ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1020/17.2.2015 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας: α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) β. μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή γ. εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1020

ΦΕΚ B 225 - 17.02.2015

Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας:

α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης)

β. μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

γ. εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση ΚώδικαΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 2, 3, 4, 5, 10, 16, 17, 19, 22.1λγ, 24, 25, 28, 35, 36, 38,

2. τις διατάξεις της οδηγίας αριθμ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθέμενης άξιας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 155−156 και 159,

3. τις διατάξεις του καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (L 302/19.10.1992), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 84−90 και 114−129,

4. τις διατάξεις του καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/93 της Επιτροπής περί θεσπίσεως ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (L 253/11.10.1993), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 536−550 και των Παραρτημάτων 67, 68 και 69,

5. τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001), όπως ισχύει,

6. τις διατάξεις της αριθμ. Δ. 1354/94/10.12.1994 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 975/Β΄/30.12.1994),

7. τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

8. την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄/28.01.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ/24.12.2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 3317/Β΄/27.12.2013),

9. την ανάγκη θέσπισης διαδικασίας απαλλαγής απότο ΦΠΑ μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων κατά τη θέση τους σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή καθώς και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτωνκαι βοηθητικών υλών) κατά τη θέση τους σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.,

10. την ανάγκη ενίσχυσης του τομέα της μεταποιητικής δραστηριότητας και του εξαγωγικού και ενδοκοινοτικού εμπορίου,

bτο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας:

α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης),

β. μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή,

γ. εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικώνυλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς εφαρμογής των Κεφαλαίων Γ΄και Δ΄ της παρούσας απόφασης νοούνται:

1. Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης): τελωνειακό οικονομικό καθεστώς, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και επιτρέπει να χρησιμοποιούνται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,προκειμένου να υποβληθούν σε μία ή περισσότερεςεργασίες τελειοποίησης, μη κοινοτικά εμπορεύματα με σκοπό να επανεξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας υπό μορφή παράγωγων προϊόντων, χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς ήμέτρα εμπορικής πολιτικής.

2. Καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης): καθεστώς,εκτός του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης), το οποίο επιτρέπεινα χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου να υποβληθούν σε μία ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης, εγχώρια εμπορεύματα (πρώτες και βοηθητικές ύλες) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ευπό μορφή παράγωγων προϊόντων με απαλλαγή απότο φόρο προστιθέμενης αξίας.

3. Εργασίες τελειοποίησης:

− η κατεργασία εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση, η συνένωση και η προσαρμογήτους σε άλλα εμπορεύματα,

− η μεταποίηση εμπορευμάτων,

− η επιδιόρθωση εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία.

4. Εγχώρια εμπορεύματα: πρώτες και βοηθητικές ύλεςπου χρησιμοποιούνται σε εργασίες τελειοποίησης προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε υπό μορφή παράγωγων προϊόντων.

5. Παράγωγα εμπορεύματα: όλα τα προϊόντα που προκύπτουν από εργασίες τελειοποίησης.

6. Συντελεστής απόδοσης: η ποσότητα ή το ποσοστόπαράγωγων προϊόντων που λαμβάνονται κατά την τελειοποίηση ορισμένης ποσότητας εμπορευμάτων.

7. Άδεια καθεστώτος τελειοποίησης (μεταποίησης):η άδεια που χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σε κάθε πρόσωπο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή εμπορευμάτων στοκαθεστώς τελειοποίησης της παρούσας.

8. Δικαιούχος άδειας καθεστώτος τελειοποίησης (μεταποίησης): κάθε πρόσωπο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της μεταποίησης και έχει λάβει από την αρμόδια τελωνειακή αρχή άδεια να προβαίνει σε εργασίες τελειοποίησης της παρούσας εγχώρια αγαθά με σκοπό την εξαγωγή ή την παράδοση σεάλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

9. Τελωνειακή Περιφέρεια: η Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ευρίσκονται οιεγκαταστάσεις μεταποίησης του φυσικού ή νομικούπροσώπου που αιτείται την υπαγωγή στο καθεστώςτελειοποίησης.

10. Τελωνείο Υπαγωγής/Τελωνείο Ελέγχου: το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται ηέδρα εγκατάστασης του δικαιούχου της άδειας όπουτηρούνται οι λογιστικές καταχωρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ

ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

(ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Άρθρο 3 Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α.μη κοινοτικών εμπορευμάτωνπου τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησηςπρος επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης)

1. Μη κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικήςτελειοποίησης) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

2. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από το καθεστώς και την ανάλωση αυτών στο εσωτερικό της χώρας.

