Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1075/1995 Συμπλήρωση διατάξεων της 1103551 /8478/Α 0014/2.8.1993 ΠΟΛ. 1262 απόφασης Υπουργού Οικονομικών

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1229/20-11-2014

Αριθ. 1017949/693/165/0014 ΠΟΛ. 1075/1995: Συμπλήρωση διατάξεων της 1103551 /8478/Α 0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 απόφαση Υπουργού Οικονομικών

ΦΕΚ: Β 212/23-3-1995

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1167/29-7-2015 (ΦΕΚ Β 1808/21-8-2015).
Η παρούσα απόφαση παρουσιάζεται κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1155/1995, την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1061/2008 και την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1229/20-11-2014..

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει:

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10α,
β) του άρθρου 16,
γ) των παραγράφων, περιπτώσεις α, γ, δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20,
δ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α,γ και δ και 2 του άρθρου 22α,
ε) της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 28,
στ) του άρθρου 48 και
ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τη με αριθ. 1026431 /268/006Α/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ154/Β) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών.

3. Την ανάγκη συμπλήρωσης των διατάξεων της 1103551/8478/Α.0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 Α.Υ.Ο.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής διατάξεων του Ν. 1642/86, αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της απόφασής μας με αριθ. 1103551/8478/Α.0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 Α.Υ.Ο., ως εξής:

Άρθρο 1
Επέκταση της διαδικασίας απαλλαγής απ' το Φ.Π.Α. που ορίζεται από τις διατάξεις της με αριθ. 1103551/8478/Α.0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 Α.Υ.Ο. και στις νέες επιχειρήσεις.

Οι διατάξεις της με αριθ. 1103551/8478/Α.0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262/1993 Α.Υ.Ο. εφαρμόζονται και για τις νέες επιχειρήσεις με την ακόλουθη διαδικασία:

Η συνολική αξία των αγορών, εισαγωγών, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψης υπηρεσιών που μπορούν να πραγματοποιήσουν, με άμεση απαλλαγή από Φ.Π.Α., επιχειρήσεις που πραγματοποιούν για πρώτη φορά ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή εξαγωγές αγαθών, δε μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που έχει πραγματοποιήσει κατά τους προηγούμενους της αίτησης μήνες. Η αίτηση αυτή, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, μπορεί να υποβληθεί για πρώτη φορά μετά την πάροδο τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου, αφότου άρχισε την πραγματοποίηση των παραπάνω πράξεων. Στη συνέχεια αιτήσεις για αναπροσαρμογή του ορίου, μπορεί να υποβάλλονται στους επόμενους μήνες, ακόμη και κάθε μήνα, μέχρι τη συμπλήρωση της πρώτης δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου, εφόσον το όριο που χορηγήθηκε με την αμέσως προηγούμενη αίτηση εξαντλήθηκε.

Άρθρο 2
Δικαίωμα επιλογής των υποκειμένων στο φόρο, δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, για τη χρησιμοποίηση του ορίου απαλλαγής, και αντιστρόφως.

..........[1]

Άρθρο 3
Προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής η ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών βάσει της αριθ. 1103551/ 8478/ Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 Α.Υ. Ο.

..........[2]

Άρθρο 4
Στέρηση δικαιώματος άμεσης απαλλαγής.

1. Στερούνται του δικαιώματος άμεσης απαλλαγής της απόφασης αυτής:

α) τα πρόσωπα τα οποία, κατά τις τρεις προηγούμενες της αίτησης διαχειριστικής περιόδους ή σε μία απ' αυτές έχουν υποπέσει σε ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις. Ως ουσιαστική φορολογική παράβαση για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής νοείται κάθε παράβαση, που επισύρει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 1642/86, καθώς και κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στην ανακρίβεια των τηρουμένων Βιβλίων και Στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 Κ. Β.Σ.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού αρκεί η διαπίστωση και μόνο της σχετικής παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της.

Τυχόν «Ειδικά Διπλότυπα Δελτία Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. που έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται και ακυρώνονται από τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών η αναλόγων παραβάσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται όταν οι παραπάνω παραβάσεις δεν επιδρούν επί του κύρους των βιβλίων και ο οφειλόμενος συνολικά φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000).

