Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΔΕΛ Β 1126889 ΕΞ 30-9-2015 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών εκμίσθωσης επιβατικών οχημάτων/μεταφορικών μέσων που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998106085 και των πελατών της.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφ. : Μ. Ιακώβου 
Τηλέφωνο : 210 - 3375204 
ΦΑΞ : 210 - 3375847 

ΑΔΑ: ΒΜΙΙΗ-ΘΛ6 

ΦΕΚ 2216/τ. Β’/15.10.2015 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1126889 ΕΞ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών εκμίσθωσης επιβατικών οχημάτων/μεταφορικών μέσων που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998106085 και των πελατών της. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 8 του ν.1882/90 (ΦΕΚ43Α’) με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν έννομο αποτέλεσμα. 

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2386/96 (ΦΕΚ43Α’) και 6 του άρθρου 27 του ν.2682/99 (ΦΕΚ16Α’) με τις οποίες εξαιρέθηκαν της θεώρησης τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986. 

3. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 32 του ν.2648/98 (ΦΕΚ238Α’) με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ113Α’), όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών. 

4. Την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος (3μηνιαίες καταστάσεις) υποβολής των συμφωνητικών της παρ.16 του άρθρου 8 του ν.1882/90. 

5. Τις από 7.8.2015 και 14.9.2015 επιστολές της εταιρείας OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998106085. 

6. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω του μεγάλου αριθμού των συμφωνητικών εκμίσθωσης επιβατικών οχημάτων/μεταφορικών μέσων που καταρτίζει με τους πελάτες της. 

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), όπως ισχύει και την αριθ .Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 130 και 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις περί ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ν.4254/14 (ΦΕΚ85Α’) με τις οποίες ορίστηκε η αναδιοργάνωση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών. 

9. Την αριθ. Πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ.360 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 

1. Εξαιρούμε την εταιρεία OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998106085 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β7ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά εκμίσθωσης επιβατικών οχημάτων/μεταφορικών μέσων που καταρτίζει με τους πελάτες της. 

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!