Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1172686 ΕΞ 2019 Κωδικοποίηση κανονισμών δασμολογικής κατάταξης της Ε.Επιτροπής για τα έτη 2016 - 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
& ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α:
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ
& ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο: 210-69.87.475
Fax: 210-69.87.506
E-Mail: e.mpirmpila@aade.gr
Url: www.aade.gr

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1172686 ΕΞ 2019
ΑΔΑ: ΩΦΕΩ46ΜΠ3Ζ-Υ11

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Κωδικοποίηση κανονισμών δασμολογικής κατάταξης της Ε.Επιτροπής για τα έτη 2016 - 2019.

1. Αποστέλλουμε συνημμένα πίνακα κανονισμών δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα της Ε.Επιτροπής και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά L, κατά τα έτη 2016 - 2019.

2. Η κωδικοποίηση αυτή έχει γίνει με σκοπό:

- Τη διευκόλυνση των τελωνειακών υπαλλήλων κατά τον έλεγχο της ορθής δήλωσης της δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων στη θέση 33 του ΕΔΕ.

- Την πληρέστερη ενημέρωση των οικονομικών φορέων αναφορικά με τους κανονισμούς δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί από την Ε.Επιτροπή, τα εμπορεύματα που αφορούν καθώς και τους κωδικούς του Δασμολογίου στους οποίους αυτά κατατάσσονται.

Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας τελωνισμού όσον αφορά τον έλεγχο της ορθής δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων, η διάχυση και ελεύθερη πρόσβαση στην τελωνειακή πληροφόρηση σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη και το Κοινό Δασμολόγιο, καθώς και η διευκόλυνση των συναλλασσόμενων κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της θέσης 33 του ΕΔΕ (κωδικός εμπορευμάτων).

3. Όπως είναι γνωστό, οι κανονισμοί κατάταξης συνιστούν ενωσιακό δίκαιο, είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους και εφαρμόζονται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Επισημαίνεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με την αριθ. C-130/2002 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. (Δ.Ε.Ε) (Υπόθεση Krings, βλ. σκέψεις 33 έως 36):

- Οι κανονισμοί κατάταξης δεν εφαρμόζονται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο περιγράφουν, ή σε πανομοιότυπα με αυτό προϊόντα, αλλά έχουν γενικότερη εφαρμογή, δηλαδή εφαρμόζονται και σε προϊόντα ανάλογα με αυτό.

- Η γενική εφαρμογή των κανονισμών κατάταξης σε ανάλογα προϊόντα, συμβάλλει στη συνεπή ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας καθώς και στην ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων.

- Προκειμένου να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής ενός τέτοιου κανονισμού, πρέπει να ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, η αιτιολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι, οι Αποφάσεις του Δικαστηρίου Ε.Ε. συνιστούν ενωσιακή νομολογία και εφαρμόζονται υποχρεωτικά τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τα όργανα και τους θεσμούς της Ε.Ε.

4. Ειδικότερα, οι πίνακες κωδικοποίησης περιλαμβάνουν συνοπτική αναφορά σε όλους τους κανονισμούς κατάταξης εμπορευμάτων της Ε.Επιτροπής που βρίσκονται σε ισχύ μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους, ενώ δεν περιλαμβάνουν αυτούς οι οποίοι έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο. Ειδικότερα, στους πίνακες έχουν ενσωματωθεί τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ο αριθμός του κανονισμού κατάταξης.

- Το τεύχος L και τη σελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. στην οποία δημοσιεύτηκε.

- Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

- Συνοπτική περιγραφή του εμπορεύματος.

- Ο κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας στον οποίο κατατάσσεται το εμπόρευμα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με ένα συγκεκριμένο κανονισμό κατάταξης που αναφέρεται στον πίνακα, όπως π.χ. η ειδική αιτιολογία του, η πλήρης περιγραφή ή εικόνα/φωτογραφία (εάν υπάρχει) του προϊόντος, μπορείτε να ανατρέχετε στη δημοσίευση του συγκεκριμένου κανονισμού στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε., στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el .

5. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι κανονισμοί δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων για τα προηγούμενα έτη, έως και το 2015, κατάλληλα κωδικοποιημένοι, είναι αναρτημένοι στο portal της Τελωνειακής Υπηρεσίας όπου και μπορείτε να τους αναζητείτε (https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!