Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1061/26-3-2008 Συμπλήρωση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262-1993

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1075/1995 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΠΟΛ. 1061/26-3-2008: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αρ. πρωτ. 1103551/8478/ Α 0014/ ΠΟΛ . 1262/2.8.1993 Α . Υ . Ο .

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1167/29-7-2015 (ΦΕΚ Β 1808/21-8-2015).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) του άρθρου 20,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ και 2, του άρθρου 24,

γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄, 2 και 3, του άρθρου 28,

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των παρακάτω αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών:

α) της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675 Β΄),

β) της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ. 1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212 Β΄),

γ) της με αριθ. πρωτ. 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ. 1155/6.6.1995 (ΦΕΚ 527 Β΄),

δ) της με αριθ. πρωτ.1083791/3558/1071/0014/ΠΟΛ. 1198/13.7.1995 (ΦΕΚ. 650 Β΄),

ε) της με αριθ. πρωτ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 (ΦΕΚ 1173 Β΄).

3. Τις διατάξεις της με αριθ.πρωτ. 1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ. 1206/31.7.2002 (ΦΕΚ 1073 Β΄) Α.Υ.Ο.Ο.

4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, Τίτλος ΙΧ Απαλλαγές Κεφάλαιο 10 - Απαλλαγές πράξεων που συνδέονται με τη διεθνή διακίνηση αγαθών - Τμήμα 2 (Πράξεις που απαλλάσσονται ενόψει εξαγωγής και στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών) - Άρθρο 164.

5. Την αριθμ.42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Τα αιτήματα των Συνδέσμων των εξαγωγέων.

7. Την αποδοχή σχετικής πρότασης της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (82η Σύσκεψη της Επιτροπής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας).

8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

Τη συμπλήρωση της απόφασής μας με αριθ.πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993, όπως ισχύει, ως εξής :

Αρθρο 1

 

Χορήγηση ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α. στις επιχειρήσεις, οι οποίες εξαντλούν το όριο, που τους έχει χορηγηθεί.

Στις επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α., που ορίζεται με την 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. και εξαντλούν το όριο που τους έχει χορηγηθεί για το δωδεκάμηνο, παρέχεται η δυνατότητα λήψης νέου συμπληρωματικού ορίου απαλλαγής. Πέραν των προϋποθέσεων και της διαδικασίας, που ορίζονται με την ανωτέρω απόφαση, για τη λήψη του νέου συμπληρωματικού ορίου οι επιχειρήσεις πρέπει:

α) Να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα Νο 1, για τη θεώρηση "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.", χρώματος πορτοκαλί, όπως το υπόδειγμα Νο 2, που επισυνάπτονται στην παρούσα, μετά την παρέλευση τουλάχιστον εξαμήνου από την προηγούμενη αίτηση.

Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση, από την οποία θα προκύπτει, κατά χώρα, ο αριθμός και η αξία των διασαφήσεων εξαγωγής, καθώς και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων του προηγουμένου δωδεκαμήνου.

Το όριο απαλλαγής θα είναι ίσο με τη διαφορά, που προκύπτει μεταξύ του ύψους των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της αίτησης δωδεκαμήνου και του ορίου απαλλαγής, που έχει χορηγηθεί με βάση την προηγούμενη αίτηση.

Το όριο αυτό προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις προκύπτει από τα επί μέρους σύνολα των αντιστοίχων τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και προκειμένου για εξαγωγές το σύνολο αυτών αποδεικνύεται από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής (αντίτυπο Νο 3 του Ε.Δ.Ε.).

β) Να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση για θεώρηση το "Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.". Η θεώρηση αυτού ενεργείται από το τμήμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο φέρει ενιαία αρίθμηση ή ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση ανά σειρά για ολόκληρο το δωδεκάμηνο που ισχύει ή μέχρι τη χορήγηση του επόμενου ορίου απαλλαγής στην περίπτωση εξάντλησης του ήδη χορηγηθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Τυχόν δελτία που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή δε δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη περίοδο και υποχρεωτικά προσκομίζονται για ακύρωση κατά τη θεώρηση νέων διπλοτύπων.

Αρθρο 2

Λοιπές ρυθμίσεις

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 "Δικαίωμα επιλογής των υποκειμένων στο φόρο, δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου για τη χρησιμοποίηση του ορίου απαλλαγής και αντιστρόφως" της με αριθ.πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ. 1075/13.3.1995 Α.Υ.Ο. καταργούνται.

2. α) Οι διατάξεις του άρθρου 3 "Προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών βάσει της αριθμ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 Α.Υ.Ο." της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ. 1075/13.3.1995 Α.Υ.Ο., όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της με αριθ.πρωτ. 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ. 1155/6.6.1995 Α.Υ.Ο. ισχύουν για τις αγορές αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών από το εσωτερικό της χώρας. Για την εισαγωγή αγαθών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ.πρωτ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 Α.Υ.Ο.

β) Στις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθ.πρωτ. 1017949/693/165/0014/ ΠΟΛ. 1075/13.3.1995 Α.Υ.Ο. προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

"-Επίσης, να προσκομίζει το ακριβές αντίγραφο του Αποδεικτικού Είσπραξης με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ......", που του χορηγήθηκε από το Τελωνείο εισαγωγής, προκειμένου ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ. να προβεί στην έγκριση ισόποσης αναπροσαρμογής του υπολοίπου του ορίου απαλλαγής."

3. Οι ετήσιες καταστάσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. φυλλάσσονται στο φάκελο του κάθε υπόχρεου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να εξυπηρετήσουν τις διασταυρώσεις και επαληθεύσεις κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

4. Οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η οποία υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, εφόσον για το σκοπό της εκκαθάρισης πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες και εφαρμόζουν τις διατάξεις της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο., υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την Ειδική Συγκεντρωτική Ετήσια Κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ίδιας απόφασης μέχρι την 10η Μαϊου εκάστου έτους, για τις πράξεις που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για όσες επιχειρήσεις κατά την έναρξη των εργασιών τους έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, καθώς και για την υποβολή της ετήσιας κατάστασης από τις επιχειρήσεις αυτές, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της με αριθ.πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο.

Αρθρο 3

Υποδείγματα

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αντικαθίστανται τα υποδείγματα Νο 1, 2 και 3 που επισυνάπτονται στην 1064690/3772/713/Α0014/ ΠΟΛ. 1206/31.7.2002 απόφασή μας, καθώς και τα Νο 4 και 5 που επισυνάπτονται στην 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 απόφασή μας, με τα συνημμένα στην παρούσα.

2. Τα θεωρημένα στελέχη του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως του χορηγηθέντος ορίου.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υποδείγματα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!