Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 1676/1986

Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ Α 204/29-12-1986) Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων.

ΦΕΚ Α 204/29-12-1986

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1676

Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α 17/18.2.1997) ορίζεται ότι: "Καταργείται ο κατά περίπτωση επιβαλλόμενος Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών των άρθρων 6 έως και 16 του ν.1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α') και η εισφορά του άρθρου 1 του ν.128/1975 (ΦΕΚ 173 Α') στα δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται στα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2), καθώς και στους τόκους και προμήθειες των δανείων και πιστώσεων αυτών τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε δραστηριότητες που ασκούνται σε νησιά της παραγράφου 1".

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 33 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α 285/28.12.2000) ορίζεται ότι: "1. Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται με τις διατάξεις των άρθρων 6-16 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως ισχύει στα ακαθάριστα έσοδα που προβλέπονται από τη διάταξη της περίπτωσης β' του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, καταργείται. Στα ακαθάριστα έσοδα για τα οποία καταργείται ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών και στα παρεπάμενα αυτών σύμφωνα δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου. 2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001 και καταλαμβάνει έσοδα για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτήν".

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Προσοχή: Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014), φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986 (Α΄ 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση των υποκειμένων στο φόρο αυτόν.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ) ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΟΚ 1999/85 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ κτλ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Αλλες διατάξεις

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1986