Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1070/2019 Τροποποίηση της Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» και της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας».

Δείτε την απόφαση Τ1940/41/2003 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α 1070

ΦΕΚ Β 679/28-2-2019​

Τροποποίηση της Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» και της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 1β) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/ Α'), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1γ) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ «Σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας».

2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α') όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α') περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β') «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΤΔ Δ 5030364ΕΞ2014/ 30-12-2014 απόφασης ΓΓΔΕ «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» (ΦΕΚ 3675/Β'/31-12-2014).

9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

10. Τις διατάξεις της Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/ 28-1-2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 130 και Β' 372) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'), όπως ισχύουν.

11. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1209/14-11-2018 (ΦΕΚ 5092/ Β') κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών του άρθ. 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού».

12. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') και την 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689/ΥΟΔΔ/ 20-12-2017), «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».

13. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

14. Τις διατάξεις της Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ 968/Α') απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

15. Το αριθμ. 2/23406/ΔΛΓΚ-Α'/15-3-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής των επιστροφών ΕΦΚ καυσίμων σε δικαιούχους.

16. Την ανάγκη τροποποίησης της διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων και βοηθητικών σκαφών μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ανάγκη καθιέρωσης διαδικασίας ηλεκτρονικής επιστροφής του ΕΦΚ και απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Τροποποίηση της αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β')

Άρθρο 1

1. Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 19 της αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 19

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

1. Εφοδιασμός των δικαιούχων ατελείας σκαφών

α) Η χορήγηση καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα, επιτρέπεται μόνον, εφόσον, στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα ή ειδικές περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση οι οποίες εξετάζονται από το αρμόδιο Τελωνείο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

β) Οι ποσότητες καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα, με τις οποίες μπορούν να εφοδιάζονται τα πλοία με το σύστημα της επιστροφής, για μεν τα αλιευτικά σκάφη είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 17 της παρούσας, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες των επαγγελματικών πλοίων ισχύουν οι ποσοτικοί και λοιποί περιορισμοί που προβλέ-πονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσας.

γ) Σε περιπτώσεις, επαρκώς αιτιολογημένες, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τα μικρά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας, επιτρέπεται ο εφοδιασμός με συμπληρωματικές ποσότητες καυσίμων, που μεταγγίζονται σε εφεδρική δεξαμενή, ή σε δοχεία που βρίσκονται επί του σκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 της παρούσας.

δ) Γ ια τον εφοδιασμό των δικαιούχων ατέλειας αλιευτικών σκαφών, επαγγελματικων πλοίων αναψυχής, των τουριστικών ημερόπλοιων, των θαλάσσιων ταξί και των πλοίων - πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας από ελεύθερα αποθέματα καυσίμων με επιστροφή του ΕΦΚ, το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο ενημερώνει το Τελωνείο Φόρτωσης για την ποσότητα, τον τόπο και τον χρόνο του εφοδιασμού. Το Τελωνείο Φόρτωσης ενημερώνει το Βιβλίο Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών που τηρείται στο Τελωνείο ορίζοντας τον τελωνειακό υπάλληλο που θα παραστεί κατά τη φόρτωση του καυσίμου, στις περιπτώσεις όπου η παρουσία αυτού καθίσταται δυνατή. Στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου, ο εφοδιασμός πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία αυτού, με αντίστοιχη ενημέρωση του Βιβλίου Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών για τους λόγους αυτούς.

Στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τη φόρτωση του καυσίμου το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο οφείλει να συμπληρώσει με ευθύνη του τα πεδία εγγραφής του Βιβλίου Ατελειών του σκάφους που αφορούν τη δικαιούμενη παραδοθείσα ποσότητα καυσίμων, με ειδική μνεία αναφορικά με την παράδοση του καυσίμου χωρίς παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου.

ε) Ο εφοδιασμός των ανωτέρω σκαφών ενεργείται με την έκδοση των προβλεπόμενων λογιστικών στοιχείων αξίας (παραστατικά) ή/και αξίας - διακίνησης του καυσίμου. Εφόσον κατά τον εφοδιασμό των ανωτέρω σκαφών παρίσταται τελωνειακός υπάλληλος, ελέγχει τις παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων βάσει των δικαιούμενων ποσοτικών ορίων και συμπληρώνει τα πεδία εγγραφής του Βιβλίου Ατελειών του σκάφους που αφορούν την παραδοθείσα ποσότητα καυσίμων.

2. Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ

α) Αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ είναι το τελωνείο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III της παρούσας απόφασης βάσει του Νομού ή της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου φυσικού προσώπου ή η έδρα του δικαιούχου νομικού προσώπου.

β) Αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ ειδικά για τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας ορίζεται το Δ' Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά.

