Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1155/6-6-1995 Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/ 0014/ΠΟΛ. 1075/13.3.1995 Απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

Αριθ. 1058757/2754/791/0014

ΠΟΛ.1155/6.6.95

Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/ 0014/ΠΟΛ. 1075/13.3.95 Απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1167/29-7-2015 (ΦΕΚ Β 1808/21-8-2015).
Βλ. την ΠΟΛ. 1075/1995, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, εδώ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1642/86, «για την εφαρμογή του ΦΠΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει.

2. Την παρ. 1 του ύρθρου 3 της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/13.3.95/ΠΟΛ 1075 Α.Υ.Ο.

3. Την με αριθ. 1026431 /268/006Α/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ154/Β) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών.

4. Την ανάγκη ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων των οποίων, η παραγωγική δραστηριότητα, λόγω της φύσης των χρησιμοποιουμένων αγαθών και των υλικών συσκευασίας αυτών, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στο οριζόμενο από την προαναφερόμενη απόφαση χρονικό διάστημα.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής διατάξεων του ν. 1642/86.

6. Τα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Στο άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/ 0014/ΠΟΛ 1075/13.3.95 απόφασής μας, προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 1 α και 1 β, ως εξής:

1 α. Η προθεσμία των οκτώ (8) μηνών που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο για την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης, δύναται να παραταθεί κατ' ανώτατο όριο για οκτώ (8) επί πλέον μήνες, εφόσον πρόκειται για πρώτες ή βοηθητικές ύλες που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων ύστερα από ειδική επεξεργασία, καθώς και για υλικά συσκευασίας, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μεταποιητικές επιχειρήσεις για την παραγωγή ή τη συσκευασία προϊόντων τους που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.

Για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται σχετική αίτηση από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία της ΔΟΥ πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο.

Η παράταση χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος την αρμόδια ΔΟΥ επιθεωρητού, του Προϊσταμένου της ΔΟΥ και του Επόπτη Ελέγχου, ύστερα από διαπίστωση των λόγων της πραγματικής αδυναμίας πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης μέσα στην αρχική προθεσμία των οκτώ (8) μηνών.

1 β. Αιτήματα, για χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου από επιχειρήσεις για τις οποίες η εξάμηνη χρονική περίοδος που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, έχει λήξει κατά την έκδοση της παρούσας, χωρίς την ολοκλήρωση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης, υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης και η προθεσμία που έληξε ήδη κατά τα ανωτέρω παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου».

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!