Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Μεταφορά των αποτελεσμάτων κατά την απορρόφηση επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32,
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ: 210-6801052
FAX: 210-6834039

Μαρούσι,...........................

Αρ. Πρωτ.:.........................

ΠΡΟΣ: ...

ΘΕΜΑ: Μεταφορά των αποτελεσμάτων κατά την απορρόφηση επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.

ΣΧΕΤ.: Η ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8733/27-03-2014 ΑΙΤΗΣΗ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «... Α.Β.Ε.Ε.»

Σε απάντηση της ως άνω αιτήσεώς σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1β, του Ν. 2166/1993, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται , μεταξύ άλλων, επί απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

2. Όπως διευκρινίσθηκε με την 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ. 1080/1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 2166/1993, οι διατάξεις του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή, μεταξύ άλλων, και σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 68 του κ.ν. 2190/1920, δηλαδή είτε με απορρόφηση μίας ή περισσοτέρων ανωνύμων εταιρειών από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία είτε με σύσταση καινούριας ανώνυμης εταιρείας, καθώς επίσης και σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 79 του κ.ν. 2190/1920, δηλαδή εξαγοράς μίας ή περισσοτέρων ανωνύμων εταιρειών από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, του Ν. 2166/1993 τίθεται ο περιορισμός ότι οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία τρίτης (Γ) κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) και να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993 ορίζεται ότι ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου αυτού μετασχηματισμός πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρείας.

4. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6, του Ν. 2166/1993, όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

5. Εξ άλλης όψεως, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1006253/10101/Β0012/05-03-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι όταν ανώνυμη εταιρεία απορροφάται από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και ο μετασχηματισμός (απορρόφηση) ολοκληρώνεται μέσα στον επόμενο χρόνο από το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, η απορροφώσα εταιρεία κλείνει ισολογισμό όπως θα έκλεινε κανονικά αν δεν πραγματοποιείτο η απορρόφηση και συμπεριλαμβάνει μόνο τα εισοδήματα της κλεισμένης χρήσης.

Τα κτηθέντα εισοδήματα της απορροφημένης ή απορροφημένων εταιρειών για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι ολοκλήρωσης αυτού συμπεριλαμβάνονται μαζί με τα εισοδήματα της απορροφώσας στην αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο (σχετικά τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1111751/10674/Β0012/15-11-1995 και 1001510/10019/Β0012/22-01-2001 έγγραφα της ως άνω Διευθύνσεως).

6. Πέραν των ανωτέρω, στην παράγραφο 6 της υπ' αριθμ. πρωτ. 1101117/10876πε/Β0012/ΠΟΛ. 1275/12-12-2002 απόφασης της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι όταν επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών και χωρίς την ύπαρξη αποθεμάτων απορροφάται από άλλη επιχείρηση με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και η απορρόφηση της πραγματοποιείται εντός της τετράμηνης προθεσμίας για την κατάρτιση και πριν την κατάρτιση του ισολογισμού της απορροφώσας επιχείρησης, τότε:

α) Οι πράξεις της απορροφούμενης επιχείρησης που διενεργήθηκαν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της μέχρι και την ημερομηνία που έληξε η διαχειριστική περίοδος της απορροφώσας επιχείρησης, για την οποία πρέπει να καταρτιστεί ισολογισμός, λογίζονται ως ημερολογιακές πράξεις αυτού του ισολογισμού.

β) Οι πράξεις της απορροφούμενης επιχείρησης που διενεργήθηκαν από την επόμενη που έληξε η διαχειριστική περίοδος της απορροφώσας επιχείρησης μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απορρόφησης θεωρούνται ως πράξεις της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου της απορροφώσας επιχείρησης.

7. Βάσει των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. 8733/27-03-2014 αίτησης της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «... Α.Β.Ε.Ε.» προς την υπηρεσία μας, προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία προέβη σε απορρόφηση ημεδαπής θυγατρικής εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, η οποία ολοκληρώθηκε μετά το πέρας της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας συντάχθηκε ο ισολογισμός μετασχηματισμού, αλλά εντός της προθεσμίας για την κατάρτιση του ισολογισμού της απορροφώσας-αιτούσας επιχείρησης.

Επιπλέον, η αποροφηθείσα επιχείρηση δραστηριοποιείτο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικό πάρκο) και δεν τηρούσε αποθέματα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έλαβε χώρα η απορρόφηση και μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού. Αμφότερες εταιρείες (απορροφώσα και απορροφούμενη) δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), ενώ τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.).

8. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και δεδομένου ότι οι απορροφηθείσα επιχείρηση δεν έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών, συνάγεται ότι δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής στην περίπτωσή σας, όσα έχουν γίνει δεκτά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1101117/109876πε/Β0012/ΠΟΛ. 1275/12-12-2002 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τη διάσπαση των αποτελεσμάτων της απορροφηθείσας εταιρείας σε δύο υποπεριόδους (01/08/2013-31/12/2013 και 01/01/02014-28-02-2014).

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της απορροφηθείσας εταιρείας για ολόκληρη την πιο πάνω χρονική περίοδο θα πρέπει να υπαχθούν σε φορολογία στο όνομα της εταιρείας σας, στον ισολογισμό που θα κλείσετε με ημερομηνία 31-12-2014, συναθροιζόμενα με τα λοιπά εισοδήματα της δικής σας εταιρείας για τη χρήση αυτή.

Συναφείς, άλλωστε, αποφάσεις έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν και επί ανάλογων περιπτώσεων-υποθέσεων από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών (σχετικά τα υπ'αριθμ. πρωτ. 1103868/10007/Β0012/10-01-2005, καθώς και 1092654/11357/Β0012/06-12-2004 έγγραφα της προαναφερθείσας Διευθύνσεως).

Η Διευθύντρια του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

Μαριάνθη X. Πανταζοπούλου Εφοριακός ΠΕ/Β3

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!