Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 61674/2019 Προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου Δράσης «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Αριθμ. 61674

ΦΕΚ B 2385 - 19.06.2019

Προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου Δράσης «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),

1.2. του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α’ 141), και του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

1.3. του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α’ 267) και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 53) και το ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86),

1.4. της παραγράφου 15, του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265),

1.5. του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση διατάξεων του ν. 703/1477 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

1.6. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

1.7. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

1.8. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία… Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

1.9. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

1.10. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160),

1.11. της υπ’ αριθ. Υ59/2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’ 3818),

1.12. της υπ’ αριθ. Υ91589/2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β΄ 3814),

1.13. των άρθρων 87, 88 και 89 της συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,

1.14. του κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ρου άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ,

1.15. του κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,

1.16. του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων,

1.17. την παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. την υπ’ αριθ. Φ2-1617/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» (Β’ 1980), όπως ισχύει,

2.2. την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1009/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β’ 72), όπως ισχύει,

2.3. την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1206/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β’ 2237), όπως ισχύει,

2.4. την υπ’ αριθ. Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540), όπως ισχύει,

2.5. την υπ’ αριθ. Φ2-1062/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (Β’ 1171), όπως ισχύει,

2.6. την υπ’ αριθ. Φ2-1510/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (Β’ 1589), όπως ισχύει,

2.7. την υπ’ αριθ. 13001/ΔΕ-1382/2013 υπουργική απόφαση για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη ΣΑΕ 058/2, της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0), 2.8. την υπ’ αριθ. Οικ. ΔΠΠ 3883/2015 κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο κωδ. 2015ΣΕ02720000 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 3016).

3. Την ανάγκη προκήρυξης ΣΤ’ Κύκλου υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων προς ένταξη στη Δράση νέων δικαιούχων.

4. Την ανάγκη κωδικοποίησης της υπ’ αριθμ. Φ21510/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (Β’ 1589), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Φ2-1860/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2109), με την υπ’ αριθμ. Φ2-1103/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1125), με την υπ’ αριθμ. οικ.ΔΠΠ3884/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3016) και με την υπ’ αριθμ. οικ. ΔΠΠ2389/2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3136), με σκοπό την ευχερέστερη εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτής.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στην υπ’ αριθ. Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540), όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υπαγόμενες Κατηγορίες Επενδύσεων

Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Η Δράση υλοποιείται για την ενίσχυση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης με ίδιες εγκαταστάσεις, για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών, για την παρακολούθηση των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών καυσίμων και τη διασύνδεση των συστημάτων αυτών με την Αρχή Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου κλάδου (πρατηρίων υγρών καύσιμων και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης) και την πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίας και φοροαποφυγής, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Άρθρο 2

Καθεστώς Ενίσχυσης

Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» υλοποιείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως ισχύει».

Άρθρο 3

Δικαιούχοι των ενισχύσεων

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των εγκαταστάσεων πώλησης πετρελαίου θέρμανσης και ο κλάδος δραστηριότητας τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει):

  • 47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
  • 47.30: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
  • 47.30.8: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
  • 47. 30.81: Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα.
  • 47.30.81.01: Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.
  • 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας.
  • 47.78.85.15: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή).
  • 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων.
  • 47.99.85.01: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον.
  • 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή.

2. Δικαιούχοι για υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, που δεν έχουν λάβει επιχορήγηση κατά τους προηγούμενους Κύκλους της Δράσης (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’) και έχουν ολοκληρώσει την επένδυση (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) μέχρι την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στον εν λόγω Κύκλο.

3. Η έναρξη και η λήξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο της ΚτΠ ΑΕ.

Άρθρο 4

Καθορισμός ύψους επιχορήγησης ανά δικαιούχο

1. Το ύψος της επιχορήγησης προς κάθε δικαιούχο καθορίζεται με βάση τους Πίνακες του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Β2-829Α/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων» (Β’ 540) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Β2-3644/2014 (Β’ 27) και τον αριθμό των αδειοδοτημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

2. Οι επιλέξιμες δαπάνες, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, και κάθε σχετικό θέμα, εξειδικεύονται στον Οδηγό του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, που αποτελεί Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων για τον ΣΤ’ Κύκλο της Δράσης.

Άρθρο 6

Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων Επενδυτικών Σχεδίων

1. Οι λεπτομέρειες υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων περιγράφονται στον Οδηγό του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, που αποτελεί Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2. Ο Φορέας Υλοποίησης της Δράσης, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για την κατάλληλη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων και την υποστήριξή τους κατά την υποβολή των προτάσεών τους.

Άρθρο 7

Αξιολόγηση, Ένταξη, Υλοποίηση και Τεκμηρίωση Επενδυτικών Σχεδίων - Καταβολή Επιχορήγησης

Οι διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και υλοποίησης προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, η τεκμηρίωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και η καταβολή της επιχορήγησης εξειδικεύονται στον Οδηγό του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, που αποτελεί Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Παράρτημα Ι - Οδηγός κύκλου

Παράρτημα ΙΙ - Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής πρότασης

Άρθρο 8

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους Κύκλους: Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ της Δράσης, ισχύουν οι διατάξεις του Οδηγού της Δράσης, όπως αυτός περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. οικ. ΔΠΠ 2389/2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3136).

2. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον ΣΤ’ κύκλο της Δράσης, ισχύουν οι διατάξεις του Οδηγού του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, ο οποίος αποτελεί Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

3. Με τη δημοσίευση της παρούσας και με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 1, οι υπ’ αριθμ. Φ2-1510/2013 (Β’ 1589), Φ2-1860/2013 (Β’ 2109), Φ2-1103/2014 (Β’ 1125), οικ.ΔΠΠ3884/2015 (Β’ 3016) και οικ. ΔΠΠ2389/2017 (Β’ 3136) κοινές υπουργικές αποφάσεις, καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ο Υφυπουργός ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!