Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Α 1177187 ΕΞ 2017 Τροποποίηση απόφασης για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1177187 ΕΞ 2017

ΦΕΚ Β’ 4158/29.11.2017

Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1156/Β΄) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό», όπως ισχύει.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.  2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-1-2017 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΦΕΚ 810/Β΄). 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/ 31-07-2017 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2744/Β΄) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης». 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2745/Β΄)  «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών». 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 

9. Τις διατάξεις του π.δ.  111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄178/2014 και Α΄ 25/ 2015 για διόρθωση σφάλματος). 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας». 

12. Τις διατάξεις του π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού».

13. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) « Ανασύσταση Υπουργείων μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

14. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

15. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

16. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β΄ 3696). 

18. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ197/16-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722), όπως ισχύει. 

19. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94) περί Σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ιδίως των άρθρων 2 και 41 αυτού. 

20. Την αριθ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ/20-1-2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 

21. Την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1156/Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ2015/ 08-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2692/Β΄) για την αποσαφήνιση της ευθύνης που φέρει ο φορέας της άδειας λειτουργίας μιας εγκατάστασης καθώς και ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ή διαχειριστής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος εισροών εκροών. 

22. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Άρθρο 1 

Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/ 30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1156/Β΄), όπως ισχύει 

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Στις περιπτώσεις μη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση καθώς και στις περιπτώσεις που στα πλαίσια των ελέγχων, προκύπτουν στοιχεία τα οποία καθιστούν απαιτητές τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή/και επισύρουν την επιβολή κυρώσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄), όπως ισχύει. 

3. Για τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος εισροών - εκροών της παραγράφου 2 του άρθρου 9, ευθύνεται ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης. Για την ορθή εισαγωγή και ενημέρωση των στοιχείων για την έκδοση των συναφών δελτίων του άρθρου 12, ευθύνονται κατά περίπτωση, ο φορέας της άδειας λειτουργίας ή/και ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ή διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης». 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!