριθ. 37).
 • Η ενιαία συσκευασία των εμπορευμάτων κατά την προσκόμιση στο τελωνείο δεν μπορεί να αποτελέσει μοναδικό λόγο απόρριψης της κατάταξής τους ως «σύνολο», κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3β), καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτρέψει στους εισαγωγείς να χειρίζονται κατά περίπτωση τον τρόπο συσκευασίας για να επωφεληθούν από την πλέον συμφέρουσα δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων (σκέψεις 38 και 39).
 • Έτσι, στις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα δεν παρουσιάζονται σε ενιαία συσκευασία για πώληση στον τελικό καταναλωτή, η κατάταξή τους ή μη ως «σύνολο», κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3β), μπορεί να συναχθεί από άλλους αντικειμενικούς παράγοντες, πέραν του τρόπου συσκευασίας τους, όπως είναι ιδίως οι ακόλουθοι (σκέψη 44):
  • η από κοινού εισαγωγή, μεταφορά, τιμολόγηση και μεταχείριση των εμπορευμάτων,
  • το γεγονός ότι ο παραλήπτης είναι ο ίδιος,
  • η οπτική εμφάνιση της συσκευής, καθώς και
  • το γεγονός ότι ο αριθμός των ειδών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν «σύνολο» ανταποκρίνεται στην ενιαία χρήση τους: έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, ο αριθμός των εισαχθέντων ηχείων ήταν ακριβώς ίδιος με τον αριθμό των οπτικοακουστικών συστημάτων.

4. Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, το Δικαστήριο της Ε.Ε. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε χωριστές συσκευασίες κατά τον τελωνισμό και συσκευάζονται για πρώτη φορά μαζί μετά από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, μπορούν εντούτοις να θεωρηθούν ως «σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση», σύμφωνα με τον γενικό κανόνα 3β), και συνεπώς να υπαχθούν σε μία δασμολογική κλάση, βάσει του ουσιώδη χαρακτήρα τους, εφόσον αποδεικνύεται κατ' εφαρμογή άλλων αντικειμενικών παραγόντων, ότι αυτά συνιστούν ένα όλον και προορίζονται για πώληση στο λιανικό εμπόριο ως ένα όλον (σκέψεις 45 και 46).

5. Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης προϊόντων ως «σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση» σύμφωνα με το γενικό κανόνα 3β) του Δασμολογίου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ε.Ε. αποτελεί την ανώτατη δικαστική αρχή (δικαιοδοτικό όργανο) της Ε.Ε. που διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε., ενώ οι αποφάσεις του για θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου υπερτερούν έναντι κάθε άλλου μη συμβατού μέτρου του κοινοτικού δικαίου, όπως είναι οι κανονισμοί, οι οδηγίες ή οι αποφάσεις των οργάνων της Ε.Ε., καθώς και έναντι τυχόν εθνικών διατάξεων και ρυθμίσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!