Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΤΟΚ Γ 5019715 ΕΞ 2015 Σχετικά με επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε δικαιούχους απαλλαγής σκαφών βάσει αποδείξεων εσόδων που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων μετά την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης δελτίων αποστολής ή δελτίων αποστολής - τιμολογίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
& Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
TMHMA Γ' 
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Κ. Κούκουνα 
Τηλέφωνο:210 69.87.503  
FAX:210 69.87.506  
E-mail:ipr@otenet.gr 

ΑΔΑ:7Κ5ΡΗ-ΖΜΧ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α.Δ.Α.:

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2015 

Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5019715 ΕΞ 2015 

ΠΡΟΣ:Ως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ:Σχετικά με επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε δικαιούχους απαλλαγής σκαφών βάσει αποδείξεων εσόδων που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων μετά την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης δελτίων αποστολής ή δελτίων αποστολής - τιμολογίων. 

Σχετ.:α) Το άρθρο 19 της αριθμ. Τ.1940/41/14-4-2003 ΑΥΟΟ «Tελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών κλπ.» (ΦΕΚ 516/Β'). 
β) Το αριθμ. πρωτ. Δ15 1040745 ΕΞ 2015/23-3-2015 έγγραφο της Δ/νσης Eφαρμογής Φορ/κής Πολιτικής & Νομοθεσίας
γ) Το αριθμ. πρωτ. 1106882 ΕΞ2015/22-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων
δ) Η αριθμ. 5038005/1534/1-10-2009 ΕΔΥΟ αναφορικά με τον εφοδιασμό μικρών σκαφών με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα με επιστροφή Ε.Φ.Κ. 

Με αφορμή προβλήματα που έχουν προκύψει σε τελωνειακές αρχές της χώρας, σχετικά με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων που παραδόθηκαν σε αλιευτικά σκάφη από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) βάσει αποδείξεων εσόδου - τα οποία εκδόθηκαν από πρατήρια υγρών καυσίμων μετά την τοποθέτηση του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας της υπηρεσίας μας με το αρμόδιο τμήμα Z' (Κ.Φ.Α.Σ.) της Δ/νσης Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ως γνωστόν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 της αριθμ. Τ. 1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ, για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων - κατόπιν εφοδιασμού επαγγελματικών πλοίων από ελεύθερα αποθέματα - υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο επιστροφής του φόρου στην αρμόδια τελωνειακή αρχή αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων ως επισυναπτόμενα στο Μηνιαίο Δελτίο Παραλαβής Καυσίμων από πλωτά μέσα από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) περιλαμβάνονται και Δελτία αποστολής ή Δελτία αποστολής-Τιμολόγια που εκδίδονται από τον πρατηριούχο και αφορούν τη χορηγούμενη κάθε φορά ποσότητα καυσίμων. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τα τουριστικά πλοία του ν. 4256/2014 (πρώην επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/99) καθώς και για τα λοιπά δικαιούχα επιστροφής του φόρου πλοία. 

Μετά την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων υπάρχει υποχρέωση έκδοσης απόδειξης εσόδου για τις παραδόσεις καυσίμων από τις εγκαταστάσεις πρατηρίων (σχετ. ΚΥΑ ΠΟΛ. 1009/5-1-2012, ΦΕΚ 72/Β', εγκύκλιος ΠΟΛ. 1161/26-6-2013). Ειδικότερα, το αρμόδιο Τμήμα Ζ' (Κ.Φ.Α.Σ.) της Διεύθυνσης Ελέγχων κατόπιν σχετικού ερωτήματος της υπηρεσίας μας - με τα ανωτέρω β) και γ) σχετικά έγγραφα μας γνωρίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση 3.2 και 3.3 της ΚΥΑ ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72/Β'), όπως έχουν αντικατασταθεί με την ΚΥΑ ΠΟΛ. 1203/2.11.2012 (ΦΕΚ 3130/Β'), για τις πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες στη σχετική απόδειξη πρέπει να αναγράφεται σε κάθε περίπτωση ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη-επιτηδευματία, ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η απόφαση επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους δικαιούχους αλιείς/επαγγελματίες βάσει των αποδείξεων εσόδου που εκδίδονται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων για πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία, θα εκδίδεται μόνο εφόσον στη σχετική απόδειξη εσόδου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου επιστροφής φόρου προσώπου. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 3.6 της ιδίας ως άνω ΚΥΑ παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον δεν ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία και ζητείται η έκδοση Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου, στο εν λόγω παραστατικό να αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ.........αποδείξεων εσόδου» και στην περίπτωση αυτή οι σχετικές αποδείξεις εσόδου να παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. 

2. Όσον αφορά την αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος που παραδίδει καύσιμα σε αλιευτικά και λοιπά επαγγελματικά σκάφη, είτε με παραστατικό διακίνησης (π.χ. δελτίο αποστολής, συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής κ.λ.π.) είτε με τιμολόγιο, τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 5 (παράγραφος 8, περίπτωση 5.8.5) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 251/Α'), που αναφέρονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του δελτίου αποστολής, όσο και από αυτές του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ιδίου νόμου που αναφέρονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου, δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής επ' αυτών του αριθμού κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος, χωρίς όμως να συνιστά παράβαση η αναγραφή οποιουδήποτε επιπλέον περιεχόμενου, όπως είχε επισημανθεί και με την ανωτέρω δ) σχετική ΕΔΥΟ της υπηρεσίας μας. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς 
​Τμήματος Διοίκησης
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ  

 


 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!