Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1173/2020 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (B΄196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα – Έξοδα’’ και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αριθμ. Α.1173

ΦΕΚ B’ 3207/03.08.2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (B΄196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα – Έξοδα’’ και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 1591/ 1986 (Α΄ 50), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 285).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4270/ 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12, της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύουν.

4. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (Β’ 3398) περί αποδεικτικού ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

5. Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1202/8.9.2014 (Β΄2531) «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει».

6. Την υπ’ αρ. 1027320/678/0006Β/24.2.1998 (Β΄ 196) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα “Έσοδα – Έξοδα” και ‘’Δικαστικών Ενεργειών” του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄6).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).

9. Την υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968).

10. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

11. Το π.δ. 83/09.07.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

12. Την υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

13. Την υπ’ αρ. 339/26.07.2019 απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).

14. Την ανάγκη μείωσης του διαχειριστικού κόστους, την εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού για όλες τις εργασίες που απαιτούνται από την διαχείριση των προεκτυπωμένων εντύπων των Α.Φ.ΕΚ. και του αποδεικτικού ενημερότητας.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε τις παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. 1027320/678/ 0006Β/24-2-1998 (B΄ 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα “Έσοδα - Έξοδα’’ και ‘’Δικαστικών Ενεργειών’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

α) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 1, με την προσθήκη περιπτώσεων, με Α/Α (15), ονομασία εντύπου «ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» και με κωδικό αριθμό εντύπου «Α6γ» και με Α/Α (16), ονομασία εντύπου «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» και με κωδικό αριθμό εντύπου «Α7α».

β) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 2, με την προσθήκη περίπτωσης θ), ως εξής:

θ) Το έντυπο « ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» (Α6γ), εκτυπώνεται σε απλό χαρτί από δύο έως τέσσερα αντίτυπα, κατά περίπτωση, και αποτελεί στοιχείο υποβολής προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου ορίζονται ως τα συνημμένα υποδείγματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το Υπόδειγμα (1) χρησιμοποιείται όταν ο «ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» εκδίδεται και εκκαθαρίζεται κεντρικά, το Υπόδειγμα (2) όταν εκδίδεται κεντρικά και εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο και το Υπόδειγμα (3) όταν εκδίδεται και εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο. Στη θέση της υπογραφής του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τα εν λόγω έντυπα, θα φέρουν με μηχανογραφική σήμανση την υπογραφή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και την σφραγίδα της Α.Α.Δ.Ε. Το νέο έντυπο θα χρησιμοποιείται εκ παραλλήλου με το ήδη υπάρχον και μέχρι την οριστική εξάντληση των αποθεμάτων του τελευταίου.

γ) Τροποποιούμε την περίπτωση γ) της παραγράφου 2 ως εξής:

γ) Το έντυπο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ» (Α7), σε δύο αντίτυπα με τις ενδείξεις «ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» αντίστοιχα και εκτυπώνεται σε απλό χαρτί (Α4), όπως το συνημμένο αντίστοιχο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το νέο έντυπο θα χρησιμοποιείται από 01/08/2020 εκ παραλλήλου με το ήδη υπάρχον και μέχρι την οριστική εξάντληση των αποθεμάτων του τελευταίου.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1027320/678/0006Β/ 24-2-1998 (Β΄196) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!