Άρθρο 5
Ακύρωση ή μη πραγματοποίηση εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που έτυχαν απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 1103551/ 8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 Α.Υ.Ο. και της παρούσας.

Στην περίπτωση ακύρωσης ή μη πραγματοποίησης της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου αγοραστής υποχρεούται:

- να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το προαναφερόμενο «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.», για την ισόποση αναπροσαρμογή του υπόλοιπου του ορίου της απαλλαγής που αναφέρεται σ' αυτό και

-να υποβάλλει την έκτακτη προσωρινή δήλωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, αντίγραφο της οποίας επιδεικνύει στο Προϊστάμενο της αρμόδιας, για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προβεί στην έγκριση ισόποσης αναπροσαρμογής του υπολοίπου του ορίου απαλλαγής, κατά τα ανωτέρω.

"-Επίσης, να προσκομίζει το ακριβές αντίγραφο του Αποδεικτικού Είσπραξης με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ......", που του χορηγήθηκε από το Τελωνείο εισαγωγής, προκειμένου ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ. να προβεί στην έγκριση ισόποσης αναπροσαρμογής του υπολοίπου του ορίου απαλλαγής.[3]"

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αντικαθίστανται τα υποδείγματα No 1 και 2 που επισυνάπτονται στη με αριθ. 1103551/8478/Α.0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 απόφασής μας, με τα συννημένα στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.95, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 1995

Υπόδειγμα

Υποσημειώσεις (3)
[1]

Οι διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης καταργήθηκαν με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1061/2008.

[2]

Οι διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης καταργήθηκαν με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1229/20-11-2014. Οι καταργηθείσες διατάξεις είχαν ως εξής:

"1.[α] Η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσις κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της με αριθ. 1103551 /8478/Α.0014/12.8.93 ΠΟΛ. 1262 απόφασής μας ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την έκδοση του οικείου τιμολογίου αγοράς ή του παραστατικού εισαγωγής κατά περίπτωση, επιτρεπόμενης της παράτασης κατά δύο (2) ακόμη μήνες για δικαιολογημένη αιτία, που κρίνεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Τελωνειακής Περιφέρειας κατά περίπτωση, μετά art σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

"1α [β]. Η προθεσμία των οκτώ (8) μηνών που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο για την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης, δύναται να παραταθεί κατ' ανώτατο όριο για οκτώ (8) επί πλέον μήνες, εφόσον πρόκειται για πρώτες ή βοηθητικές ύλες που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων ύστερα από ειδική επεξεργασία, καθώς και για υλικά συσκευασίας, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μεταποιητικές επιχειρήσεις για την παραγωγή ή τη συσκευασία προϊόντων τους που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.

Για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται σχετική αίτηση από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία της ΔΟΥ πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο.

Η παράταση χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος την αρμόδια ΔΟΥ επιθεωρητού, του Προϊσταμένου της ΔΟΥ και του Επόπτη Ελέγχου, ύστερα από διαπίστωση των λόγων της πραγματικής αδυναμίας πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης μέσα στην αρχική προθεσμία των οκτώ (8) μηνών."

"1β[β] . Αιτήματα, για χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου από επιχειρήσεις για τις οποίες η εξάμηνη χρονική περίοδος που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, έχει λήξει κατά την έκδοση της παρούσας, χωρίς την ολοκλήρωση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης, υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης και η προθεσμία που έληξε ήδη κατά τα ανωτέρω παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου."

2. Εάν ο αγοραστής - εξαγωγέας δεν πραγματοποιήσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται, στην προηγούμενη παράγραφο την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών που προμηθεύτηκε για το σκοπό αυτό, υποχρεούται με τη λήξη της παραπάνω αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας να καταβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας με έκτακτη προσωρινή δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν. 1642/86, όπως ισχύουν."

α. Οι διατάξεις του άρθρου 3 ίσχυαν, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1061/2008, για τις αγορές αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών από το εσωτερικό της χώρας. Για την εισαγωγή αγαθών βλ. τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ.πρωτ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 Α.Υ.Ο.

β. Οι παρ. 1α και 1β του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης προστέθηκαν με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1155/1995.

[3]

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 προστέθηκε με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1061/2008.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!