Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1114/9-11-2004 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1123-1997, για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 2238-1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2459-1997

ΥΠΟΙΚ 1089017/2233/A0012/ ΠΟΛ. 1114/9-11-2004

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1040801/750/ΠΟΛ. 1123/Α0012/8.4.1997 (ΦΕΚ 328 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 118 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄). όπως αυτό πρoστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α΄) "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".

2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και του άρθρου 109 του Ν. 2238/1994.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 και 16 του Ν. 1676/1986 (Φ.Ε.Κ. 204 Α΄) και του άρθρου 33 του Ν. 2873/2000 (Φ.Ε.Κ 285 Α).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Α.Ν. 1521/1950 και του άρθρου δεύτερου του Ν. 1329/1983 (Φ.Ε.Κ. 25 Α΄) όπως ισχύει

6. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄).

7. Την απόφασή μας 1040801/750/ ΠΟΛ. 1123/Α0012/8.4.1997 (ΦΕΚ 328 Β΄) "Καθορισμός δικαιολογητικών για την εφαρμoγή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 2238/1994 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α΄)", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 1102824/1568/Α0012/ ΠΟΛ. 1202/2.11.1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

8. Την ανάγκη τροποποίησης της πιο πάνω απόφασης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.

9. Την αριθμ. 146501ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών" (ΦΕΚ Β΄ 519).

10. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την 1040801/750/ ΠΟΛ. 1123/Α0012/8.4.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 2238/1994 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 1102824/1568/Α0012/ ΠΟΛ. 1202/2.11.1999 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, ως ακολούθως:

Ι. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

"α) Για τα φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα, στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε Νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό :3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Κατ΄ εξαίρεση, για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους πολίτες των χωρών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, είτε αυτοί είναι μισθωτοί είτε μη μισθωτοί, τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., δεν απαιτείται η εγγραφή τους στα οικεία δημοτολόγια. Προκειμένου για εγγάμους θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός του κατοικεί μόνιμα στο νησί.

Στην περίπτωση εγγάμων που ο ένας σύζυγος λόγω εργασίας διατηρεί προσωρινή κατοικία σε άλλον τόπο, προκειμένου να έχει το δικαίωμα της απαλλαγής ο άλλος σύζυγος που κατοικεί μόνιμα στο Νησί και παράλληλα εργάζεται ή έχει επιχείρηση στο Νησί, απαιτείται αφενός στη βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας να βεβαιώνεται ότι η οικογένεια (σύζυγοι και τέκνα) κατοικεί μόνιμα στο Νησί αλλά ο ένας σύζυγος λόγω υπηρεσιακών αναγκών διατηρεί προσωρινή κατοικία αλλού και ότι και οι δύο σύζυγοι είναι γραμμένοι στα οικεία δημοτολόγια. Επίσης απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη του συζύγου που εργάζεται σε άλλον τόπο, για τον τόπο και χρόνο εργασίας του συζύγου αυτού. Εάν η βε3αίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να αναγράφεται σ΄ αυτήν ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του Νησιού ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης. Προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους και για τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. που διορίζονται στα Νησιά αυτά, η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος παρέχεται εφόσον αυτοί κατοικούν τουλάχιστον εννέα (9) μήνες κατά το έτος απόκτησης του εισoδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή. Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία κεφαλαίου, αρκεί να αναγράφεται ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος του Νησιού κατά το χρόνο συντάξεως του συμβολαίου της αγοράς ή της γονικής παροχής".

ΙΙ. Η παρ. 2 καταργείται και η παρ. 3 αναριθμείται σε 2.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2004

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!