Άρθρο 4 Οριστικοποίηση απαλλαγής από Φ.Π.Α.μη κοινοτικών εμπορευμάτωνπου τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησηςπρος επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης)

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας απαιτείται:

α. υποβολή του οικείου τελωνειακού παραστατικούγια τη λήξη του καθεστώτος,

β. σε περίπτωση παράδοσης (πώλησης) των παράγωγων αγαθών σε αγοραστή εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο το οποίο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ − ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ − ΑΡΘΡΟ 25Ν. 2859/2000 − αριθμ. ΠΟΛ. 1020/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Δ.Ε.»,

γ. επιβεβαίωση της εξόδου των παράγωγων αγαθών από την Ε.Ε μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος IE 599 «Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης εξαγωγής».

Άρθρο 5 Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α.της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε καθεστώς τελειοποίησηςπρος επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης)

1. Η παράδοση (μεταβίβαση) εμπορευμάτων τα οποίαβρίσκονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) από δικαιούχο άδειας σε άλλο δικαιούχο άδειας πρόσωπο χωρίς τη λήξη του καθεστώτος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής και περί ΦΠΑ νομοθεσίας.

2. Οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνταιεντός του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόροπροστιθέμενης αξίας με τη διατήρηση του καθεστώτοςκαι υπό την προϋπόθεση ότι στο σχετικό φορολογικόστοιχείο (τιμολόγιο) που εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α. από τονπάροχο της υπηρεσίας προς τον δικαιούχο της άδειαςαναγράφεται, πέραν των οριζόμενων στον Κ.Φ.Α.Σ. στοιχείων, ο αριθμός της άδειας και η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α. − ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ − ΑΡΘΡΟ 25 Ν. 2859/00 ΚΑΙ αριθμ. ΠΟΛ. 1020/2015ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Δ.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

(ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ) ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

Άρθρο 6 Έκδοση άδειας

1. Για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτωνκαι βοηθητικών υλών) σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή της παρούσας απαιτείται η έκδοση άδειας από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις μεταποίησης του αιτούντος.

2. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας.

3. Η άδεια χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης και διαθέτει άδεια ενεργητικής τελειοποίησης. Η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό αδίκημα συνδεόμενο με την οικονομική του δραστηριότητα ή τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης.

4. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντοςή του νόμιμου εκπροσώπου του με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού του μητρώου από την αρμόδια αρχή,

β. καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις αυτού,

γ. βεβαίωση έναρξης εργασιών του αιτούντος και των τυχόν μεταβολών του,

δ. πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αιτούντος,

ε. πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή περί μη πτωχεύσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως του αιτούντος.

5. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα II της παρούσας. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη.

6. Ο δικαιούχος της άδειας ενημερώνει την τελωνειακή αρχή για κάθε μεταβολή που προκύπτει μετά την έκδοση της άδειας και που έχει επίπτωση στη διατήρησητης άδειας και στο περιεχόμενο αυτής.

7. Η άδεια υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή της παρούσας ανακαλείται:

− κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου,

− όταν διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος της άδειας δενπληροί πλέον τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησηςτης παρούσας,

− σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων, εκμέρους του κατόχου της άδειας, παραβάσεων της παρούσας απόφασης και των διατάξεων της τελωνειακήςή περί ΦΠΑ νομοθεσίας.

Άρθρο 7 Προϋποθέσεις υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή της παρούσας διέπονται γενικά από τουςόρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής μη κοινοτικών
εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης).

2. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου, σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) δεν δύναται νατεθούν:

α. καύσιμα, πηγές ενέργειας άλλες από αυτές πουχρειάζονται για τη δοκιμή των παράγωγων προϊόντωνή για την ανίχνευση ελαττωμάτων σε εμπορεύματα εισαγωγής που απαιτούν επισκευή,

β. λιπαντικά, άλλα από αυτά που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή, τη ρύθμιση ή την εξόλκευση παράγωγωνπροϊόντων,

γ. εξοπλισμός και εργαλεία.

3. Η μεταποίηση μη κοινοτικών εμπορευμάτων πουέχουν τεθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) και η μεταποίηση εγχώριων εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε καθεστώςτελειοποίησης προς επανεξαγωγή πραγματοποιείταιυπό την κάλυψη των αντίστοιχων αδειών.

4. Ο καθορισμός του συντελεστή απόδοσης πραγματοποιείται από τις τελωνειακές αρχές κατ’ ΄ανάλογη εφαρμογή του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

5. Οι προθεσμίες για την μεταποίηση των εμπορευμάτων καθορίζονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και είναι εκείνες που ορίζονται από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης).

