Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1166711 ΕΞ 2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1166711 ΕΞ 2017 

ΦΕΚ B 3970 - 13.11.2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων α' και γ' της παρ. 6, της περίπτωσης ββ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 και των υποπαραγράφων ιε' έως ιη' της παρ. 2 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2, των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 19, των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 40, του άρθρου 7, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του νόμου αυτού, 

β) του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α' 61), 

γ) του ν. 4270/2014 (A' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 

δ) του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 

ε) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου

Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»,

στ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) κοινή απόφαση των Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016».

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1066066 ΕΞ 2017/3-5-2017 (Β' 1632) και Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017/28-07-2017(Β' 2742 και 3060) όμοιες.

4. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/8-8-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)».

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-9-2013 (Β' 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.): 

α) από 4 και 5/10/2017, του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

β) από 11 και 25/10/2017, της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου

7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την ανάγκη ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

I.- Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις παραγράφους A', Β' και Γ' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

1.- Στην παράγραφο Α' αυτής:

α) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 1, ως εξής:

«Α. 1.- α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση σε άλλα όργανα υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στον Υπεύθυνο Αυτοτελούς Γραφείου αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 3 του κάτωθι Πίνακα, για τις υπηρεσίες που καθορίζονται στη στήλη 2 αυτού, όπως εξειδικεύονται στην περίπτωση β' της παρούσας υποπαραγράφου, ως εξής:».

β) Προσθέτουμε γραμμή, με α/α 14, στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 1, ως εξής:

«ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ»
«14. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού, Μεταρρυθμιχπικών Δράσεων και Επικοινωνίας Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιχπικών Δράσεων και Επικοινωνίας»

γ) Αντικαθιστούμε τις γραμμές, με α/α 29 και 50, του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 2, ως εξής:

«ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5
      ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
      ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (231) ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (233)
  ΚΩΔ. ΝΟΜΟΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟ/ΤΑΞΗ»
«29. 90-30 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ (Α-Β) ΚΙΛΚΙΣ (Β), E0DC και την 31/12/2017 ΕΥΖΩΝΩΝ (Α). από 01/01/2018
50. 90-51 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α-Β) ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Β), έως και την 31/12/2017 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΙΑ), από 01/01/2018»

δ) Στην υποπαράγραφο 2, προσθέτουμε νέα περίπτωση γ', ως εξής:

«γ) Οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων Ευζώνωντου νομού Κιλκίς και Κρυσταλλοπηγής του νομού Φλώρινας, στους οποίους, από την 01/01/2018. μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του διατάκτη νομαρχιακού προϋπολογισμού, για τον φορέα Υπηρεσιών Τελωνειακής Διοίκησης (233), η οποία έχει μεταβιβασθεί, ίΐένοι και την 31/12/2017. στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Κιλκίς καί Φλώρινας, είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών ενεργειών που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παρούσας υποπαραγράφου, οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 31/12/2017 από τους Προϊσταμένους των Τελωνείων Κιλκίς και Φλώρινας, αντίστοιχα.»

ε) Στην υποπαράγραφο 4 αντικαθιστούμε:

αα) το πρώτο εδάφιο αυτής, ως εξής:

«Α. 4.- Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και των Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων kol Ε.Φ.Κ. αυτής, αντίστοιχα, στους κάτωθι Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στους Υπευθύνους Γραφείων αυτών, κατά λόγο αρμοδιότητας, ως εξής:»,

ββ) το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' και προσθέτουμε δεύτερο εδάφιο σε αυτήν, ως εξής:

«β) για τα Τελωνεία κάθε Νομαρχιακού Προϋπολογισμού και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των Τελωνείων και στους Υπευθύνους Γραφείων αυτών, που αναφέρονται στη στήλη 6 του κάτωθι Πίνακα, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περίπτωση α' της υποπαραγράφου 2 της παρούσας παραγράφου.

