Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2039/2020 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α' 68)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Ε. Κερασιώτη
Τηλέφωνο: 210 6987414
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 210 6479231

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ω7Τ746ΜΠ3Ζ-ΘΦΤ
​Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2039

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α' 68)

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου της ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020 (Α' 68) με το οποίο δίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων άδεια εισαγωγής από τρίτες χώρες, μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol για το διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας η οποία είναι η 20η Μαρτίου 2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου η εισαγωγή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων από τα δικαιούμενα προς τούτο βιομηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες και τη διάθεση τους στην ελληνική επικράτεια.

Επιπλέον κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις διαδικασίες και διατυπώσεις παραλαβής της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, τις υποχρεώσεις των παραληπτριών βιομηχανιών καθώς και των ελέγχων που πραγματοποιούνται για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης ισχύουν όσα προβλέπονται στην υπ. αριθ. Φ.1554/811/2008 (B'2694) Α.Υ.Ο.Ο. για την παραλαβή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από κράτη μέλη της ΕΕ. Σημειώνεται ότι η προς εισαγωγή μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους αποστολής ή στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν να προσκομιστεί, έκθεση εξέτασης από διαπιστευμένο εργαστήριο, σχετικά με το είδος και τη συγκέντρωση του χρησιμοποιηθέντος μετουσιωτικού, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ΠΝΠ.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι η εισαγωγή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιείται με την τήρηση της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας και την υποβολή των κατά περίπτωση τελωνειακών παραστατικών υπό την προϋπόθεση ότι η μετουσίωση έχει πραγματοποιηθεί με φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol. Προς αποφυγή παρερμηνειών και συγχύσεων σημειώνεται ότι για την εισαγωγή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 113 τ ου ν.2960/01 καθόσον αυτές αφορούν την παραλαβή προϊόντων Ε.Φ.Κ. και ως εκ τούτου και της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από άλλα κράτη - μέλη.

Με αφορμή την παρούσα κοινοποίηση και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενους επιτηδευματίες επισημαίνεται ότι η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη ορίζεται με σαφήνεια στις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 όπως ισχύει, ως «η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη ή ακατέργαστη) και μη, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol., ως και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη στην οποία έχουν προστεθεί χημικές ουσίες, ώστε να αποκλείεται η χρησιμοποίησή της για παρασκευή αλκοολούχων ποτών χωρίς όμως να επηρεάζονται οι λοιπές βιομηχανικές της χρήσεις». Η συνθετική αιθυλική αλκοόλη ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 9Α(α) του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 όπως ισχύει, ως «η αιθυλική αλκοόλη που λαμβάνεται συνθετικά με εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο χημικών μεθόδων συνήθως από τα προϊόντα και παραπροϊόντα της πετροχημικής βιομηχανίας ως και από συνθετικό αέριο ... δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ειδικές βιομηχανικές χρήσεις κατόπιν της προηγούμενης μετουσίωσής της ...». Ως γνωστόν, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης για παραγωγή ποτών και εν γένει τροφίμων.

Συνεπώς, τόσο η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης όσο και η συνθετική αιθυλική αιθυλική αλκοόλη μπορούν, κατόπιν της μετουσίωσής τους, να χρησιμοποιηθούν με απαλλαγή του Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001, για την παραγωγή προϊόντων από τα βιομηχανικά εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν την αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη ή βοηθητική ύλη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι από τις κείμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής από τρίτες χώρες της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης ωστόσο στην περίπτωση που ο εισαγωγέας δεν διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης θα πρέπει μαζί με τις λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις να καταβάλει άμεσα και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!