Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε.2192/2019 Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/13.09.2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3616/Β'/30.09.2019) «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της αριθμ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Μυλωνά, Α. Χρονά, Β. Τερζής
Τηλέφωνο: 210-6987502,-505,-503
Fax: 210-6987506
E-Mail: d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β':
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η'
Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες: Μ. Σύλλα
Τηλέφωνο: 210-480 2445
E-Mail: m.sylla@aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2192/2019

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/13.09.2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3616/Β'/30.09.2019) «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της αριθμ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Σχετ. (α) Η αριθμ. πρωτ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚπου αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας», όπως ισχύει

(β) Η αριθμ. Τ. 1557/14/27.03.2002 ΕΔΥΟ «Διευκρινίσεις σχετικά με εφοδιασμούς πλοίων με είδη που προορίζονται για ενσωμάτωση, εφοπλισμό, εξοπλισμό, επισκευή κλπ. - Συμπλήρωση εντύπων»

(γ) Η υπ' αρ. πρωτ. Δ. 1121/109/4.07.2007 ΕΔΥΟ «Εφοδιασμός με καύσιμα επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 με ολικό μήκος κάτω των είκοσι (20) μέτρων που εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα»

(δ) Η αριθμ. πρωτ. Ε 2052/01-04-2019 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ : 6ΒΦΜ46ΜΠ3Ζ-ΛΔ5) «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»

1. Κοινοποιούμε την αριθμ. πρωτ. Α. 1348/13.09.2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 3616, Τεύχος Β, αναρτήθηκε στον ιστότοπο «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: Ω40Ξ46ΜΠ3Ζ-ΨΓΧ και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στις 30.09.2019, προς ενημέρωση και εφαρμογή.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ παρέχεται στους συναλλασσομένους η δυνατότητα της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα (με φορολογημένα καύσιμα) για περίοδο χρήσης από την 01.01.2019 μέχρι και την 30.06.2019, είτε κατά τον μήνα Οκτώβριο 2019 είτε κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2020.

2. Επιπλέον, κι όσον αφορά στην εφαρμογή της αριθμ. πρωτ. Α. 1070/2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

α) Στις περιπτώσεις όπου από 01.01.2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικές αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. σε Τελωνείο που σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση δεν είναι το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής του ΕΦΚ, θα τηρείται εφεξής η ακόλουθη διαδικασία:

i) Το Τελωνείο στο οποίο περιήλθε αναρμοδίως η ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής του φόρου, θα απορρίπτει την εκ παραδρομής υποβληθείσα αίτηση αναγράφοντας στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»: «Λόγος απόρριψης: Μη αρμόδιο Τελωνείο, το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής του ΕΦΚ είναι το...........», ώστε ο δικαιούχος να ενημερωθεί άμεσα και να υποβάλει εκ νέου ηλεκτρονικά την αίτησή του στο αρμόδιο Τελωνείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I της εν λόγω Απόφασης.

ii) Εν συνεχεία, το ίδιο Τελωνείο ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής του Ε.Φ.Κ. αποστέλλοντας με κάθε πρόσφορο μέσο τα στοιχεία της αίτησης επιστροφής (ονοματεπώνυμο / επωνυμία δικαιούχου, ΑΦΜ, MRN, ημερομηνία υποβολής).

iii) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου η επανυποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο είναι εκπρόθεσμη, λόγω της λήξης των οριζόμενων από τις διατάξεις προθεσμιών υποβολής, οι δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ. αναγράφουν στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»: α) το MRN της αρχικά υποβληθείσας αίτησης και β) το λόγο της επανυποβολής: «Εκ παραδρομής υποβολή στο Τελωνείο...............».

iv) Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., αφού κάνει δεκτή κατόπιν εξέτασης την επανυποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης του δικαιούχου, συμπληρώνει στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» ότι η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα σε αναρμόδιο Τελωνείο αναγράφοντας τα στοιχεία του εγγράφου με το οποίο απεστάλησαν στο Τελωνείο οι σχετικές αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ.

