Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 35666/1841/2020 Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. Α 11574/638/18/ 22-05-2019 κοινής απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (Μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/ αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α΄ 85)» (Β΄ 2118).

Αριθμ. οικ. Α 35666/1841

ΦΕΚ B’ 2721/03.07.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. Α 11574/638/18/ 22-05-2019 κοινής απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (Μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/ αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α΄ 85)» (Β΄ 2118).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 1 του άρθρου 93 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57).

β. Των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 «Περί τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων» (Α’ 82), όπως αυτά προστέθηκαν με την παρ. 1 της υποπαρ. Δ.4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

γ. Του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

δ. Του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (Ε.Ε.) υπ΄αρ. 952/2013 (EEL 269) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

ε. Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύουν και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 132 αυτού.

στ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

ζ. Του π.δ. 142/2017 « Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

η. Του π.δ. 123/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την από 19-5-1956 Διεθνή Σύμβαση της Γενεύης «επί του συμβολαίου διά την διεθνήν μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (CMR)» άλλως Σύμβαση «CMR», που κυρώθηκε με τον ν. 559/1977.

3. Την υπ’ αρ. οικ. Α 11574/638/18/22-05-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (Μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α΄ 85)» (Β΄ 2118).

4. Την υπ’ αρ. Α/33824/2683/2004 κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 και 2003/127/Εκ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων» (Β΄ 1514).

5. Την υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).

6. Την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

7. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

8. Την υπ’ αρ. ΔΝΣα'/οικ.59172/7775/ΦΝ459/19-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

9. Την υπ’ αρ. Οικ. 438/28-05-2020 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. από την οποία προκύπτει ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίσταται στην παρ. 1 της υπ’ αρ. οικ Α 11574/ 638/22-05-2019 (Β' 2118) κοινής υπουργικής απόφασης η λέξη «Ταξινόμηση» με την λέξη «Εξαγωγή/αποστολή».

2. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. i της παρ. 1 της υπ’ αρ. οικ Α 11574/638/22-05-2019 (Β΄ 2118) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«i. Περίπτωση εξαγωγής/ αποστολής αυτοκίνητων οχημάτων σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., χωρίς προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας».

3. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. i της παρ. 1 της υπ’ αρ. οικ Α 11574/638/22-05-2019 (Β΄ 2118) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαγραφής απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς αποστολή/εξαγωγή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας από το κράτος - μέλος της Ε.Ε. όπου ταξινομήθηκε το όχημα, η οποία αναζητείται μέσω taxisnet από τον ενδιαφερόμενο, με χρήση των προσωπικών κωδικών του και σε περίπτωση εμφάνισης εκκρεμοτήτων χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπως το συνημμένο υπόδειγμα».

4. Τροποποιείται η περίπτ. ii της παρ. 1 της υπ’ αρ. οικ Α 11574/638/22-05-2019 (Β΄ 2118) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«ii. Περίπτωση εξαγωγής/ αποστολής αυτοκίνητων οχημάτων σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια.

Στην περίπτωση εξαγωγής/αποστολής οχήματος σε κράτος- μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος στην οικεία Περιφέρεια, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της διαγραφής απαιτείται προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και στοιχείων στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόχου και ιδιοκτήτη του οχήματος.

β) Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος από τον ενδιαφερόμενο ή διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου και ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις που το όχημα ευρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται άρση της ακινησίας.

γ) Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή/αποστολή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, η οποία αναζητείται μέσω taxisnet από τον ενδιαφερόμενο, με χρήση των προσωπικών κωδικών του και σε περίπτωση εμφάνισης εκκρεμοτήτων χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για εξαγωγή/αποστολή σε άλλο κράτος». Το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ο οποίος μπορεί να εξάγει/ αποστείλει το όχημα είτε ως φορτίο, με την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων στις περιπτώσεις εξαγωγής σε χώρες ΕΟΧ, είτε με τη χρήση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, που εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. Δ. 567/21/18,4,1996 Α.Υ.Ο. (Β΄ 524), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραδίδοντας στην αρμόδια, κατά περίπτωση, για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου τελωνειακή αρχή, την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για εξαγωγή /αποστολή σε άλλο κράτος».

Η διαδικασία της διαγραφής, λόγω εξαγωγής/αποστολής από τη χώρα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ολοκληρώνεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α) το υπογεγραμμένο από τον αποστολέα αντίγραφο δελτίου παράδοσης διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων [φορτωτική CMR] καθώς και το τιμολόγιο πώλησης ή το ιδιωτικό συμφωνητικό (απλά ευανάγνωστα αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο) στην περίπτωση που το αυτοκίνητο όχημα αποστέλλεται ως φορτίο.

Η ημερομηνία διαγραφής που θα καταχωρείται στο Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων είναι η ημερομηνία παραλαβής του προς μεταφορά εμπορεύματος της φορτωτικής CMR.

β) βεβαίωση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή περί χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα του Παρατήματος, στην περίπτωση που το αυτοκίνητο όχημα δεν αποστέλλεται ως φορτίο.

Η ημερομηνία διαγραφής που θα καταχωρείται στο Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι αυτή της χορήγησης των στοιχείων προσωρινής κυκλοφορίας από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.».

5. Αντικαθίσταται στην παρ. 2 της υπ’ αρ. οικ Α 11574/ 638/22-05-2019 (Β΄ 2118) κοινής υπουργικής απόφασης η λέξη «Ταξινόμηση» με την λέξη «Εξαγωγή».

6. Αντικαθίσταται το δικαιολογητικό δ' της περίπτ. i της παρ. 2 της υπ’ αρ. οικ Α 11574/638/22-05-2019 (Β΄ 2118) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«δ) Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, η οποία αναζητείται μέσω taxisnet από τον ενδιαφερόμενο, με χρήση των προσωπικών κωδικών του και σε περίπτωση εμφάνισης εκκρεμοτήτων χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπως το συνημμένο υπόδειγμα».

7. Τροποποιείται η περίπτ. ii της παρ. 2 της υπ’ αρ. οικ Α 11574/638/22-05-2019 (Β΄ 2118) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«ii. Περίπτωση εξαγωγής αυτοκίνητων οχήματος σε κράτος εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια.

Στην περίπτωση εξαγωγής οχήματος σε χώρα εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος στην οικεία Περιφέρεια, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της διαγραφής λόγω εξαγωγής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και στοιχείων στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόχου και ιδιοκτήτη του οχήματος.

β) Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος από τον ενδιαφερόμενο ή διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις που το όχημα ευρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται άρση της ακινησίας.

γ) Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, η οποία αναζητείται μέσω taxisnet από τον ενδιαφερόμενο, με χρήση των προσωπικών κωδικών του και σε περίπτωση εμφάνισης εκκρεμοτήτων χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

Στη συνέχεια η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για εξαγωγή». Το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας παραδίδεται 27069 στον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να εξάγει το όχημα είτε ως φορτίο, με την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων, είτε με τη χρήση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, που εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. Δ. 567/21/18,4,1996 Α.Υ.Ο. (Β’ 524), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραδίδοντας στην αρμόδια, κατά περίπτωση, για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου τελωνειακή αρχή, την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία - μόνο για εξαγωγή».

Η διαδικασία της διαγραφής λόγω εξαγωγής από τη χώρα σε χώρα εκτός της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. ολοκληρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του αντιγράφου εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διατυπώσεων εξαγωγής».

Η ημερομηνία της διαγραφής του οχήματος από το Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι η ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων του μηνύματος ΙΕ599.»

8. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το ακόλουθο Υπόδειγμα.

9. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ Α 11574/638/22-05-2019 κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!