Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1161/26-6-2013 Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
& ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κωδ.:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Σταθάς Δημήτρης
Τηλέφωνο:210-3642682 210-3610030 210-3610065

Αθήνα, 26/6/2013

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ.1161

Θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και ενόψει της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών -Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.

I. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α') ορίστηκε η υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και τέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, την σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό κ.λπ. θέματα, του υπόψη συστήματος.

Στα πλαίσια αυτά με την Κ.Υ.Α. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017 Β'), ορίστηκαν οι διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Περαιτέρω, με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1203/2.11.2012, ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των συστημάτων εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς ο τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων μέσω του συστήματος αυτού.

Τέλος, με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1032/21.2.2013 (ΦΕΚ 548 Β') ορίστηκε το είδος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και κάθε άλλο θέμα, σχετικά με την αποστολή δεδομένων και πληροφοριών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχει εγκατασταθεί σύστημα εισροών - εκροών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Κατωτέρω, επιλύονται συγκεκριμένα ζητήματα πρακτικής φύσεως που απορρέουν από την εφαρμογή της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1009/4.1.2012, όπως ισχύει.

II. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 της υπόψη Κ.Υ.Α. ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α'), όπως τέθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α'), ορίζεται ότι, «ειδικά η μη εμπρόθεσμη τοποθέτηση του συστήματος εισροών - εκροών επισύρει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο πρατηριούχος επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισμένη σύμβαση, με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του συστήματος εισροών -εκροών.

Η, σε κάθε περίπτωση, παρέλευση προθεσμίας πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επισύρει πέραν των λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β' του παρόντος».

Κατόπιν των ανωτέρω, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων έχει ως εξής:

α. Μέχρι 27.3.2013 ή το αργότερο μέχρι 27.8.2013 (με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις) στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

β. Μέχρι 27.9.2013 ή το αργότερο μέχρι 27.2.2014 (με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις) στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχάίας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.

γ. Μέχρι 27.3.2014 ή το αργότερο μέχρι 27.8.2014 (με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις) στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια.

III. ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

1. Μερική παραλαβή ποσότητας καυσίμων

Στις περιπτώσεις που παραδίδεται ποσότητα καυσίμων από τα διυλιστήρια στον πρατηριούχο τμήμα της οποίας παραλαμβάνεται στο πρατήριο (εντός του συστήματος εισροών - εκροών) και η υπόλοιπη αποστέλλεται απευθείας από τον πρατηριούχο σε πελάτη του (εκτός του συστήματος εισροών - εκροών), τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται εναλλακτικά ως εξής:

α. Εφόσον στο παραστατικό διακίνησης του διυλιστηρίου αναγράφεται ως τόπος προορισμού η εγκατάσταση του πρατηρίου μπορεί, πριν την εκφόρτωση της ποσότητας του καυσίμου στις δεξαμενές του πρατηρίου, να εκδίδονται από τον πρατηριούχο δύο χωριστά δελτία αποστολής σε ένα εκ των οποίων αναγράφεται ως τόπος αποστολής και προορισμού η εγκατάσταση του πρατηρίου και ως ποσότητα αυτή που προορίζεται για τις δεξαμενές του πρατηρίου, το οποίο και καταχωρείται στο δελτίο παραλαβής και στο δεύτερο να αναγράφεται ως τόπος αποστολής η εγκατάσταση του πρατηρίου και ως τόπος προορισμού η εγκατάσταση του τρίτου - πελάτη ενώ ως ποσότητα αναγράφεται η ποσότητα που προορίζεται για τον τρίτο - πελάτη.

β. Εφόσον στο παραστατικό διακίνησης του διυλιστηρίου αναγράφεται ως τόπος προορισμού (και αποστολής) η εγκατάσταση του διυλιστηρίου (στη ράμπα) μπορεί να εκδίδονται από τον πρατηριούχο δύο χωριστά δελτία αποστολής σε ένα εκ των οποίων αναγράφεται ως τόπος αποστολής η εγκατάσταση του διυλιστηρίου και ως τόπος προορισμού η εγκατάσταση του πρατηρίου και ως ποσότητα αυτή που προορίζεται για τις δεξαμενές του πρατηρίου και στο δεύτερο να αναγράφεται ως τόπος αποστολής η εγκατάσταση του διυλιστηρίου και ως τόπος προορισμού η εγκατάσταση του τρίτου -πελάτη ενώ ως ποσότητα αναγράφεται η ποσότητα που προορίζεται για τον τρίτο -πελάτη.

