Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ.1173/8-7-2014 Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) 
ΤΜΗΜΑ:Α’ 
Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ.Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Θαν.Σαφαρής-Β.Δασουράς 
Τηλέφωνο:210 3375314 
FAX:210 3375001 
2.Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Ταχ.Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 
18346 Μοσχάτο 

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014 

ΠΟΛ.:1173 

ΠΡΟΣ:ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ 

ΘΕΜΑ: Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α' 222) όπως ισχύει. 

2. Την αριθμ. 20/25-6-2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» 

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013(ΦΕΚ Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013(ΦΕΚ 3317 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α’) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών κ’ του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α'), περί καθορισμού κ’ ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 37, 41, 53, 54, 55, 57, 58, και 66 του ν. 4174/2013 ( ΦΕΚ 170 Α'). 

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών. 

8. Το γεγονός ότι με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επιτυγχάνεται η άμεση εκκαθάρισή τους. 

9. Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή μας, σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών. 

10. Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1008/2011 (ΦΕΚ Β'136/09-02-2011), που αφορά τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 61 και των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 ν.2238/1994, ΦΕΚ 151 Α’. 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), όπως ισχύει ύστερα από την τροποποίησή του από το άρθρο 1 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α). 

13. Ότι οι διατάξεις του ν. 2238/1994 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται και για δαπάνες που πραγματοποιούνται έως και τις 31.12. 2013 και οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 6 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που εξουσιοδοτούσαν τον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση απόφασης που καθορίζει τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία κτλ , έπαψαν να ισχύουν μετά την 31.12.2013. 

14. Τις α) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.: 1146/19.5.2014 (ΦΕΚ Β’ 1369/2014) και β) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.: 1169/30.6.2014 (ΦΕΚ Β’ 1780/2014). 

15. To γεγονός ότι η εφαρμογή στο taxisnet της υποβολής συμπληρωματικών-τροποποιητικών δηλώσεων λειτουργεί από 7/7/2014 

16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο 1 

Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών-τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2014. 

Οι εκπρόθεσμες συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ.. 

Άρθρο 2 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!