3. Υποχρεώσεις δικαιούχων επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων

Για την επιστροφή ΕΦΚ καυσίμων ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής του Παραρτήματος III της παρούσας. Η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων υποβάλλεται τέσσερις φορές ετησίως και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Η αίτηση αφορά όλους τους εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο από την υποβολή της αίτησης με τα αντίστοιχα παραστατικά που έχουν εκδοθεί νια το ίδιο διάστημα. Η ως άνω αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ανά ημερολογιακό εξάμηνο, για μεν το πρώτο εξάμηνο μέχρι το τέλος του μηνός Ιουλίου νια δε το δεύτερο εξάμηνο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

α) Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά για όλα τα δικαι-ούχα απαλλαγής ΕΦΚ πρόσωπα :

i. Τα παραστατικά (τιμολόγια) προμήθειας του καυσίμου που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων νια το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ.

ii. Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραστατικών καυσίμων βάσει των οποίων ο συναλλασσόμενος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ, ως Παράρτημα IV της παρούσας.

iii. Η/οι Σελίδα/ες του Ημερολογίου Κίνησης για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων.

iv. Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου Ατελειών που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής η σελίδα στην οποία υπάρχει η ετήσια θεώρηση καθώς και οι σελίδες που περιλαμβάνουν τις εγγραφές εφοδιασμών καυσίμων που έχουν πραγματοποιηθεί και για τις οποίες ο συναλλασσόμενος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ.

β) Επιπρόσθετα των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται, ανά κατηγορία πλοίου, τα ακόλουθα δικαι-ολογητικά:

αα) Επαγγελματικά πλοία αναψυχής:

i. Ναυλοσύμφωνο θεωρημένο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

ii. Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής των διατάξεων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α').

iii. Παραστατικά (τιμολόγια) σύμφωνα με τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α'/ 24-11-2014), για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσύμφωνων (παροχή υπηρεσιών).

iv. Κατάσταση επιβατών.

ββ) Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 και παραμένουν σε ισχύ :

i. Άδεια Εκτέλεσης θαλάσσιων Εκδρομών.

ii. Αντίγραφο Άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α').

iii. Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώριση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

iv) Λοιπές περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων:

i. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.

ii. Υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.

iii. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης αναφορικά με την έναρξη δραστηριότητας.

iv. Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώριση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

δδ) Θαλάσσια ταξί:

i. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.).

ii. Άδεια θαλάσσιου ταξί.

iii. Έγγραφο Εθνικότητας.

iv. Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώ-ρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

4. Ενέργειες του αρμόδιου Τελωνείου Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ.

Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στην αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ.

Α) Απόρριψη/Αποδοχή της αίτησης:

Το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στον έλεγχο:

i) της υποβολής της αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής και Επιστροφής ΕΦΚ,

ii) της υπαγωγής του αιτούντα σε ένα από τα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ πρόσωπα,

iii) της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης, και

iv) της υποβολής των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, εφόσον συντρέχουν όλα τα αμέσως ανωτέρω κριτήρια, άλλως απορρίπτεται άμεσα και ο αιτών ενημερώνεται νια την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του.

Β) Έλεγχοι- Συμψηφισμοί Οφειλών:

1. Έλεγχοι

Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ μετά την αποδοχή της αίτησης και πριν την έκδοση της σχετικής Απόφασης Επιστροφής προβαίνει στον έλεγχο:

i) των συνυποβαλλόμενων της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για τη διαπίστωση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων και ζητεί την υποβολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που αφορούν στον έλεγχο.

ii) της ύπαρξης τυχόν τελωνειακών, φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου.

2. Συμψηφισμοί οφειλών

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου επιστροφής ΕΦΚ προσώπου, διενεργείται συμψηφισμός του ποσού προς επιστροφή με τις τυχόν οφειλές προς:

i) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 354/1974 (ΦΕΚ 90/Α') Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει και

ii) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.Α.2, του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Α'/7-4-2014), όπως ισχύει.

Γ) Έκδοση Απόφασης Επιστροφής ΕΦΚ

Με την ολοκλήρωση του συμψηφισμού, όπου απαι-τείται, και εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ, το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στην έκδοση της απόφασης νια την καταβολή του ποσού επιστροφής με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με τη διαδικασία που ορίζεται στην αριθμ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 30-12-2014 απόφαση ΓΓΔΕ: «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων».

Στην απόφαση αναφέρονται:

1. To Συνολικό ποσό επιστροφής ΕΦΚ, προ τυχόν συμψηφισμών

ii. Το ποσό συμψηφισμού με τυχόν τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου και

iii. To Τελικό ποσό επιστροφής προς το δικαιούχο μετά τους τυχόν συμψηφισμούς.».