2. Τμηματική παραλαβή καυσίμων από το ίδιο βυτιοφόρο

Στις περιπτώσεις που με το ίδιο παραστατικό (δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο) παραλαμβάνονται καύσιμα τμηματικά στις δεξαμενές του πρατηρίου (π.χ. περιοδική πλήρωση των δεξαμενών του πρατηρίου από βυτιοφόρο μεγαλύτερης χωρητικότητας των υφισταμένων δεξαμενών το οποίο παραμένει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου μέχρι την τελική εκκένωση του) μπορεί τα δεδομένα που απαιτείται να καταγράφονται κατά την παραλαβή των καυσίμων (υποπαράγραφος 2.1.5. της υπόψη Κ.Υ.Α.) να καταχωρούνται μόνο κατά την πρώτη τμηματική παραλαβή ενώ στις επόμενες τμηματικές παραλαβές και μέχρι την τελική εκκένωση του βυτιοφόρου να καταχωρείται στο δελτίο παραλαβής, αντί όλων των δεδομένων που απαιτείται να καταγράφονται κατά την παραλαβή των καυσίμων (υποπαράγραφος 2.1.5. της υπόψη Κ.Υ.Α.) και προκειμένου να μην καταγράφονται πολλαπλές ποσοτικές παραλαβές με το ίδιο παραστατικό διακίνησης, να καταχωρείται μόνο σχετική παραπομπή στο αρχικό παραστατικό παραλαβής (δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο).

3. Χρόνος έκδοσης δελτίου ισοζυγίου ημέρας

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2.2. της υπόψη Κ.Υ.Α. ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το δελτίο ισοζυγίου ημέρας εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα εφ’ άπαξ έως τις 24.00.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι, το υπόψη δελτίο (ισοζυγίου ημέρας) εκδίδεται:

α. Αυτόματα, δηλαδή χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος.

β. Εφ’ άπαξ, δηλαδή εκδίδεται μία φορά την ημέρα.

γ. Έως τις 24.00, δηλαδή εκδίδεται το αργότερο έως τις 24.00 της ιδίας ημέρας και δεν μπορεί να εκδοθεί (αυτόματα) καθ' υπέρβαση έστω και λιγοστού χρόνου την επόμενη ημέρα (π.χ. 00.02).

IV. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΣΟΔΟΥ

1. Έκδοση αποδείξεων εσόδου μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3.1. της υπόψη Κ.Υ.Α., ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, οι αποδείξεις εσόδου εκδίδονται μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση για άμεση λήψη από τον πελάτη.

Διευκρινίζεται ότι, σκοπός της προαναφερόμενης διάταξης είναι τελικά η παράδοση της απόδειξης εσόδου στον πελάτη και συνεπώς ως πρόσφορη και ορατή θέση νοείται η ύπαρξη εκτυπωτικού μηχανισμού είτε πλησίον της αντλίας είτε εντός του στεγασμένου καταστήματος του πρατηρίου είτε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη περίπτωση ενώ δεν μπορεί να γίνει επίκληση οποιουδήποτε κωλύματος (π.χ. εξαιρετικά μεγάλη απόσταση κ.λπ.) για την αδυναμία εκτύπωσης και παράδοσης της απόδειξης στον πελάτη.

Επισημαίνεται ότι, για τις πωλήσεις καυσίμων μέσω αυτόματων πωλητών, δεδομένου ότι, λειτουργούν και σε ημέρες που τα πρατήρια είναι κλειστά, είναι προφανές ότι, ο εκτυπωτικός μηχανισμός των αποδείξεων εσόδου από τους αυτόματους πωλητές δεν μπορεί να βρίσκεται σε κλειστό (κλειδωμένο) χώρο (π.χ. εντός του κλειδωμένου στεγασμένου καταστήματος του πρατηρίου) με συνέπεια τον αποκλεισμό του πελάτη από τη λήψη της απόδειξης, αλλά πρέπει να βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση πλησίον του αυτόματου πωλητή.

2. Μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 3.2 και 3.6 της υπόψη Κ.Υ.Α., προκύπτουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών:

1ος τρόπος: Έκδοση απόδειξης εσόδου στην οποία, κατά την έκδοσή της, με πληκτρολόγηση μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών - εκροών, αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών και εφόσον η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, ενώ δεν απαιτείται με τον τρόπο αυτό και η έκδοση τιμολογίου.

2ος τρόπος: Έκδοση τιμολογίου, στο οποίο θα επισυνάπτεται η αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου (στην οποία προφανώς δεν αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών) και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθμ. .........απόδειξης εσόδου».

Επισημαίνεται ότι, για τις ανωτέρω παραδόσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση και δελτίου αποστολής δεδομένου ότι, η σχετική υποχρέωση καλύπτεται από την εκδοθείσα απόδειξη εσόδου.

3. Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 3.4 και 3.6 της υπόψη Κ.Υ.Α., προκύπτουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών:

1ος τρόπος: Παράδοση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης στον αντισυμβαλλόμενο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σύνταξη διπλότυπης αθεώρητης κατάστασης (της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. - νυν της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.) αντίτυπο της οποίας παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.) και η οποία (κατάσταση) αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή - υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.

2ος τρόπος: Έκδοση τιμολογίου στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.), στο οποίο θα επισυνάπτονται οι αυτόματα εκδιδόμενες αποδείξεις εσόδου και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ..........αποδείξεων εσόδου».

Επισημαίνεται ότι και για τις ανωτέρω παραδόσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων δεν απαιτείται η έκδοση και δελτίου αποστολής δεδομένου ότι η σχετική υποχρέωση καλύπτεται από τις εκδοθείσες αποδείξεις εσόδου.

4. Πωλήσεις προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Για τις μεμονωμένες και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στις παραγράφους IV.2 και IV.3 της παρούσας, με την επισήμανση ότι, ο χρόνος έκδοσης των αναφερομένων στις υπόψη παραγράφους τιμολογίων (και καταστάσεων), σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., είναι το αργότερο το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των καυσίμων.

5. Πωλήσεις επί πιστώσει

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 3.5. και 3.6. της υπόψη Κ.Υ.Α. προκύπτουν τα εξής:

Α. Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίμων προς οποινδήποτε, που διενεργούνται από τους τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (νυν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.) πρατηριούχους, εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει».

Β. Εφόσον δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή δεν εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει», εκδίδονται:

Βα. Τιμολόγια (προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) στα οποία αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ............. αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του «επί πιστώσει» τιμολογίου.

Ββ. Λογιστικό σημείωμα (προς ιδιώτες) στο οποίο αναγράφουν ότι, «Η αριθμ. ......... απόδειξη εσόδου εκδόθηκε επί πιστώσει», ενώ παράλληλα αναγράφεται επ’ αυτού το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη.

6. Παροχή εκπτώσεων

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3.8. της υπόψη Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι, σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων (μετά δηλαδή την έκδοση της απόδειξης εσόδου ή του τιμολογίου ή της κατάστασης επαναλαμβανομένων πωλήσεων), σε πελάτες -επιτηδευματίες (νυν υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών), κατόπιν σχετικής συμφωνίας, εκδίδεται από τον πωλητή πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (νυν της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.), στο οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών αποδείξεων εσόδου (ή του τιμολογίου) ή της κατάστασης επαναλαμβανομένων πωλήσεων, κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπτώσεων εκ των υστέρων (μετά δηλαδή την έκδοση των σχετικών παραστατικών πωλήσεων) προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α..

Ακόμη, επισημαίνεται ότι, για τις πωλήσεις προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. με τιμή μονάδος, καθοριζόμενη βάσει σύμβασης, διαφορετική από την αναγραφείσα στις αποδείξεις εσόδου, τα τιμολόγια (και οι καταστάσεις) εκδίδονται με την καθοριζόμενη στην σύμβαση τιμή μονάδας και εφόσον έχουν εκδοθεί με τιμή μονάδας την αναγραφόμενη στις αποδείξεις εσόδου, διαφορετική δηλαδή της συμβατικής, εκδίδεται πιστωτικό ή συμπληρωματικό τιμολόγιο, που καλύπτει τη διαφορά της τιμής μεταξύ απόδειξης εσόδου και σύμβασης.

7. Πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3.7. της υπόψη Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι, σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, που διακινείται και παραδίδεται εκτός εγκαταστάσεων των πρατηρίων (π.χ. διανομή πετρελαίου θέρμανσης από βυτιοφόρο που φορτώνεται από τις αντλίες του πρατηρίου), εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων, και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου δελτίου αποστολής. Σημειώνεται ότι, ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου αναγράφεται στα δελτία αποστολής είτε αυτά εκδίδονται ως απλά είτε ως συγκεντρωτικά.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 6.2. της υπόψη Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι, από τις διατάξεις αυτής δεν θίγονται οι επιπλέον υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της Δ33Α 5055143 ΕΞ 2010/31.12.2010 (ΦΕΚ 2047 Β') Υπουργικής Απόφασης, περί έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Ακόμη, από τις διατάξεις της περίπτωσης 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ισχύει από 1.1.2013, προκύπτει ότι οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση αγαθών που νομίμως εκδίδονται χειρόγραφα (π.χ. εξαίρεση από τη χρήση Φ.Τ.Μ. λόγω αναγραφής επιπλέον δεδομένων, πωλήσεις εκτός εγκατάστασης κ.λπ.) είναι αθεώρητες. Κατά συνέπεια, οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης είτε από την εγκατάσταση είτε εκτός εγκατάστασης του πρατηρίου (π.χ. στις οικίες των ιδιωτών-καταναλωτών), δεδομένου ότι, απαιτείται να αναγράφονται σ’ αυτές επιπλέον δεδομένα, εκδίδονται αθεώρητες.

V. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκδοση δελτίων και αποδείξεων εσόδου αυτόματα από το σύστημα εισροών - εκροών

Από τις διατάξεις της υπόψη Κ.Υ.Α. καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος εισροών - εκροών προκύπτει ότι, τα δελτία και οι αποδείξεις εσόδου εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα μέσω του λογισμικού που, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος εισροών - εκροών. Συνεπώς δεν νοείται η έκδοση των δελτίων και των αποδείξεων εσόδου μέσω άλλου λογισμικού (π.χ. εμπορικού, λογιστικού κ.λπ.) από το οποίο θα μεταβιβάζονται τα δεδομένα στο σύστημα εισροών - εκροών για την έκδοση των υπόψη δελτίων και αποδείξεων. Επισημαίνεται ότι, η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η μεταφορά δεδομένων από το λογισμικό του συστήματος εισροών- εκροών σε άλλο λογισμικό (π.χ. εμπορικό, λογιστικό κ.λπ.) δεν απαγορεύεται.

2. Αναγραφή στοιχείων εκδότη στα εκδιδόμενα παραστατικά

Από τις διατάξεις της υπόψη Κ.Υ.Α προκύπτει ότι, τα στοιχεία του εκδότη αναγράφονται μόνο στις εκδιδόμενες αποδείξεις εσόδου, ενώ δεν απαιτείται να αναγράφονται στα λοιπά δελτία που εκδίδονται βάσει αυτής της απόφασης (παραλαβής, ισοζυγίου ημέρας, λιτρομέτρησης, επιστροφής, εξαγωγής).

3. Εκτύπωση δελτίων και αποδείξεων

Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 της υπόψη Κ.Υ.Α. ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2. της παρούσας (ισοζύγιο ημέρας) τυπώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, ενώ τα δελτία που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1., 2.3., 2.4. και 2.5. αυτής της απόφασης (παραλαβής, λιτρομέτρησης, επιστροφής, εξαγωγής) μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Ακόμη, με την παράγραφο 3 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1036/22.2.2013 διευκρινίστηκε ότι, οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτή, ως προς τη δυνατότητα μη εκτύπωσης του στελέχους και του τρόπου διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων καταλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις:

α) Φορολογικά στοιχεία που υποχρεωτικά (π.χ. δελτία αποστολής) ή προαιρετικά εκδίδονται μηχανογραφικά και σημαίνονται από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και

β) Μηχανογραφικά εκδιδόμενα στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση σήμανσής τους από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (π.χ. τιμολόγια και στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου κ.λπ.).

Ενόψει των ανωτέρω, όλα τα δελτία, συμπεριλαμβανομένου και του ισοζυγίου ημέρας, μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται (άμεση επίδειξη όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.).

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θεοχάρης θεοχάρης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!