Άρθρο 8 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας κατά τη θέση εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

1. Εγχώρια εμπορεύματα τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή της παρούσας με απαλλαγή του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο καθεστώς.

2. Η υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή πραγματοποιείται με την κατάθεση από τον δικαιούχο της άδειας τελωνειακού παραστατικού θέσης στο καθεστώς της παρούσας (ΔΕΦΚ).Επί του τελωνειακού παραστατικού, ο αναλογών ΦΠΑ βεβαιώνεται και τίθεται σχετικός κωδικός ατελείας. Επίσης, στη θέση 44 του οικείου τελωνειακού παραστατικού δηλώνεται ο αριθμός κάθε τιμολογίου αγοράς των πρώτων και βοηθητικών υλών και ο αριθμός της άδειας.

3. Για τη διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης πρώτων και βοηθητικών υλών από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο προς τον δικαιούχο της άδειας, ο προμηθευτής παραδίδει τις εγχώριες ύλες στον μεταποιητή − δικαιούχο της άδειας με τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο αναφέρονται, εκτός των προβλεπομένων από τον Κ.Φ.Α.Σ. στοιχείων και ο αριθμός της άδειας του δικαιούχου.

4. Η λήξη του καθεστώτος πραγματοποιείται με τις διαδικασίες επανεξαγωγής των παράγωγων εμπορευμάτων όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικήςτελειοποίησης).

5. Το σχετικό τελωνειακό παραστατικό υπαγωγής σεκαθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) προς επανεξαγωγή παραμένει σε εκκρεμότητα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέχρι την πραγματοποίηση της επανεξαγωγής.

6. Ο μεταποιητής − δικαιούχος της άδειας χορηγείαντίγραφο της ΔΕΦΚ στους προμηθευτές των πρώτων υλών τα οποία χρησιμοποιούνται από αυτούς ωςαποδεικτικά για την απαλλαγή του σχετικού τιμολογίουχωρίς ΦΠΑ.

Άρθρο 9 Οριστικοποίηση απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόροπροστιθέμενης αξίας εμπορευμάτων που έχουν τεθείσε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή τηςπαρούσας, ο δικαιούχος της άδειας απαιτείται να τηρείστο αρχείο του:

α. την υποβληθείσα διασάφηση επανεξαγωγής,

β. σε περίπτωση παράδοσης (πώλησης) των παράγωγων αγαθών σε αγοραστή εγκατεστημένο σε τρίτηχώρα, το τιμολόγιο παράδοσης των προϊόντων,

γ. σχετικά τραπεζικά έγγραφα που αποδεικνύουν τηνπραγματοποίηση της συναλλαγής,

δ. ηλεκτρονικά μηνύματα ΙΕ 599.

2. Ο μεταποιητής − δικαιούχος της άδειας προσκομίζει στο αρμόδιο Τελωνείο εντός προθεσμίας τριάνταημερών από τη λήξη της προθεσμίας επανεξαγωγής που έχει καθορισθεί για τα αγαθά εκκαθαριστικό λογαριασμό στον οποίο περιλαμβάνονται τουλάχι στον τα κάτωθι στοιχεία με σχετική αντιστοίχιση:

α. επωνυμία μεταποιητή,

β. αριθμός άδειας τελειοποίησης (μεταποίησης),

γ. αριθμός άδειας ενεργητικής τελειοποίησης,

δ. στοιχεία υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης(αριθμ. ΔΕΦΚ, κωδικός Σ.Ο., περιγραφή εμπορεύματος,ποσότητα),

ε. στοιχεία εκκαθάρισης (αριθμ. διασάφησης επανεξαγωγής, κωδικός Σ.Ο., περιγραφή εμπορεύματος, ποσότητα).

3. Σε περίπτωση που τα παράγωγα εμπορεύματα δεν αποτελέσουν αντικείμενο επανεξαγωγής, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στα εμπορεύματα αυτά και έτυχε απαλλαγής καταβάλλεται στην αρμόδιατελωνειακή αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

(ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ)

ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ)

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΜ ΤΗΣ Ε.Ε.


Άρθρο 10 Καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) Έκδοση άδειας

1. Για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτωνκαι βοηθητικών υλών) σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) της παρούσας απαιτείται η έκδοση άδειαςαπό την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις μεταποίησης του αιτούντος.

2. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η υποβολήαίτησης σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας.

3. Η άδεια χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικόπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησηςκαι το οποίο δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό αδίκημα συνδεόμενο με την οικονομική του δραστηριότητα ή τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης.

4. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντοςή του νόμιμου εκπροσώπου του με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού του μητρώου από τηναρμόδια αρχή,

β. καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις αυτού,

γ. βεβαίωση έναρξης εργασιών του αιτούντος και τωντυχόν μεταβολών του,

δ. πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αιτούντος,

ε. πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή περί μη πτωχεύσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως τουαιτούντος.

5. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα II τηςπαρούσας. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη.

6. Ο δικαιούχος της άδειας ενημερώνει την τελωνειακήαρχή για κάθε μεταβολή που προκύπτει μετά την έκδοση της άδειας και που έχει επίπτωση στη διατήρησητης άδειας και στο περιεχόμενο αυτής.

7. Η άδεια υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης της παρούσας ανακαλείται:

− κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου,

− όταν διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος της άδειας δεν πληροί πλέον τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης
της παρούσας,
− σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων, εκμέρους του κατόχου της άδειας, παραβάσεων της παρούσας απόφασης και των διατάξεων της τελωνειακήςή περί ΦΠΑ νομοθεσίας.

Άρθρο 11 Προϋποθέσεις υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων(πρώτων και βοηθητικών υλών) σε καθεστώςτελειοποίησης (μεταποίησης) προς εξαγωγήή παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής εγχώριωνεμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) προς εξαγωγή ή παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλοςτης Ε.Ε της παρούσας διέπονται γενικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή(ενεργητικής τελειοποίησης).

2. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου, σε καθεστώς τελειοποίσης (μεταποίησης) προς εξαγωγή ήπαράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. της παρούσας δεν δύναται να τεθούν:

α. καύσιμα, πηγές ενέργειας άλλες από αυτές πουχρειάζονται για τη δοκιμή των παράγωγων προϊόντων ή για την ανίχνευση ελαττωμάτων σε εμπορεύματα εισαγωγής που απαιτούν επισκευή,

β. λιπαντικά, άλλα από αυτά που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή, τη ρύθμιση ή την εξόλκευση παράγωγωνπροϊόντων,

γ. εξοπλισμός και εργαλεία.

3. Ο καθορισμός του συντελεστή απόδοσης πραγματοποιείται από τις τελωνειακές αρχές κατ’ ανάλογηεφαρμογή του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

4. Οι προθεσμίες για την μεταποίηση των εμπορευμάτων καθορίζονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και είναι εκείνες που ορίζονται από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης).

Άρθρο 12 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας κατά τη θέση εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) προς εξαγωγή ή παράδοσης σε άλλο ΚΜ της Ε.Ε.

1. Εγχώρια εμπορεύματα τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) προς εξαγωγή ή παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε με απαλλαγή του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας κατά το χρονικόδιάστημα παραμονής τους στο καθεστώς.

2. Η υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς εξαγωγή ή παράδοση σε άλλο ΚΜ της Ε.Ε πραγματοποιείται με την κατάθεση από τον δικαιούχο της άδειας τελωνειακού παραστατικού θέσης στο καθεστώς τηςπαρούσας (ΔΕΦΚ). Επί του τελωνειακού παραστατικού, ο αναλογών ΦΠΑ βεβαιώνεται και τίθεται σχετικός κωδικός ατελείας. Επίσης, στη θέση 44 του τελωνειακού παραστατικού δηλώνεται ο αριθμός κάθε τιμολογίου αγοράς των πρώτωνκαι βοηθητικών υλών.

3. Για τη διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης πρώτων και βοηθητικών υλών από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο προς τον δικαιούχο της άδειας, ο προμηθευτής παραδίδει τις εγχώριες ύλες στον μεταποιητή − δικαιούχο της άδειας με τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο αναφέρονται, εκτός των προβλεπομένων από τον Κ.Φ.Α.Σ. στοιχείων και ο αριθμός της άδειας τουδικαιούχου.

4. Η λήξη του καθεστώτος πραγματοποιείται με τηνεξαγωγή ή την παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε των παράγωγων εμπορευμάτων τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεταποίησης εγχώριων εμπορευμάτων.

5. Το σχετικό τελωνειακό παραστατικό υπαγωγής σεκαθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) παραμένει σε εκκρεμότητα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέχρι την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικήςπαράδοσης.

6. Ο μεταποιητής − δικαιούχος της άδειας χορηγείαντίγραφο της ΔΕΦΚ στους προμηθευτές των πρώτων υλών τα οποία χρησιμοποιούνται από αυτούς ωςαποδεικτικά για την απαλλαγή του σχετικού τιμολογίουχωρίς ΦΠΑ.