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού των Τελωνείων Ευζώνων και Κρυσταλλοπηγής μεταβιβάζεται, από 01/01/2018 και η αρμοδιότητα της παρακολούθησης και της ολοκλήρωσης των εκκρεμών διαδικαστικών ενεργειών, οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 31/12/2017, από τους Προϊσταμένους των Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης των Τελωνείων Κιλκίς και Φλώρινας, αντίστοιχα.

γγ) την στήλη 6 των ΚΩΔ. ΝΟΜ. 90-01, 90-04, 90-13, 90-18, 90-19, 90-29 έως 90-31, 90-34, 90-36, 90-38, 90-41, 90-45 έως 9047, 90-49 έως 90-53 του Πίνακα της περίπτωσης β' αυτής.

στ) Προσθέτουμε νέα παράγραφο Β' ως κατωτέρω, συμπληρώνουμε την υφιστάμενη υποπαράγραφο 5 της παραγράφου Α' και την αναριθμούμε σε παράγραφο Δ' και αναριθμούμε τις υφιστάμενες παραγράφους Β' και Γ' σε Γ' και Ε', αντίστοιχα:

«B.- 1.- Μεταβιβάζουμε στους κατωτέρω Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. την εξουσιοδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» τα κάτωθι, ως εξής:

α) Στον Προϊστάιιενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναιιικού

αα) Αιτήματα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για την μεταφορά πίστωσης καί έγγραφα περί επάρκειας πιστώσεων για την ολοκλήρωση διαδικασιών διορισμών, προσλήψεων, αποσπάσεων και μετατάξεων, ανεξαρτήτως ποσού ανά ΚΑΕ.

ββ) Αποφάσεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης, που αφορούν σε δεσμεύσεις πιστώσεων του Ειδικού Φορέα 23-180 και εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ανεξαρτήτως ποσού ανά ΚΑΕ.

γγ) Καταστάσεις Πληρωμής Δαπανών, για τις οποίες Διατάκτης είναι ο Διοικητής και των οποίων δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός, καθόσον αφορούν σε περισσότερες της μίας υπηρεσιακές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε..

β) Στον Ποοΐοτάιιενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολονικής Διοίκησης

αα) Αποφάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας μεταξύ ειδικών φορέων της Α.Α.Δ.Ε., έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.

ββ) Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε. με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στ η Γενική Διεύθυνση.

γ) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

αα) Αποφάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας μεταξύ ειδικών φορέων της Α.Α.Δ.Ε., έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.

ββ) Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε. με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στ η Γενική Διεύθυνση.

δ) Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στον Διοικητή Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε. με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Υπηρεσιών, που υπάγονται στη Διεύθυνση ή εποπτεύονται από αυτήν.

ε) αα) Στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Α' τάξεως Αποφάσεις ορισμού υπολόγου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής του Τελωνείου,

ββ) Στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Β' τάξεως Αποφάσεις ορισμού υπολόγου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής του Τελωνείου.

2.- Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και στους Υπευθύνους των Αυτοτελών Γραφείων αυτής, οι οποίοι ορίζονται ως Διατάκτες ή Δευτερεύοντες Διατάκτες, σύμφωνα με τους Πίνακες των περίπτωσεων α' της υποπαραγράφου 1 και της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α', αντίστοιχα, την εξουσιοδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» τις Καταστάσεις Πληρωμής Δαπανών, για τις οποίες Διατάκτης είναι ο Διοικητής, εκτός των περιπτώσεων που μεταβιβάζονται με την παρούσα σε άλλο όργανο.».

