Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΔΕΛ Β 1126887 ΕΞ 30-9-2015 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. 999717970 και των πελατών-συνδρομητών της για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΔΕΛ Β 1123404 ΕΞ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφ.:Μ. Ιακώβου 
Τηλέφωνο:210-3375204 
ΦΑΞ:210-3375847 

ΑΔΑ: ΩΤ1ΖΗ-073 

ΦΕΚ 2216/τ. Β’/15.10.2015 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1126887 ΕΞ 2015 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. 999717970 και των πελατών-συνδρομητών της για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η απόφαση παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όπως ισχύει με την ΔΕΛ Β 1123404 ΕΞ 2019.

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 8 του ν.1882/90 (ΦΕΚ43Α’) με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν έννομο αποτέλεσμα. 

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2386/96 (ΦΕΚ43Α’) και 6 του άρθρου 27 του ν.2682/99 (ΦΕΚ16Α’) με τις οποίες εξαιρέθηκαν της θεώρησης τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986. 

3. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 32 του ν.2648/98 (ΦΕΚ238Α’) με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ113Α’), όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών. 

4. Την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος (3μηνιαίες καταστάσεις) υποβολής των συμφωνητικών της παρ.16 του άρθρου 8 του ν.1882/90. 

5. Την αριθ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1065599 ΕΞ 2015/11.5.2015 (ΦΕΚ 1149Β’2015) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, με την οποία εξαιρέθηκε η εταιρεία ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. 997986732 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β’/ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές-πελάτες της. 

6. Την υπ’ αριθ. 13872/15/30.7,2015 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής δυνάμει της οποίας ενεκρίθη η συγχώνευση μεταξύ των εταιρειών ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ και ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, βάσει των διατάξεων των άρθρων 68-77 του κ.ν. 2190/1920 και 1-5 του ν. 2166/1993 (σχετ. αριθ. πρωτ. 65936/2.9.15 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ). 

7. Την α.π. EL/SON03008/4.9.2015 επιστολή της εταιρείας ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. 999717970. 

8. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω του μεγάλου αριθμού των συνδρομητών-πελατών της. 

9. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), όπως ισχύει και την αριθ.Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 130 και 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις περί ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ν.4254/14 (ΦΕΚ85Α’) με τις οποίες ορίστηκε η αναδιοργάνωση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών. 

11. Την αριθ. Πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ.360 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

12. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 

Εξαιρούμε την εταιρεία ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. 999717970 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β’/ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους συνδρομητές-πελάτες της για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας "και φυσικού αερίου"[1]

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

 

 

Υποσημειώσεις (1)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!