Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1031555 ΕΞ 2017 Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Ασφάλεια τροφίμων - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2016/2106 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 884/2014 - Παροχή κωδικοποιημένων οδηγιών εφαρμογής του τροποποιούμενου κανονισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184  
Πληροφορίες:Δ.Τσαγκαλάκης 
Τηλέφωνο:210 6987444 
Fax:210 6987459 
E-Mail:dtd@2001.syzefxis.gov.gr  
Url:www.icisnet.gr 

ΑΔΑ: 69ΩΦΗ-5ΑΘ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1031555 ΕΞ 2017 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής 

Θέμα: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Ασφάλεια τροφίμων - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2016/2106 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 884/2014 - Παροχή κωδικοποιημένων οδηγιών εφαρμογής του τροποποιούμενου κανονισμού 

ΣΧΕΤ. : α. Η με Α.Π. Δ19Γ 5020985 ΕΞ 2014 / 5-9-2014 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 60ΞΖΗ-Μ0Ψ)
β. Το με Α.Π. 104/3237/11-1-2017 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ 

Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής, με την οποία έχουν δοθεί οδηγίες για την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 884/2014 και λαμβάνοντας υπόψη το (β) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (συνημμένο αρ. 1), με το οποίο κοινοποιείται ο νέος Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2106 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 884/2014 (συνημμένο αρ. 2), σας παρέχουμε, προς διευκόλυνσή σας, κωδικοποιημένες οδηγίες εφαρμογής του τροποποιούμενου κανονισμού. Συγκεκριμένα: 

1. Πεδίο εφαρμογής 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 884/2014 (στο εξής «κανονισμός») ισχύει για κάθε εισαγόμενο φορτίο των τροφίμων και ζωοτροφών που περιγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 1 αυτού και τα οποία κατατάσσονται στους κωδικούς Σ.Ο. του Παραρτήματος Ι του κανονισμού. Εφαρμόζεται επίσης, στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα που προέρχονται από μεταποίηση των ζωοτροφών και τροφίμων του άρθρου 1 παρ. 1, καθώς και στις σύνθετες ζωοτροφές και στα σύνθετα τρόφιμα που περιέχουν σε ποσοστό άνω του 20% κάποια από τα τρόφιμα και ζωοτροφές του άρθρου 1 παρ. 1 του κανονισμού. Εξαιρούνται: 

  • οι αποστολές ζωοτροφών και τροφίμων, οι οποίες έχουν μη εμπορικό χαρακτήρα και προορίζονται για ιδιώτες με μοναδικό σκοπό την προσωπική κατανάλωση και χρήση. 
  • τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών, το μικτό βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά 
  • τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών, ο τελικός προορισμός των οποίων δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση με προορισμό τρίτη χώρα ή εμπορεύματα εισερχόμενα σε ελεύθερη ζώνη με προορισμό τρίτη χώρα). 

2. Όροι για την έγκριση της εισόδου 

Η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω Καθορισμένων Σημείων Εισόδου (ΚΣΕ), τα οποία στη χώρα μας ταυτίζονται με τα ΚΣΕ που ισχύουν για τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 669/2009 (συνημμένο αρ. 3). Επιπλέον, κάθε εισερχόμενο στην ΕΕ φορτίο ελεγχόμενων εμπορευμάτων οφείλει να συνοδεύεται από Κοινό Έγγραφο Εισόδου - ΚΕΕ (βλ. Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 669/2009 - συνημμένο αρ. 4). 

Οι τελωνειακές Αρχές στα σημεία εισόδου επιτρέπουν την προώθηση των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού στο Τελωνείο όπου αυτά κατέχουν σε ελεύθερη κυκλοφορία, μόνο κατόπιν υποβολής ή προσκόμισης σε αυτές. από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του. του Κοινού Εννοάωου Εισόδου, κατάλληλα συμπληρωμένου (θέσεις ΙΙ.3. ΙΙ.5. ΙΙ.8) και θεωρημένου από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή (θέση ΙΙ.9). Επισημαίνεται ότι, το εν λόνω ΚΕΕ αποτελεί επισυναπτόμενο έγγραφο του τελωνειακού παραστατικού που καλύπτει τη μεταφορά των - μη ενωσιακών -εμπορευμάτων από το σημείο εισόδου στο σημείο όπου κατέχουν σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα όταν εγείρονται αμφιβολίες ως προς τη φύση και την υπαγωγή ή μη των εισερχομένων εμπορευμάτων στις διατάξεις του κανονισμού, οι τελωνειακές Αρχές στα σημεία εισόδου συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου - ΠΚΠΦ&ΠΕ, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής - ΔΑΟΚ) προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος ελεγχόμενων εμπορευμάτων χωρίς την έγκριση των αρμοδίων Αρχών, η είσοδος ελεγχόμενων εμπορευμάτων από μη προβλεπόμενα σημεία εισόδου ή τέλος, εμπορευμάτων των οποίων η είσοδος δεν επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές. Οι αποφάσεις των εν λόγω Υπηρεσιών εμφαίνονται στο Κοινό Έγγραφο Εισόδου, στα πεδία ΙΙ.5 («ΑΠΟΔΕΚΤΟ για μεταφορά») ή ΙΙ.6 («ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ») του Μέρους ΙΙ. 

3. Όροι νια τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία 

Το πρωτότυπο ΚΕΕ συνοδεύει το φορτίο μέχρι και την άφιξή του στο σημείο όπου πρόκειται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία. Κατά τη θέση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία. η προσκόμιση του ΚΕΕ (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή). δεόντως υπογεγραμμένου (θέση ΙΙ.21. Μέρος ΙΙ του ΚΕΕ). σφραγισμένου (θέση ΙΙ.20. Μέρος ΙΙ του ΚΕΕ) και με την έγκριση τη αρμόδιας Αρχής στη θέση ΙΙ.14 του Μέρους ΙΙ. αποτελεί υποχρεωτική συνθήκη προκειμένου να επιτραπεί η υπαγωγή των ελεγχόμενων εμπορευμάτων. στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

Επισημαίνεται ότι, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού επιτρέπεται μόνο στους τόπους που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Αρχή ως Καθορισμένα Σημεία Εισαγωγής Τροφίμων και Ζωοτροφών (συνημμένο αρ. 5).

Σε περίπτωση κατά την οποία μία αποστολή φορτίου διαχωριστεί σε μικρότερες, σε χρονικό σημείο μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της αρμόδιας Αρχής αλλά πριν από τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία, τότε κάθε επιμέρους φορτίο οφείλει να συνοδεύεται από επικυρωμένο (από την αρμόδια Αρχή) αντίγραφο του ΚΕΕ. Ο δε εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή και το πρωτότυπο ΚΕΕ σε φυσική μορφή, προκειμένου να πιστώνονται επ' αυτού οι ποσότητες που κάθε φορά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

4. Διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων 

Η απόφαση για τη μεταχείριση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό ανήκει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την επιφύλαξη των επιβεβλημένων κατά περίπτωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων. 

5. Υποσύστημα TARIC 

Σημειώνεται ότι το μέτρο που προβλέπεται από τον κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα taric (κωδικός παραπομπής CD599) και συνδεδεμένο με τους κωδικούς εμπορευμάτων του πεδίου εφαρμογής του. Ο κωδικός πιστοποιητικού για τη δήλωση του Κοινού Εγγράφου Εισόδου στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι ο C678. 

Οι κατά τόπους τελωνειακές Αρχές της χώρας παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές ελέγχου, αναφέροντας στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε δυσχέρεια. 

Τέλος, η ως άνω (α) σχετική από τη λήψη της παρούσας παύει να ισχύει

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!