Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Ε 1045494 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση του άρθρου 1 του νόμου 4683/20 (Α΄ 83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ και Ε΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Κερασιώτη, Μ.Κουνάβη
Τηλέφωνο: 210 6987414, 448
Τηλεομοιότυπο (Fax): 2106987424,408
Ηλ. Ταχυδρομείο: finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
(e-Mail)
Ιστότοπος (Url): www.aade.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21 /04/2020
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Ε 1045494 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.

Θέμα: Κοινοποίηση του άρθρου 1 του νόμου 4683/20 (Α΄ 83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»

Σχετ.: α) Η υπ. αριθ. Ε.2038/23-03-2020, (ΑΔΑ: ΩΩΣ246ΜΠ3Ζ-ΦΚΨ), εγκύκλιο διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ Κοινοποίηση διατάξεων του Α’ μέρους «Ρυθμίσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, του άρθρου 1 «Μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, της 20ης Μαρτίου 2020 (Α’ 68)»

β) Η υπ’ αριθμ. Ε.2039/24-03-2020 (ΑΔΑ: Ω7Τ746ΜΠ3Ζ-ΘΦΤ) εγκύκλιο διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α’ 68)»

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4683/20 (Α΄83) με το οποίο κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 68 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄).

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του πρώτου άρθρου «Μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας» καθώς και του εικοστού τρίτου άρθρου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της εν λόγω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 κοινοποιήθηκαν με τις ως άνω υπό στοιχείο α’ και β΄ σχετικές εγκυκλίους Διοικητή ΑΑΔΕ με τις οποίες δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή των εν λόγω άρθρων.

H έναρξη εφαρμογής των μέτρων του άρθρου 1, του Α’ Μέρους, «Μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας», είναι η 20η Μαρτίου 2020 και η ημερομηνία λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!