Άρθρο 13 Οριστικοποίηση απαλλαγήςαπό το φόρο προστιθέμενης αξίας

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) προς εξαγωγή ή παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε τηςπαρούσας, ο δικαιούχος της άδειας απαιτείται να τηρείστο αρχείο του:

i. Για την απόδειξη της εξαγωγής των παράγωγωνπροϊόντων:

α. την υποβληθείσα διασάφηση εξαγωγής,

β. σε περίπτωση παράδοσης (πώλησης) των παράγωγων αγαθών σε αγοραστή εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, το τιμολόγιο παράδοσης των προϊόντων,

γ. σχετικά τραπεζικά έγγραφα που αποδεικνύουν τηνπραγματοποίηση της συναλλαγής,

δ. ηλεκτρονικά μηνύματα ΙΕ 599.

ii. Για την απόδειξη της ενδοκοινοτικής παράδοσηςτων παράγωγων εμπορευμάτων:

α. σε περίπτωση παράδοσης (πώλησης) των παράγωγων αγαθών σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωποεγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος, το τιμολόγιο παράδοσης προϊόντων σε αγοραστή εγκατεστημένο σεάλλο Κράτος Μέλος,

β. ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων,

γ. δηλώσεις intrastat, όπου υφίσταται υποχρέωση υποβολής αυτών,

δ. σχετικά τραπεζικά έγγραφα που αποδεικνύουν τηνπραγματοποίηση της συναλλαγής,

ε. όταν η πώληση των εμπορευμάτων γίνεται με όρουςπαράδοσης CIF, τα φορτωτικά έγγραφα και τα εισιτήριατων μεταφορικών μέσων με τα οποία διακινήθηκε το εμπόρευμα και στις περιπτώσεις πώλησης με όρουςπαράδοσης FOB, τα αποδεικτικά στοιχεία παράδοσης και παραλαβής των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα.

2. Ο μεταποιητής − δικαιούχος της άδειας προσκομίζει στο αρμόδιο Τελωνείο εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος που έχει καθορισθεί για τα αγαθά εκκαθαριστικό λογαριασμό στον οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία μεσχετική αντιστοίχιση:

α. επωνυμία μεταποιητή,

β. αριθμός άδειας τελειοποίησης (μεταποίησης),

γ. στοιχεία υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης(μεταποίησης) (αριθμ. ΔΕΦΚ, κωδικός Σ.Ο., περιγραφήεμπορεύματος, ποσότητα),

δ. στοιχεία εκκαθάρισης (αριθ. διασάφησης εξαγωγής,κωδικός Σ.Ο., περιγραφή εμπορεύματος, ποσότητα, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες).

3. Σε περίπτωση που τα παράγωγα εμπορεύματα δεν αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σεάλλο Κράτος Μέλος, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στα εμπορεύματα αυτά και έτυχε απαλλαγής καταβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Άρθρο 14 Διενέργεια ελέγχων

Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας διενεργούνται εκ των υστέρων έλεγχοι από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και τις ΕΛ.Υ.Τ.

Άρθρο 15 Ειδικό βιβλίο αδειών

Οι άδειες καταχωρούνται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, μηχανογραφικά ή χειρόγραφα, σε ΕιδικόΒιβλίο Αδειών, το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, τον αύξοντα αριθμό αυτής, τον κάτοχο της άδειας, την επωνυμία, την έδρα και τον τόπο μεταποιητικών εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς και την ημερομηνία της τυχόν ανάκλησης της άδειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16 Παραβάσεις − Κυρώσεις

Κάθε παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης θεωρείται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, τελωνειακή παράβασηκαι διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕθνικούΤελωνειακού Κώδικα.

Παράρτημα Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΙΤΩΝ
(Επωνυμία, Ταχ. Δ/νση, Τηλ. Ε-mail)

 
   
Α.Φ.Μ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ
   
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 'Η
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΜ ΤΗΣ ΕΕ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Κωδικός Σ.Ο Περιγραφή Ποσότητα
     
     
     
     
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Κωδικός Σ.Ο Περιγραφή Ποσότητα
     
     
     
     
ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
   
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ  
   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
   
ΑΔΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
(εφόσον υφίσταται)
 
   
Ημερομηνία Υπογραφή
Σφραγίδα
   

Παράρτημα ΙΙ

ΑΔΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Αριθμ. αδείας
   
  ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ
   
Α.Φ.Μ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ
   
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Κωδικός Σ.Ο Περιγραφή
   
   
   
   
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Κωδικός Σ.Ο Περιγραφή
   
   
   
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ  
   
Ημερομηνία Υπογραφή
Σφραγίδα

 

Άρθρο 17 Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Έσοδων

ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!