Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1159/22-6-1994 Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα

Α.Υ.Ο. 1072823/513/ΠΟΛ.1159/22.6.1994 (ΦΕΚ 506 Β`) Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1087/2003

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ Α'84).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α'113) και των εκδοθεισών κατ` εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων 1086945/5322 ΑΥ 8.9.92 (ΦΕΚ Β 575) και 1055538/3367/20.4.1993 (ΦΕΚ Β' 331).

3. Την 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ Β' 154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Την ανάγκη αποτελεσματικότερου ελέγχου των κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων.

5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Από 11ης Ιουλίου 1994 επιβάλλεται υποχρέωση έκδοσης κατ` άτομο εισιτηρίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω, στους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους (κέντρα διασκέδασης, χορευτικά κέντρα, κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, καφωδεία, δισκοθήκες, μπουάτ, πάμπ, μπαρ, 'piano bar restaurant' και λοιπά συναφή), στα οποία παρέχεται ψυχαγωγία, συνδυαζόμενη ή μη με χορό ή ακρόαση, και προσφορά φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού, εφόσον χρησιμοποιούν ορχήστρα με τουλάχιστον τρία όργανα ή ηλεκτρονική ή στεροφωνική μουσική.

Δεν υπάγονται στην πιο πάνω υποχρέωση, οι εκμεταλλευτές καταστημάτων, στα οποία χρησιμοποιείται μόνο στερεοφωνική μουσική, εφόσον αυτή δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της λειτουργίας τους (εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, καφετέριες και λοιπά συναφή).

2. Για κάθε εισερχόμενο στο κατάστημα ή άλλο χώρο πελάτη, κατά την ώρα της εισόδου εκδίδεται θεωρημένο τρίπτυχο εισιτήριο εισόδου, με ενιαία, αύξουσα και κατά χρονολογική σειρά αρίθμηση (άρθρο 18 παρ. 6 Κ.Β.Σ.), χωρίς δυνατότητα χρήσης διαφορετικών σειρών, στο οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

α. Ο τίτλος του στοιχείου

β. Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη

γ. Η ημερομηνία έκδοσης

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος επιτηδευματίας έχει ορίσει για τον πελάτη, ελάχιστη τιμή κατανάλωσης αναγραφόμενη επί των τιμοκαταλόγων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως προκαταβολή, συμψηφιζόμενη στη συνέχεια με την αξία των προσφερόμενων ειδών επί του εισιτηρίου αναγράφεται σχετική ένδειξη και η αξία αυτή ως εξής:

" ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΡΧ. .........."

4. Σε περίπτωση κατά την οποία από την επιχείρηση δεν ορίζεται, ελάχιστη κατανάλωση για τον πελάτη, τότε, για την εφαρμογή της παρούσας, ως ελάχιστη κατανάλωση θεωρείται η κατ` άτομο κατανάλωση που ανακοινώνεται στο κοινό δια του τύπου, άλλως, η αξία κατανάλωσης ενός εκ των προσφερομένων βασικών ειδών που περιέχονται στον τιμοκατάλογο.

Η αξία αυτή ορίζεται ως "βασική μονάδα κατανάλωσης" (ΒΑ.Μ.), γνωστοποιείται δε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά την θεώρηση των εισιτηρίων, με το ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, στο οποίο επισυνάπτεται και αντίγραφο της γνωστοποίησης που έχει καταχωρισθεί στον τύπο ή του τιμοκαταλόγου και αναγράφεται επί του εισιτηρίου σχετική ένδειξη ως εξής:

" ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΡΧ. ......., ή " ΒΑ.Μ ΔΡΧ. ........."

5. Σε περίπτωση εισόδου στο κατάστημα προσώπων, τα οποία μετέχουν σε χορούς, δεξιώσεις ή άλλες εκδηλώσεις, διοργανωτές των οποίων είναι σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, οργανισμοί, οργανώσεις κ.λπ. για τις οποίες απαιτείται κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμφωνητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 2065/1992, εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά, με την ένδειξη " ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ" .

6. Σε περίπτωση εισόδου στο κατάστημα προσώπων, στα οποία, για λόγους επαγγελματικής προβολής θα προσφερθούν είδη δωρεάν, εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά με την ένδειξη "ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ" .

7. Τα δύο μέρη (αποκόμματα του εισιτηρίου) μπλε και λευκού χρώματος, αντίστοιχα, παραδίδονται στον πελάτη, κατά την είσοδο, ενώ το τρίτο μπλε χρώματος παραμένει ως στέλεχος.

Ο πελάτης κατά το σερβίρισμα παραδίδει στην επιχείρηση το μπλε απόκομμα, ενώ το λευκό το κρατεί (ο πελάτης) καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο κατάστημα, το φέρει δε μαζί του και κατά την έξοδο απ' αυτό.

8. Τα εκδιδόμενα με αξία εισιτήρια αποτελούν φορολογικά στοιχεία εσόδου και καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Κατά το σερβίρισμα εκδίδονται τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία και στις περιπτώσεις που αναγράφεται αξία επί των εισιτηρίων, αυτή συμψηφίζεται με την αξία των προσφερομένων ειδών και εμφανίζεται ως δραχμική 'έκπτωση' με την ένδειξη 'αξία εισιτηρίου' στην εκδιδόμενη από τη φορολογική ταμειακή μηχανή ή τον Η/Υ απόδειξη ή στο τιμολόγιο - δελτίο αποστολής.

Σε περίπτωση που η αξία των καταναλωθέντων ειδών είναι μικρότερη από την αξία του εισιτηρίου, στο εκδιδόμενο κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο, ως αξία των ειδών αναγράφεται η αξία του εισιτηρίου.

9. Τα μπλε αποκόμματα των εισιτηρίων που παραδίδονται από τους πελάτες κατά το σερβίρισμα διαφυλλάσσονται από τους υπόχρεους επιτηδευματίες, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος κατά την επόμενη ημέρα, τα δε στελέχη διαφυλλάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 2) του Κ.Β.Σ.

10. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλονται σε βάρος των υποχρέων σε έκδοση οι προβλεπόμενες από τον Κ.Β.Σ. κυρώσεις, ενώ σε βάρος των προσώπων που δεν απαιτούν ή δεν αποδέχονται τα προαναφερόμενα στοιχεία επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 58 του ν. 2065/1992 και τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

11. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!