Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1206/31-7-2002 Διαδικασία θεώρησης δύο σειρών του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ Π Α

ΥΠΟΙΚ 1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ.1206/31-7-2002

ΦΕΚ Β 1073/14-8-2002

ΘΕΜΑ : Διαδικασία θεώρησης δύο σειρών του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1167/29-7-2015 (ΦΕΚ Β 1808/21-8-2015).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2-8-1993 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 675 Β΄).

3. Τις διατάξεις της 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13-3-1995 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 212 Β΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

5. Την 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Τα αιτήματα των Συνδέσμων των Εξαγωγέων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1.Στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α.. που ορίζεται με την 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2-8-1993 Α.Υ.Ο. παρέχεται η δυνατότητα τήρησης δύο σειρών του " Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. ", με τις εξής προϋποθέσεις και διαδικασία, πέραν των οριζομένων από την αναγραφόμενη απόφαση, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει :

α) Να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα Νο 1, για τη θεώρηση "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.", όπως το υπόδειγμα Νο 2, χρώματος πορτοκαλί, που επισυνάπτονται στην παρούσα.

β) Να αναγράφουν στην αίτηση το διακριτικό της κάθε σειράς, την ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση αυτής για ολόκληρη τη δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο που ισχύει και το ποσό του ορίου απαλλαγής ανά σειρά, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό άθροισμα των ποσών των ορίων απαλλαγής των δύο σειρών δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό απαλλαγής που τους χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ.

γ) Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν ποσό ορίου απαλλαγής, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τη μία σειρά στην άλλη. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται με την έκδοση του πρώτου κενού Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής της σειράς από την οποία μεταφέρεται το ποσό, αφαιρούμενο από το αρχικό όριο απαλλαγής και αντίστοιχα με έκδοση του πρώτου κενού Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής της σειράς στην οποία μεταφέρεται το ποσό για να προστεθεί στο αρχικό όριο απαλλαγής. Το πρωτότυπο στοιχείο κάθε στελέχους δεν αποκόπτεται, αλλά παραμένει στο στέλεχος.

2. Ο επιτηδευματίας υποχρεούται να υποβάλλει άμεσα γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται, τα στοιχεία των σειρών, οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων Ειδικών Διπλότυπων Δελτίων Απαλλαγής που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά και το μεταφερόμενο ποσό. Επίσης, στην ίδια γνωστοποίηση δηλώνει ότι, η μεταφορά αυτού του ποσού δεν μεταβάλλει το συνολικό αρχικό ποσό του ορίου απαλλαγής που του έχει χορηγηθεί.

3.Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. με την παραλαβή της γνωστοποίησης ενημερώνει το τηρούμενο ειδικό βιβλίο-Μητρώου.

Άρθρο 2

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αντικαθίστανται τα υποδείγματα Νο 1 και 2 που επισυνάπτονται στην 1017949/693/165/0014 /ΠΟΛ.1075/13-3-1995 απόφασή μας, καθώς και το Νο 3 που επισυνάπτεται στην 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2-8-1993 απόφασή μας, με τα συνημμένα στην παρούσα.

2. Τα θεωρημένα στελέχη του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως τους, εφόσον οι επιχειρήσεις δεν επιθυμούν τη χρήση σειρών.

3. Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 3 υποδείγματα

 

Θεώρηση ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1206/2002

Ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής από το Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. 1206/2002

Μητρώο ενδιαφερομένων απαλλαγής Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1206/2002

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!