Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1166/16-6-1995 Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα

A.Y.O. 1073555/584/0015/ΠOΛ. 1166/16.6.1995 Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).

2. τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α' 113) και των εκδοθεισών κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων 1086945/5322 ΑΥ 8.9.1992 (ΦΕΚ Β' 575) και 1055538/3367/20.4.1993 (ΦΕΚ Β' 331).

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1072823/513/ΠΟΛ. 1159/22.6.1994 (ΦΕΚ Β' 506) 'έκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα.

4. Την 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ Β' 154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την ανάγκη αποτελεσματικότερου ελέγχου των κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων με την αποσαφήνιση και την συμπλήρωση των υφισταμένων διατάξεων.

6. 'Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η παράγραφος 1 της απόφασής μας 1072823/513/ΠΟΛ. 1159/22.6.1994 (ΦΕΚ Β` 506) αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Επιβάλλεται υποχρέωση έκδοσης κατ` άτομο εισιτηρίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω, στους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β` ή Γ` κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους (κέντρα διασκέδασης, χορευτικά κέντρα, κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, καφωδεία, δισκοθήκες, μπουάτ, παμπ, μπαρ, 'piano bar restaurant' και λοιπά συναφή), στα οποία παρέχεται ψυχαγωγία, συνδυαζόμενη ή μη με χορό ή ακρόαση, και προσφορά φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού, εφόσον χρησιμοποιούν:

α) Ορχήστρα με τρία τουλάχιστον όργανα ή και δύο σε περίπτωση που ένας εκ των εκτελεστών των τριών οργάνων μετέχει εκ περιτροπής ή παράλληλα ως τραγουδιστής.

β) Ορχήστρα με δύο όργανα και έναν τραγουδιστή που δεν είναι εκ των εκτελεστών των μουσικών οργάνων.

γ) Ενα μόνο όργανο με εναλλασσόμενους ή μη πλέον του ενός τραγουδιστές, που δεν είναι εκτελεστές μουσικών οργάνων.

δ) Ενα όργανο τουλάχιστον με πλήκτρα, έγχορδο ή μη, ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό, όπως πιάνο, συνθεσάϊζερ, αρμόνιο (keyboard).

ε) Ηλεκτρονική ή στερεοφωνική μουσική.

Δεν υπάγονται στην πιο πάνω υποχρέωση, οι εκμεταλλευτές καταστημάτων, στα οποία χρησιμοποιείται μόνο στερεοφωνική μουσική, εφόσον αυτή δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της λειτουργίας τους (εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, καφετέριες και λοιπά συναφή).

2. Οι λοιπές διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1072823/513/ΠΟΛ. 1159/22.6.1994 (ΦΕΚ Β` 506) ισχύουν ως έχουν.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 15 Ιουλίου 1995.

N. 2238/1994 άρθρο 82 παρ. 8

Για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυμβαλλομένου, για την άσκηση του επαγγέλματός του καταρτίζεται συμφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του. Το συμφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στο συμφωνητικό αυτό πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της σύμβασης, ο αριθμός των εμφανίσεων του τραγουδιστή και το ποσό της αμοιβής του. Σε κάθε κέντρο διασκέδασης τηρείται από τον εκμεταλλευτή του ιδιαίτερος φάκελος με τα συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί με τους τραγουδιστές που απασχολούνται στο κέντρο και τίθεται κάθε φορά στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ανακριβή, επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον υπόχρεο πρόστιμο για κάθε παράβαση διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές. Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συμφωνητικό στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, η αμοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυμβαλλομένου. Σε περίπτωση υπογραφής αντεγγράφου, από το οποίο προκύπτει ότι συμφωνήθηκε ή καταβλήθηκε ποσό αμοιβής ή μισθού στον τραγουδιστή διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο συμφωνητικό που κατατέθηκε στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, επιβάλλεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς μεταξύ του ποσού της αμοιβής ή του μισθού που αναγράφεται στο αντέγγραφο και του ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο συμφωνητικό που υποβλήθηκε στη δημόσια οικονομική υπηρεσία. Το αντέγγραφο ως προς τις μεταξύ των συμβαλλομένων σχέσεις είναι ανίσχυρο και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Εισόδημα για τον τραγουδιστή θεωρείται το μεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφονται στο συμφωνητικό και στο αντέγγραφο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ αμειβόμενου αθλητή γενικά ή προπονητή και οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και για τις αμοιβές ή μισθούς που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά. Για πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 87.*

Σημείωση: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 4 του ν. 2390/1996 (ΦΕΚ Α` 54) και ισχύει, σύμφωνα με την περ. γ` του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, από 21.3.1996.

Συναφείς διατάξεις

Τελευταίο εδάφιο παρ.9 άρθρου 4 ν. 2390/1996 (ΦΕΚ Α` 54)

Συμφωνητικά, τα οποία έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου (παρ.8 άρθρου 82 ν. 2238/1994) και εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη δημοσίευσή της, κατατίθενται με τη διαδικασία της ίδιας παραγράφου στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία εντός δυο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (21.3.1996).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!