Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1131/9-5-1995 Οδηγίες αντιμετώπισης θεμάτων σχετικά με τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων

Οδηγίες αντιμετώπισης θεμάτων σχετικά με τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων εγκύκλιος 1055240/439/Πολ.1131/9.5.95

Αρθρο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγίες και διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 ηαρασχέθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο 1055240/439/Πολ. Ι 131/9.5.95:

Σε συνέχεια των αριθμ. 1039799/10359/Β. ΟΟ12/ΠΟΛ. 1080/ 5.4. 1994 και 1138458/1044/0015/ΠΟΛ. 1346/5,11.1993 εγκυκλίων με τις οποίες κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1-7 και 21 αντιστοιχα του ν. 2166/1993 παρέχουμε συμπληρωματικά τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.

Α. Διαχειριστική Περίοδος

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρου 26 του π.δ, 186/1992 "Περί Κ.Β.Σ." και της παρ. 1 του αρθρου 29 του ν. 2238/1994 κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου. Κατ εξαίρεση, για τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας, η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα, όχι όμως και πλέον των εικοσιτεσσάρων μηνών.

Ως διαχειριστική περίοδος έναρξης για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, θεωρείται και εκείνη κατά την οποία ο επιχειρηματίας, λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, άρχισε να τηρεί βιβλία τρίτης κατηγοράς.

2.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρου 26 του π.δ. 186/1992 και της παρ. 2 του αρθρου 29 του ν. 2238/1994, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κλείνει διαχ. περίοδο την 3Ο Ιουνίου ή την 31 Δεκεμβρίου κάθε ετους.

3.Με τις διατάξεις του αρθρου 2 του ν. 2166/1993, όπως αυτές ερμη- νεύτηκαν και κοινοποιήθηκαν με την Εγκύκλιο 1039799/Ι0.359/Β. ΟΟ12/5.4.1994, "προκειμένου να γίνει ο μετασχηματισμός των επιχει- ρήσεων, πρέπει κατ` αρχήν, να ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια οργανά τους για το μετασχηματισμό τους και το χρόνο κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού. Στη συνέχεια, μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που αποφάσισαν να συγχωνευθούν ή να μετατραπούν να προβούν σε απογραφή της περιουσιακής τους κατάστασης, συμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΚΒΣ και στη συνταξη ιοολογισμού με ημερομηνία το χρόνο που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων...".

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 6 του ιδιου αρθρου ορίζεται ότι, όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και του χρόνου ολοκλήρωσης της μετατροπής η συγχώνευσης, θεωρούνται όι ενεργούνται για λογαριασμό της προερχόμενης από τη μετατροπή ή συγχώνευση κ.λ.π. νέας εταιρείας.

4. Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ. 9 του αρθρου 4 του π.δ. 186/1992 όπως αυτές προοτέθηκαν με την παρ. 5 του αρθρου 21 του ν. 2166/1993, στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η νέα εταιρία (προερχόμενη από μετασχηματισμό) έχει όλα τα δικαιώματα και τις υηοχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν.

Κατά συνέπεια, η προερχόμενη από μετασχηματισμό εταιρία (μετατροπή ή συγχώνευση), που απορροφά άλλη επιχείρηση, κλάδο κ.λ.π. δεν μπορεί να έχει δικαίωμα υπερδωδεκάμηνης διαχερισπκής περιό- δου για την πρώτη μετά τον μετασχηματισμό διοχειριστική της περίοδο, εφόσον το δικαίωμα αυτό έχει ασκηθεί οπό οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες, μετατρεπόμενες, απορροφούμενες κ.λ.π. επιχειρήσεις.

5. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου οτι, κατά το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993, ο χρόνος συνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού ταυτίζεται με το χρόνο έναρξης της πρώτης διαχεριστικής περιόδου της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταίρίας, της οποίας όμως η νομική προσωπικότητα κτάται μεταγενέστερα με τη χορήγηση του αριθμού ΜΑΕ από το Υπουργείο Εμπορίου (ολοκλήρωση της διαδικασίας) γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:

Η εταιρία που προέρχεται από το μετασχηματισμό υποχρεούται να κλείσει την πρώτη διαχειριστική της περίοδο την 30η Ιουνίου ή την 31η Δεκεμβρίου του ετους μέσα στο οποίο έχει ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί κατά το παρελθόν το δικαίωμα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, η πρώτη διαχειριστική περίοδος (της νέας εταιρίας) μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 24 μηνες.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα:

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ε Ι Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Διευκρινίζεται ότι στις εταιρείες που μέχρι την 31.12.1994 δεν έκλεισαν την πρώτη διαχειριστική τους περίοδο σύμφωνα με την ανωτέρω και για λόγους χρηστής διοίκησης δεν θα επιβληθούν κυρώσεις.Για τις εταιρείες που πρεπει να κλείσουν πρώτη διαχ. περίοδο την 30.6.1995 και στο εξής ισχύουν τα ανωτέρω.

Β.Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 4 του π.δ 186/1992 όπως προστέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.2166/1993 εαν η μετετραπείσα η συγχωνευθείσα επιχείρηση η αυτή που απορροφήθηκε απο Α.Ε η Ε.Π.Ε η αυτή που εισέφερε κλάδο η τμήμα αυτής σε Α.Ε είχε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης και η νέα εταιρεία που προέκυψε από το μετασχηματισμό η αυτή που απορρόφησε άλλη επιχείρηση κλάδο ή τμήμα υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης από το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού(έναρξη φορολογικής -διαχειριστικής περιόδου νέας εταιρείας).