2.- Υστερα από τα παραπάνω, διαμορφώνουμε τις παραγράφους A', Β', Γ, Δ' και Ε' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-012017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, ως εξής:

«Α. 1.- α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση σε άλλα όργανα υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στον Υπεύθυνο Αυτοτελούς Γραφείου αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 3 του κάτωθι Πίνακα, για τις υπηρεσίες που καθορίζονται στη στήλη 2 αυτού, όπως εξειδικεύονται στην περίπτωση β' της παρούσας υποπαραγράφου, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
1. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης φορολογικής Διοίκησης Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης φορολογικής Διοίκησης
4. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
5. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού
6. Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
7. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης
8. Φορολογική καιΤελωνειακή Ακαδημία Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας
9. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
10. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων
11. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
12. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) O Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.
13. Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ασφάλειας
14. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού, Μεταρρυθμιχπικών Δράσεων και Επικοινωνίας Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

β) Ειδικότερα, οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων και ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για:

αα) την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για τις ανάγκες των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, για τις οποίες ορίζονται ως διατάκτες, με έδρα την Αττική,

ββ) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ. και αφορούν στις προαναφερθείσες Υπηρεσίες, για τις οποίες υποβάλουν τα ανωτέρω αιτήματα,

γγ) την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι το ανώτατο όριο

της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.

γ) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών, που αφορούν στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται με την παρούσα σε άλλα όργανα.

2.- α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη νομαρχιακού προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανά νομό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143), στους Προϊσταμένους των κατωτέρω Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), για τον φορέα Υπηρεσιών Φορολογικής Διοίκησης, 231 και στους Προϊσταμένους των κατωτέρω Τελωνείων, για τον φορέα Υπηρεσιών Τελωνειακής Διοίκησης, 233, που αναφέρονται στις στήλες 4 και 5 του κάτωθι Πίνακα, αντίστοιχα, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5
      ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ
      ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΠΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (231) ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (233)
  ΚΩΔ. ΝΟΜΟΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟ/ΤΑΞΗ
1. 90-01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Α-Β) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β)
2. 90-02 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α) ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)
3. 90-03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Α) -
4. 90-04 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Α-Β) ΑΡΤΑΣ (Β)
5. 90-06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δ'ΑΘΗΝΩΝ (Α) ΑΘΗΝΩΝ (Α)
6. 90-07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α-Β) Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α)
7. 90-08 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Α) ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" (Α)
8. 90-09 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)
9. 90-10 ΑΧΑΪΑΣ r ΠΑΤΡΩΝ (Α-Β) ΠΑΤΡΩΝ (Α)
10. 90-11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Α) ΟΙΝΟΗΣ (Α)
11. 90-12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Α-Β) -
12. 90-13 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (Α) ΔΡΑΜΑΣ (Β)
13. 90-14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ (Α) ΡΟΔΟΥ (Α)
14. 90-15 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α)
15. 90-16 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α) ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α)
16. 90-17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Α-Β) -
17. 90-18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Α-Β) ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Β)
18. 90-19 ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (Α) ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Β)
19. 90-20 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α) ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)
20. 90-21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α)
21. 90-22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α-Β) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α)
22. 90-23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α) Α1 ΕΙΣΑΓΩ ΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α)
23. 90-24 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)
24. 90-25 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α) ΚΑΒΑΛΑΣ (Α)
25. 90-26 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Α) -
26. 90-27 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α)
27. 90-28 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α) ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α)
28. 90-29 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Α-Β) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β)
29. 90-30 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ (Α-Β) ΚΙΛΚΙΣ (Β). έως και την 31/12/2017 ΕΥΖΩΝΩΝ (Α), από 01/01/2018
30. 90-31 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Α) ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Β)
31. 90-32 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α) ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)
32. 90-33 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ (Α) ΣΥΡΟΥ (Α)
33. 90-34 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Α) ΓΥΘΕΙΟΥ (Β)
34. 90-35 ΛΑΡΙΣΑΣ Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ (Α) ΛΑΡΙΣΑΣ (Α)
35. 90-36 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Β)
36. 90-37 ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α)
37. 90-38 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α-Β) ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Β)
38. 90-39 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (Α) ΒΟΛΟΥ (Α)
39. 90-40 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α)
40. 90-41 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α) ΞΑΝΘΗΣ (Β)
41. 90-42 ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Α) ΣΚΥΔΡΑΣ (Α)
42. 90-43 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)
43. 90-44 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α) ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α)
44. 90-45 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Α) ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Β)
45. 90-46 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Α) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Β)
46. 90-47 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Α-Β) ΣΑΜΟΥ (Β)
47. 90-48 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Α) ΣΕΡΡΩΝ (Α)
48. 90-49 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α) ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Β)
49. 90-50 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α) ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β)
50. 90-51 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α-Β) ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Β), έως και την 31/12/2017 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ (Α), από 1/1/2018
51. 90-52 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α-Β) ΙΤΕΑΣ (Β)
52. 90-53 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Α) ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Β)
53. 90-54 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Α) ΧΑΝΙΩΝ (Α)
54. 90-55 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ (Α-Β) ΧΙΟΥ (Α)