2. Στην αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ, μετά τα παραρτήματα Ι και II προστίθενται Παραρτήματα III και IV, ως ακολούθως:

Α/Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΚ ΝΟΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
2 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
3 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5 Γ' ΕΦΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
    ΚΙΛΚΙΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6 ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ/ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ/ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
10 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
11 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
12 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
13 ΠΑΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ//ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
14 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
15 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
16 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
17 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
18 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
19 ΟΙΝΟΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
20 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ/ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
21 ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
22 Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
23 Δ' ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
24 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
25 ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ANAT. ΑΤΤΙΚΗΣ
26 ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
27 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
28 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
29 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
30 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ
31 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο πλοιοκτήτη/Επωνυμία επιχείρησης:

Όνομα πλοίου:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
1        
2        
3        
4        
         
        »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Τροποποίηση της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β')

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 3 της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Διαδικασία εφοδιασμού με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα

«1. Ο εφοδιασμός των σκαφών των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) με επιστροφή του ΕΦΚ, επιτρέπεται μόνον, εφόσον στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα ή ειδικές περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση, οι οποίες εξετάζονται από το αρμόδιο Τελωνείο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

2. Για τον εφοδιασμό των δικαιούχων ατέλειας σκαφών των μονάδων υδατοκαλλιέργειας από ελεύθερα αποθέματα καυσίμων με επιστροφή του ΕΦΚ, το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο ενημερώνει το Τελωνείο Φόρτωσης νια την ποσότητα, τον τόπο και τον χρόνο του εφοδιασμού. Το Τελωνείο Φόρτωσης ενημερώνει το Βιβλίο Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών που τηρείται στο Τελωνείο ορίζοντας τον τελωνειακό υπάλληλο που θα παραστεί κατά τη φόρτωση του καυσίμου, στις περιπτώσεις όπου η παρουσία αυτού καθίσταται δυνατή. Στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου, ο εφοδιασμός πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία αυτού, με αντίστοιχη ενημέρωση του Βιβλίου Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών νια τους λόγους αυτούς.

Στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τη φόρτωση του καυσίμου το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο οφείλει να συμπληρώσει με ευθύνη του τα πεδία εγγραφής του Βιβλίου Ατελειών του σκάφους που αφορούν τη δικαιούμενη παραδοθείσα ποσότητα καυσίμων, με ειδική μνεία αναφορικά με την παράδοση του καυσίμου χωρίς παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου.

3. Ο εφοδιασμός των ανωτέρω σκαφών ενεργείται με την έκδοση των προβλεπόμενων λογιστικών στοιχείων αξίας (παραστατικά) ή/και αξίας διακίνησης του καυσίμου. Εφόσον κατά τον εφοδιασμό των ανωτέρω σκαφών παρίσταται τελωνειακός υπάλληλος, ελέγχει τις παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων βάσει των δικαιούμενων ποσοτικών ορίων του άρθρου 4 της παρούσας και συμπληρώνει τα πεδία εγγραφής του Βιβλίου Ατελειών του σκάφους που αφορούν την παραδοθείσα ποσότητα καυσίμων, αφού προηγουμένως ελέγξει και το ημερολόγιο κίνησης θεωρημένο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

4. Αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ είναι το τελωνείο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας απόφασης βάσει του Νομού ή της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου φυσικού προσώπου ή η έδρα του δικαιούχου νομικού προσώπου.

Για την επιστροφή του ΕΦΚ ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων υποβάλλεται τέσσερις φορές ετησίως και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Η αίτηση αφορά όλους τους εφοδιασμούς που πραγματο-ποιήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο από την υποβολή της αίτησης. Η ως άνω αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ανά ημερολογιακό εξάμηνο, για μεν το α' εξάμηνο μέχρι το τέλος του μηνός Ιουλίου, για δε το δεύτερο εξάμηνο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Τα παραστατικά (τιμολόγια) του καυσίμου που αφορούν την παραλάμβανα μένη κάθε φορά ποσότητα καυσίμων.

ii. Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραστατικών καυσίμων βάσει των οποίων ο ενδιαφερόμενος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ, ως Παράρτημα II της παρούσας.

iii. Η/οι σελίδα/ες του Ημερολογίου Κίνησης νια το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων.

iv. Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου Ατελειών θεωρημένη, η σελίδα στην οποία υπάρχει η ετήσια θεώρηση καθώς και οι σελίδες που περιλαμβάνουν τις εγγραφές εφοδιασμών καυσίμων που έχουν πραγματοποιηθεί και για τις οποίες αιτείται επιστροφής ΕΦΚ.

5. Επιπλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά για την επιστροφή του ΕΦΚ καυσίμων τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

6. Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

Α) Απόρριψη/Αποδοχή της αίτησης:

Το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στον έλεγχο:

i) της υποβολής της αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής και Επιστροφής ΕΦΚ,

ii) της υπαγωγής του αιτούντα σε ένα από τα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ πρόσωπα,

iii) της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης, και

iv) της υποβολής των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, εφόσον συντρέχουν όλα τα αμέσως ανωτέρω κριτήρια, άλλως απορρίπτεται άμεσα και ο αιτών ενημερώνεται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Β) Έλεγχοι- Συμψηφισμοί Οφειλών:

1. Έλεγχοι

Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ μετά την αποδοχή της αίτησης και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης Επιστροφής προβαίνει στον έλεγχο:

i) των συνυποβαλλόμενων της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ δικαιολογητικών των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου για τη διαπίστωση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων και ζητεί την υποβολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που αφορούν στον έλεγχο.

ii) της ύπαρξης τυχόν τελωνειακών, φορολονικών και ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου.

2. Συμψηφισμοί οφειλών

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου επιστροφής ΕΦΚ προσώπου, διενεργείται συμψηφισμός του ποσού προς επιστροφή με τις τυχόν οφειλές προς:

i) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 354/1974 (ΦΕΚ 90/Α') Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει και

ii) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.Α.2, του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Α'/7-4-2014), όπως ισχύει.

Γ) Έκδοση Απόφασης Επιστροφής ΕΦΚ

Με την ολοκλήρωση του συμψηφισμού, όπου απαι-τείται και εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ, το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στην έκδοση της Απόφασης νια την καταβολή του ποσού επιστροφής με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με τη διαδικασία που ορίζεται στην ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 30-12-2014 απόφαση ΓΓΔΕ: «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων». Στην απόφαση αναφέρονται:

1. To Συνολικό ποσό επιστροφής ΕΦΚ, προ τυχόν συμψηφισμών.

ii. Το ποσό συμψηφισμού με τυχόν τελωνειακές, φο-ρολονικές και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου και

iii. To Τελικό ποσό επιστροφής προς το δικαιούχο, μετά τους τυχόν συμψηφισμούς.».

2. Στην αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ προστίθενται Παραρτήματα Ι και II, ως ακολούθως :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας αρμόδιων Τελωνείων Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής του ΕΦΚ

Α/Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΚ ΝΟΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
2 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
3 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5 Γ' ΕΦΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6 ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ/ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ/ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
10 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
11 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
12 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
13 ΠΑΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ//ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
14 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
15 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
16 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
17 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
18 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
19 ΟΙΝΟΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
20 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ/ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
21 ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
22 Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
23 Δ' ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
24 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
25 ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ANAT. ΑΤΤΙΚΗΣ
26 ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
27 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
28 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
29 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
30 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ
31 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο πλοιοκτήτη/Επωνυμία επιχείρησης:

Όνομα πλοίου:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
1        
2        
3        
4        
         
        »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 3

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για τις αιτήσεις επιστροφής ΕΦΚ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους και εκκρεμεί η έκδοση των αποφάσεων επιστροφής από τα αρμόδια Τελωνεία Επιστροφής, όπως ορίζονταν στο άρθρο 19 της Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ και στο άρθρο 3 της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα εν λόγω Τελωνεία Επιστροφής προβαίνουν στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα νια την άμεση καταβολή των ποσών επιστροφής ΕΦΚ στους δικαιούχους.

Γ ια τις ως άνω εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΕΦΚ το Τελωνείο Επιστροφής καταχωρεί τα στοιχεία της αίτησης στη λειτουργία «Επιστροφές ΕΦΚ - δημιουργία απόφασης Επιστροφής ΕΦΚ», της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ICISnet, συμπληρώνοντας, εκτός των άλλων, στο πεδίο: «Αριθμός χειρόγραφης καταχώρισης», τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση. Για την ηλεκτρονική πληρωμή των ανωτέρω αιτήσεων απαιτείται η προσκόμιση, με κάθε πρόσφορο μέσο, για μεν τα φυσικά πρόσωπα, αντίγραφο της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, για δε τα νομικά πρόσωπα, αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης/ιδρύματος, όπου αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού.

2. Γ ια τις αιτήσεις επιστροφής ΕΦΚ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους, τα Τελωνεία Φόρ-τωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αποστέλλουν στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. της παρούσας απόφασης, την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης επιστροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που το Τελωνείο Φόρτωσης, είναι και το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ, εκδίδει απόφαση Επιστροφής ΕΦΚ σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 4

Καταργούμενες διατάξεις

1. Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου 19 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ, καταργούνται.

2. Τα Υποδείγματα 2 «ΑΙΤΗΣΗ», 3 «ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ» και 4 «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ, καταργούνται.

3. Τα Υποδείγματα 1 «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» και 2 «ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ» της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ, καταργούνται.

Άρθρο 5

Ημερομηνία Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ-νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!