Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1229/20-11-2014 Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13−3−1995 και ΠΟΛ. 1155/6−6−1995.

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1075/1995 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ - Φ.Π.Α. 
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Αντώνιος Α. Σανιδάς 
Τηλέφωνο : 210- 3645615 Τηλεομοιότ : 210- 3645413 
Ηλ. Ταχ/μείο : asanidas @1992.syzefxis.gov.gr 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ως προς την παρ. 1 περ. γ΄ στα  “Έχοντας υπόψη” 

ΑΔΑ: 795ΝΗ-Α3Μ

Αθήνα, 20/11/2014

Φ.Ε.Κ. 3329/11.12.2014 τ.Β΄

ΠΟΛ. 1229

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13.3.1995 και ΠΟΛ. 1155/6.6.1995

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1167/29-7-2015 (ΦΕΚ Β 1808/21-8-2015).
Βλ. την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13-3-1995, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, εδώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κάτωθι διατάξεις του ν.2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας” (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει: α) του άρθρου 20,  β) του άρθρου 23,  γ) του άρθρου 24, παρ. 1, περ. ζ΄ και παρ. 2  δ) του άρθρου 28, παρ. 1 περ. α΄, γ΄, δ΄ και 2.  ε) του άρθρου 60  στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 66 παρ. 27 του Ν.4174/26.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 170/26.7.2013 τ. Α) “Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας”, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του ν.4093/ /2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄) και συμπληρώθηκε με το ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄).

4. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25.6.2014 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25.6.2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». Αθήνα, 20/11/2014 Φ.Ε.Κ. 3329/11.12.2014 τ.Β΄ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 12295.

5. Την παρ. 42 της αριθ. πρωτ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 3317/27.12.2013 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία συμπληρώθηκε η αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130/28.1.2013 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών”.

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (Φ.Ε.Κ. 675/2.9.1993 τ. Β΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/ /13.3.1995 (Φ.Ε.Κ. 212/23.3.1995 τ. Β΄).

8. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (Φ.Ε.Κ. 527/16.6.1995 τ. Β΄). 9. Την ανάγκη ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων των οποίων η παραγωγική δραστηριότητα, λόγω της φύσεως της παραγωγής και των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του οριζομένου από τις προαναφερόμενες αποφάσεις χρονικό διάστημα. 10.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/1995, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις όμοιες του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1155/1995, οι οποίες θέτουν προθεσμία εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τα οποία αποκτήθηκαν με απαλλαγή σύμφωνα με τη διαδικασία της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς  Τμήματος Διοίκησης 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!