β) Ειδικότερα, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι yia:

αα) την εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει,

ββ) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, που εκδίδονται από τις κατά τόπον Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.),

γγ) την υπογραφή των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών,

δδ) την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, αντίστοιχα, του νομού,

γ) Οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων Ευζώνωντου νομού Κιλκίς και Κρυσταλλοπηγής του νομού Φλώρινας, στους οποίους, από την 01/01/2018. μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του διατάκτη νομαρχιακού προϋπολογισμού, για τον φορέα Υπηρεσιών Τελωνειακής Διοίκησης (233), η οποία έχει μεταβιβασθεί, ιιέγρι και την 31/12/2017. στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Κιλκίς και Φλώρινας, είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών ενεργειών, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παρούσας υποπαραγράφου, οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 31/12/2017 από τους Προϊσταμένους των Τελωνείων Κιλκίς και Φλώρινας, αντίστοιχα.

3.- Για τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που αναφέρονται στη στήλη 2 του κάτωθι Πίνακα:

α) Ορίζουμε, ως Δευτερεύοντες Διατάκτες, τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και τους Υπευθύνους Γραφείων αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 3 του κατωτέρω Πίνακα, για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.) και

β) Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 4 του κατωτέρω Πίνακα, την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας που προΐσταται ο Δευτερεύων Διατάκτης, που ορίζεται στη στήλη 3 του ίδιου Πίνακα, ως εξής:

