Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1158878 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 1875/2019 του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Aνεξαρτηιη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες :  Ε. Καραβανά
Τηλέφωνο : 210-6987541
Fax : 210-6987506
E-Mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url :  www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1158878 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 1875/2019 του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

Α) Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019 (2019/1875/ΕΕ), για την υπογραφή και την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L294/14-11-2019).

Η κοινοποιούμενη Συμφωνία θα εφαρμοστεί από τις 21 Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕ που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L 293/14-11-2019), η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19/10/2018 και σας κοινοποιείται με την παρούσα.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα καταγωγής Σιγκαπούρης και Ε.Ε, υπάγονται κατά την εισαγωγή τους, εκατέρωθεν, σε καθεστώς προτιμησιακής μεταχείρισης βάσει της Συμφωνίας.

  • Η απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής παρέχεται μόνο με τη «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ», την οποία συντάσσει ο εξαγωγέας με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται τα συγκεκριμένα προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους και όχι με πιστοποιητικό . Εάν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται με μελάνι και με κεφαλαίους χαρακτήρες. Δεν προβλέπεται δηλαδή η έκδοση και η χρήση του προτιμησιακού πιστοποιητικού EUR.1, για την χορήγηση της προτιμησιακής μεταχείρισης (μειωμένου ή μηδενικού δασμού).
  • Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συνταχθεί:

α) από εγκεκριμένο εξαγωγέα, ανεξαρτήτως της αξίας των προς εξαγωγή προϊόντων, ή 
β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.

  • Το κείμενο της «δήλωσης καταγωγής» που παρατίθεται στο «Παράρτημα Ε» του Πρωτοκόλλου Καταγωγής (σελ.746) , έχει ως εξής:

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθ' ύλην αρμόδιας αρχής, υπ' αριθ. ... ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ···»
Μετά τις λέξεις «προτιμησιακής καταγωγής», αναγράφεται η καταγωγή των προϊόντων. Όταν η δήλωση καταγωγής αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, προϊόντα καταγόμενα από τη Θέουτα και τη Μελίλια, ο εξαγωγέας πρέπει να τα αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο «CM».
Όταν η δήλωση καταγωγής συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να αναγράφεται στη θέση εντός της παρενθέσεως του εν λόγω κειμένου. Όταν η δήλωση καταγωγής δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, παραλείπονται οι λέξεις που περιέχονται στις παρενθέσεις ή παραμένει ο χώρος κενός.

  • Οι δηλώσεις καταγωγής φέρουν σε πρωτότυπο την ιδιόχειρη υπογραφή του εξαγωγέα. Ωστόσο, ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν απαιτείται να υπογράφει τις εν λόγω δηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι έχει δεσμευτεί εγγράφως στις Τελωνειακές Αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής ότι αποδέχεται πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση καταγωγής στο όνομά του, σαν να την είχε υπογράψει ιδιοχείρως.
  • Ο εξαγωγέας οφείλει να φυλάσσει τις δηλώσεις καταγωγής καθώς και τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν το χαρακτήρα των καταγόμενων εμπορευμάτων για τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.
  • Η δήλωση καταγωγής ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της και η υπαγωγή στο καθεστώς προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης πρέπει να ζητείται εντός της προθεσμίας αυτής από τις Τελωνειακές Αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής.

Β) Σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει ερμηνευτική εγκύκλιος και αποστολή της εν λόγω Συμφωνίας.

Γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα εν λόγω νομικά κείμενα στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ: http://eur-lex.europa.eu.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!