ν) Επισημαίνουμε επίσης ότι, το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά των ηλεκτρονικών αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο αναρμόδιο τελωνείο από την λειτουργία «Σύνδεσμοι» - Συνυποβαλλόμενα Αρχεία-Υποσύστημα Ε.Φ.Κ. - Επιχειρηματικό κλειδί (αναγράφεται το MRN της ηλεκτρονικής αίτησης) -Αναζήτηση - Ενέργειες (Download) του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων ICISnet. Συνεπώς, δεν απαιτείται η δημιουργία και η αποστολή νέου ηλεκτρονικού αρχείου με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τις επανυποβληθείσες αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ.

β) Όσον αφορά στην υποχρέωση των άρθρων 1 και 2 της αριθμ. πρωτ. Α. 1070/22.02.2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για υποβολή της/ων Σελίδας/ων του Ημερολογίου Κίνησης για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ, διευκρινίζεται ότι δεν θα υποβάλλεται το δικαιολογητικό αυτό στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία η υποχρέωση τήρησης του Ημερολογίου Κίνησης πλοίου και στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά η Υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στην (γ) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή της Υπηρεσίας μας.

3. Για την ορθή καταχώριση του σκάφους κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ από τους συναλλασσομένους, το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής του ΕΦΚ, οφείλει να γνωρίσει στους συναλλασσομένους που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητά του με κάθε πρόσφορο μέσο, τον αριθμό νηολογίου/λεμβολογίου με τον οποίο έχει καταχωρηθεί το σκάφος στο πληροφοριακό σύστημα Icisnet.

4. Για τις νέες καταχωρήσεις πλοίων και πλοιαρίων στο πληροφοριακό σύστημα Icisnet εφιστάται η προσοχή σε κάθε αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής του ΕΦΚ για την τήρηση των προβλεπομένων στη (β) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ και ειδικότερα του Κεφαλαίου 1 ΝΗΟΛΟΓΙΑ ήτοι :

Στο πεδίο «Αριθμός Νηολογίου» προηγείται του αριθμού ένα γράμμα ανάλογα με την χωρητικότητα του σκάφους σε καθαρούς κόρους ως εξής :

Πλοιάρια Μέχρι 9,99 κ.κ.χ. Γράμμα Ξ
Πλοία Από 10 κ.κ.χ. μέχρι 59,99 κ.κ.χ. Γράμμα Π
Πλοία Από 60 κ.κ.χ. και άνω Γράμμα Σ
Πλωτά ναυπηγήματα Μέχρι 500 κ.κ.χ. Γράμμα Φ
Πλωτά ναυπηγήματα Από 500 κ.κ.χ. και άνω Γράμμα Ψ

5. Περαιτέρω, όσον αφορά στις νέες καταχωρήσεις μικρών σκαφών του Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.), επιλέγεται από το αρμόδιο Τελωνείο στο πεδίο «Ενδειξη Νηολογίου» η ένδειξη: «Λεμβολόγιο» και στο πεδίο «Αριθμός Νηολογίου» συμπληρώνεται ο αριθμός που έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την προσθήκη των διακριτικών γραμμάτων «ΒΕΜΣ» ως εξής: πχ «Αριθμός Νηολογίου»: 12ΒΕΜΣ.

6. Όσον αφορά στις νέες καταχωρήσεις των σκαφών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4 και 5 ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή στην ορθή επιλογή της «Ενδειξης» Νηολόγιο ή Λεμβολόγιο στο πεδίο «Ενδειξη Νηολογίου».

7. Eπιπλέον, σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τη δ) ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ αναφορικά με τις ειδικές περιστάσεις εφοδιασμού πλοίων από ελεύθερα αποθέματα, επισημαίνεται ότι η τυχόν σύναψη σύμβασης - πλαισίου του δικαιούχου με πρατήριο καυσίμων καταλαμβάνει συγκεκριμένα τις περιπτώσεις των δικαιούχων πλοίων του Δημοσίου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω ισχυουσών διατάξεων και παρεχομένων οδηγιών, εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στην ανάγκη άμεσης ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων και την ορθή τήρηση των σχετικών προθεσμιών, με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, την αποφυγή περιττού διοικητικού κόστους και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ανωτέρω κείμενης τελωνειακής νομοθεσίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!