 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήοιξης. υε έδοατην Πεοιώεοειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, xnc Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
2. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Πελοποννήσου. «ε έδρα την Τρίπολη, του Αυτοτελούς Τμήματος Α'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.
3. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας, με έδοατην Πάτοα. του Αυτοτελούς Τμήματος Α'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
4. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Αιναίου. με έδοα την Μυτιλήνη, του Αυτοτελούς Τμήματος Α'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
5. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Κρήτης, με έδοα το Ηοάκλειο. του Αυτοτελούς Τμήματος Α'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
6. Υποδιεύθυνση, με έδοατην Πεοιώεοειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης. Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης.
7. Τμήμα Δ'- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, ίΐε έδοα την Πεοιώεοειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 0 Προϊστάμενος του Τμήματος Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
8. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), ιιε έδοα τον vouo Αττικής. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
9. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Θεσσαλονίκης, αε έδοα τον vouo Θεσσαλονίκης. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.
10. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Πάτρας, ιιε έδοα τον vouo Αναΐας. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Β'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας.
11. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηοακλείου. ιιε έδοα τον vouo Ηοακλείου. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β'-Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου.
12. Φοοολονίκή Πεοιώέοεια Αθηνών, ιιε έδοα την Αθήνα. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
13. Φοοολονίκή Πεοιώέοεια Πειοαιώς. ιιε έδοα τον Πειραιά. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
14. Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδοα την Θεσσαλονίκη. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
15. Φοοολονίκή Πεοιώέοεια Πατοών. ue έδοα την Πάτοα. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
16. Tunua Ελένχου ΙΑ', υε έδοα την Πεοιώεοειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.). 0 Προϊστάμενος του Τμήματος Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
17. Τιιήυα Ελένχου ΙΑ', υε έδοα την Πεοιώεοειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.). 0 Προϊστάμενος του Τμήματος Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.
18. Τελωνειακή Πεοιώέοεια Αττικής, υε έδοα τον Πειοαιά. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' -Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.
19. Τελωνειακή Περιώέρεια Θεσσαλονίκης, με έδοα την Θεσσαλονίκη. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' -Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
20. Τελωνειακή Πεοιώέοεια Αγάίας. ιιε έδοα την Πάτοα. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α'-Διοικητικής- Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας.
21. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, υε έδοα το vouo Αττικής. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Α'- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.
22. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης, ιιε έδοα τη Θεσσαλονίκη. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α'-Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης.
23. Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών, επιπέδου Αυτοτελούς Τυήιιατος. ιιε έδοα την Αθήνα. 0 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)
24. Χημική Υπηρεσία Πειραιά, επιπέδου Διεύθυνσης, ιιε έδοα τον Πειοαιά. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..
25. Χημική Υπηρεσία Αιγαίου, επιπέδου Διεύθυνσης, ιιε έδοα την Ρόδο. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..
26. Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας, επιπέδου Αυτοτελούς Τυήιιατος. ιιε έδοατην Ελευσίνα. 0 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..
27. Χημική Υπηρεσία Λάρισας, επιπέδου Αυτοτελούς Ταήιιατος. ιιε έδοα τη Λάοισα. 0 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..
28. Χημική Υπηρεσία Βόλου, επιπέδου Αυτοτελούς Τυήιιατος, ιιε έδοα τον Βόλο. 0 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..
29. Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, επιπέδου Αυτοτελούς Τυήιιατος. υε έδοα τη Λιβαδειά. 0 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας καί για το Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χαλκίδας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..
30. Χημική Υπηρεσία Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, ιιε έδοα τα Ιωάννινα. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..
31. Χημική Υπηρεσία Πελοποννήοου -Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, επιπέδου Διεύθυνσης, ue έδοα την Πάτοα. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..
32. Χημική Υπηρεσία Κρήτης, επιπέδου Αυτοτελούς Τυήιιατος. υε έδοα το Ηοάκλειο. 0 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας καί για το Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χανίων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..
33. Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, υε έδοα τη Θεσσαλονίκη. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.
34. Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θοάκης. επιπέδου Διεύθυνσης, ιιε έδοατην Αλεξανδοούπολη. 0 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

γ) Ειδικότερα, οι οριζόμενοι ως δευτερεύοντες διατάκτες, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίτττωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για:

αα) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, που εκδίδονται από τις κατά τόπον Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.),

ββ) την υπογραφή των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών,

YV) την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

4.- Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και των Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. αυτής, αντίστοιχα, στους κάτωθι Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στους Υπευθύνους Γραφείων αυτών, κατά λόγο αρμοδιότητας, ως εξής:

α) για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) κάθε Νομαρχιακού Προϋπολογισμού και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ε' ή Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ., των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περίπτωση α' της υποπαραγράφου 2 της παρούσας παραγράφου, όπως αναφέρονται στη στήλη 6 του κάτωθι Πίνακα, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6
ΚΩΔ. ΝΟΜ. ΝΟΜΟΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ.: ΤΑΞΗ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Π/Υ ΟΡΙΖΕΤΑΙ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:
90-01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
90-02 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
90-03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
90-04 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ
90-06 ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Α Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΑΘΗΝΩΝ Α Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ Α Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
IB' ΑΘΗΝΩΝ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ Α Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ Α Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
    ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΒΥΡΩΝΑ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Α Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
    ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΙΚΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
90-07 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
Α' ΠΕΙΡΑΙΑ Α Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ Α-Β Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ Α-Β Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ Α Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Α Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΛΟΙΩΝ Α Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
90-08 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
90-09 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
90-10 ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ
Α' ΠΑΤΡΩΝ Α Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ
Γ' ΠΑΤΡΩΝ Α-Β Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ
90-11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
90-12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
90-13 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ
90-14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ Α Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
90-15 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
90-16 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΥΜΗΣ Β Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
90-17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
90-18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
90-19 ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ Α Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
90-20 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
90-21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
90-22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
90-23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ Α-Β Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
90-24 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
90-25 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
90-26 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
90-27 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
90-28 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
90-29 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
90-30 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ
90-31 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
90-32 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
90-33 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ Α Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ
ΘΗΡΑΣ Β Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ Β Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ
ΝΑΞΟΥ Β Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ Β Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ
90-34 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Α Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ
90-35 ΛΑΡΙΣΑΣ Α' ΛΑΡΙΣΑΣ Α Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ
Β' ΛΑΡΙΣΑΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ
90-36 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
90-37 ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
90-38 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
90-39 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Α Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
90-40 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
90-41 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Α Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ
90-42 ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
90-43 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
90-44 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
90-45 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
90-46 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
90-47 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ
90-48 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ
90-49 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
90-50 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ
90-51 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
90-52 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
90-53 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Α Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
90-54 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Α Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
90-55 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α-Β Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ

β) για τα Τελωνεία κάθε Νομαρχιακού Προϋπολογισμού και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των Τελωνείων και στους Υπευθύνους Γραφείων αυτών, που αναφέρονται στη στήλη 6 του κάτωθι Πίνακα, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περίπτωση α' της υποπαραγράφου 2 της παρούσας παραγράφου.

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού των Τελωνείων Ευζώνων και Κρυσταλλοπηγής μεταβιβάζεται, από 01/01/2018 και η αρμοδιότητα της παρακολούθησης και της ολοκλήρωσης των εκκρεμών διαδικαστικών ενεργειών, οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 31/12/2017, από τους Προϊσταμένους των Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης των Τελωνείων Κιλκίς και Φλώρινας, αντίστοιχα.

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6
ΚΩΔ. ΝΟΜ. ΝΟΜΟΣ/ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΑΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ: ΤΑΞΗ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Π/Υ ΟΡΙΖΕΤΑΙ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΠΑΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:
90-01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
90-02 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
90-04 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
90-06 ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
90-07 ΠΕΙΡΑΙΑ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α (Κύριο) Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Β' ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γ' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ' ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Σ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Α Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΡΟΥ Β Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
90-08 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
ΛΑΥΡΙΟΥ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
ΡΑΦΗΝΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
90-09 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
90-10 ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
90-11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ
ΟΙΝΟΗΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ
90-13 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
90-14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΚΩ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΛΕΡΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ Γ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
90-15 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΗΠΩΝ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
90-16 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΩΡΕΩΝ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
90-18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
90-19 ΗΛΕΙΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
90-20 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
90-21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
90-22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΥΡΟ ΜΑΤΙΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
90-23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- Α (Κύριο) Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY Α'
Β' ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" Α (Κύριο) Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-Ε^ΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ' Ε.Φ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-Ε^ΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ Β Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩ ΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-Ε^ΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
90-24 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΚΑΒΙΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
90-25 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
90-27 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
90-28 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
90-29 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
90-30 ΚΙΛΚΙΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, έως και την 31/12/2017 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ, από 01/01/2018 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2017. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΥΖΩΝΩΝ, ΑΠΟ 01/01/2018. 
ΕΥΖΩΝΩΝ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, έως και την 31/12/2017 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ, από 01/01/2018 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2017. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΥΖΩΝΩΝ, ΑΠΟ 01/01/2018. 
ΚΙΛΚΙΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, έως και την 31/12/2017 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ από 01/01/2018) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2017. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΥΖΩΝΩΝ, ΑΠΟ 01/01/2018. 
90-31 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
90-32 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
90-33 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΜΗΛΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΝΑΞΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
90-34 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΎΘΕΙΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
90-35 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
90-36 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
90-37 ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
90-38 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
90-39 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ Γ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
90-40 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Γ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
90-41 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
90-42 ΠΕΛΛΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
90-43 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
90-44 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
90-45 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
90-46 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
90-47 ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
90-48 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
90-49 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
90-50 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
90-51 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, έακκαί την 31/12/2017 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ, από 01/01/2018 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ, ΑΠΟ 01/01/2018
ΝΙΚΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, έως καί την 31/12/2017 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ, από 01/01/2018 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2017. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ. ΑΠΟ 01/01/2018.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, έως και την 31/12/2017 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ, από 01/01/2018 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2017. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ. ΑΠΟ 01/01/2018.
90-52 ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΤΕΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ
90-53 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
90-54 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
90-55 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

B.- 1.- Μεταβιβάζουμε στους κατωτέρω Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. την εξουσιοδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» τα κάτωθι, ως εξής:

α) Στον Προϊστάιιενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναιηκού

αα) Αιτήματα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για την μεταφορά πίστωσης και έγγραφα περί επάρκειας πιστώσεων για την ολοκλήρωση διαδικασιών διορισμών, προσλήψεων, αποσπάσεων και μετατάξεων, ανεξαρτήτως ποσού ανά ΚΑΕ.

