Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1076050 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/649 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480
Fax:210-69.87.506
ΚΟΙΝ:Όπως Πίνακας Διανομής
E-Mail:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 64ΓΑΗ-6ΧΨ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19 Μαϊου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1076050 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ:Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΘΕΜΑ :«Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/649 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.»

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/649 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2017, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 92 /06.04.2017) και ισχύει από 07.04.2017 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, έστω και περιελιγμένων (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που είναι κομμένα κατά μήκος και των «στενών φύλλων»), που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή έλαση, μη επιστρωμένων ή επιχρισμένων με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το υπό εξέταση προϊόν δεν περιλαμβάνει:

  • προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα ή προϊόντα έλασης με προσανατολισμένους κόκκους από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές,
  • προϊόντα από χάλυβα εργαλείων και προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής,
  • προϊόντα, μη περιελιγμένα, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, με πάχος μεγαλύτερο από 10 mm και με πλάτος 600 mm ή παραπάνω, και
  • προϊόντα, μη περιελιγμένα, χωρίς ανάγλυφα σχέδια, πάχους από 4,75 mm έως και 10 mm και πλάτους 2 050 mm ή παραπάνω.

Το υπό εξέταση προϊόν κατατάσσεται στους κωδικούς ΣΟ 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27

00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (κωδικός TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (κωδικός TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (κωδικός TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 και 7226 91 99.

Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ κυμαίνεται μεταξύ 18,1 - 35,9% ανάλογα με την εταιρεία και την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των κ/μ έγκυρου εμπορικού τιμολογίου, όπως προβλέπεται.

Τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ, αποδεσμεύονται οριστικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 3 και 3α του Κεφαλαίου 72 με τα ταυτάριθμα αποστελλόμενα φύλλα , του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .
Συνημμένα : σελίδες 2

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