ββ) Αποφάσεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης, που αφορούν σε δεσμεύσεις πιστώσεων του Ειδικού Φορέα 23-180 και εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ανεξαρτήτως ποσού ανά ΚΑΕ.

γγ) Καταστάσεις Πληρωμής Δαπανών, για τις οποίες Διατάκτης είναι ο Διοικητής και των οποίων δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός, καθόσον αφορούν σε περισσότερες της μίας υπηρεσιακές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε.. β) Στον Προϊστάιιενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολονικής Διοίκησης

αα) Αποφάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας μεταξύ ειδικών φορέων της Α.Α.Δ.Ε., έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.

ββ) Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε. με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών καί Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στ η Γενική Διεύθυνση.

γ) Στον Προϊστάμενο τικ Γενικής Διεύθυνση! Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ·)

αα) Αποφάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας μεταξύ ειδικών φορέων της Α.Α.Δ.Ε., έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.

ββ) Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε. με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στ η Γενική Διεύθυνση.

δ) Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάνονται στον Διοικητή

Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε. με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Υπηρεσιών, που υπάγονται στη Διεύθυνση ή εποπτεύονται από αυτήν. ε) αα) Στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Α' τάξεως

Αποφάσεις ορισμού υπολόγου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής του Τελωνείου, ββ) Στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Β' τάξεως

Αποφάσεις ορισμού υπολόγου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής του Τελωνείου.

2.- Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και στους Υπευθύνους των Αυτοτελών Γραφείων αυτής, οι οποίοι ορίζονται ως Διατάκτες ή Δευτερεύοντες Διατάκτες, σύμφωνα με τους Πίνακες των περίπτωσεων α' της υποπαραγράφου 1 και της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α', αντίστοιχα, την εξουσιοδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» τις Καταστάσεις Πληρωμής Δαπανών, για τις οποίες Διατάκτης είναι ο Διοικητής, εκτός των περιπτώσεων που μεταβιβάζονται με την παρούσα σε άλλο όργανο.

Γ. - Μεταβιβάζουμε την εξουσιοδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» τις απαντήσεις, για ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, καθώς και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών:

α) στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας αυτών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή Αυτοτελών Υπηρεσιών των ίδιων Γενικών Διευθύνσεων,

β) στους Προϊσταμένους Αυτοτελών Υπηρεσιών ή στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται στον Διοικητή.

Δ. - 1. α) Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 έως 4 της παραγράφου Α' της παρούσας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων καί των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος τους.

β) Τα όργανα στα οποία μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 έως 4 της παραγράφου Α' της παρούσας, θα υπογράφουν τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις χωρίς την αναγραφή της φράσης «Με εντολή Διοικητή»

2. α) Η μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή», σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων Β' και Γ' της παρούσας, στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Α.Α.Δ.Ε., ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος τους.

β) Τα όργανα στα οποία μεταβιβάσθηκε η εξουσιοδότηση υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων Β' και Γ' της παρούσας, θα υπογράφουν τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις με την αναγραφή της φράσης «Με εντολή Διοικητή».

Ε.- α) Οι αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β' 2153 και 2291) και Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Β' 543) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, καθώς και η αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β' 2743) όμοια απόφασή μας εξακολουθούν να ισχύουν,

β) Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

II.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1066066 ΕΞ 2017/3-5-2017 (Β' 1632) και Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017/28-07-2017 (Β' 2742 & 3060) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!