Στην περίπτωση που η μετετραπείσα η συγχωυθείσα επιχείρηση η αυτή που απορροφήθηκε κ.λ.π είχε υπερβεί μια φορά το όριο τηρησης βιβλίου αποθήκης η νέα εταιρεία θεωρείται ότι έχει ξεπεράσει μια φορά το όριο και θα υποχρεωθεί στην τηρηση βιβλίου αποθήκης απο την έναρξη της διαχειριστικής περίοδου που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία θα υπερβεί το προβλεπόμενο όριο(δεύτερη φορά).Η πρώτη διαχειριστική περίοδος της νέας εταιρείας θεωρείται ως μία περίοδος.Στην περίπτωση που είναι μικρότερη η μεγαλύτερη του δωδεκαμήνου τα ετήσια ακαθάριστα εσοδα εξευρίσκονται με αναγωγή.

Επίσης εάν η διαχειριστική περίοδος μέχρι το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού (παλαιας εταιρίας)δεν είναι δωδεκάμηνη θα γίνεται αναγωγή των ακαθαρίστων εσόδων σε ετήσια.

Στην περίπτωση μετασχηματισμούς δύο η περισσοτέρων επιχειρήσεων λαμβάνεται υπόψη η επιχείρηση με τα περισσότερα ακαθάριστα έσοδα τα οποία αναγονται σε ετήσια.Εξαιρετικά για τους μετασχηματισμούς με χρόνο κλεισίματος ισολογισμού μέχρι 31.3.1995 τα έσοδα αυτά θα ληφθούν υπόψη χωρίς αναγωγή, για την αποφυγή επιβολής κυρώσης λόγω της πρώτης εφαρμογής και της ιδιάζουσας μορφής μετασχηματισμού.

Εστω ως παράδειγμα οι ακόλουθες περιπτώσεις.

1.Η ΕΠΕ "Α" (χονδροπωλήτρια) πραγματοποίησε ακαθάριστα έοοδα στη χρήοη 1992 380.000.000 δρχ. και απ 1.1-31.1Ο.1993 340.000.000. Την 31.10.1993 λαμβάνεται απόφαση μετατροπής της σε Α.Ε."Α" με χρόνο κλεισίματος ισολογισμού μετασχηματισμού την ίδια ημερομηνία. Η μετατροπή ολοκληρώθηκε την 15.5.1994 και η Α.Ε. κλείνει πρώτη διαχ περίοδο την 31.12.1994 με ακαθάριστα έσοδα 420.000.000 δρχ.

Η υποχρέωοη τήρησης βιβλίου αποθήκης διαμορφώνεται ως εξής: ΕΠΕ "Α".

1.1-31.12.1992 ακ έσοδα 380.000.000 δρχ. (όριο 350.000.000 - υπέρβαση 1η φορά).

1.1-31.10.1993 ακ. έσοδα 340.000.ΟΗ δρχ. (δεν γίνεται αναγωγπ - χρόνος ισολογισμού μετασχηματισμού προ της 31.3.1995).

Α.Ε. "Α".

1.11.1993-31.12.1994 ακαθ. έσοδα 420.000.000 χ 12/14 = 360.000.000 δρχ. (πρώτη διαχ, περίοδος υπερδωδεκάμηνη - αναγωγή - υπέρβαση για δεύτερη φορά).

Από 1.1.1995 η Α.Ε. "Α" τηρεί βιβλίο αποθήκης επειδή υπερέβη δύο φορές το όριο (μία η μετατροπείσα ΕΠΕ "Α" και μία η Α.Ε. "Α").

2.Η Ο.Ε. "Χ" (χονδροπωλήτρια με βιβλία τρίτης κατηγορίας), πραγματοποίησε ματοποίησε ακαθ. έσοδα οτη χρήση 1994 370.000.000 δρχ. Από 1.1- 3Ο.4.1995 200.000.000 δρχ.

Την 3Ο.4.1994 μετατρέπεται σε Α.Ε. "Χ" η μετατροπή ολοκληρώθηκε την 3Ι.12.1995 και κλείνει πρώτη διαχ. περίοδο 31.12.1995.

Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης διαμορφώνει ως εξης: Ο.Ε. "Χ".

1.1 - 31.12.1994 Ακ. έσοδα 370.000.000 δρχ. (με όριο 350.000.000 - υπέρβαση 1η φορά).

1.1-30.4.1995 Ακαθαριστα έσοδα 200.000.000 Χ 12/4 = 600.000.000 δρχ.

(αναγωγή - μετατροπή μετά την 31.3.1995 - υπέρβαση για δεύτερη φορά).

Απο 1.5.1995 - 31.12.1995 τηρείται βιβλίο αποθήκης από την Ο.Ε. Κ" για λογαριασμό της Α.Ε. "Χ" για τις συναλλαγές που αφορούν την ΑΕ. "Χ". Από 1.1.1996 η Α.Ε. "Χ" θα τηρεί η ίδια το βιβλίο αποθήκης.

Γ.Εκδοση στοιχείων και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Αναφορικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την έκδοση των στοιχείων ως και την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Επειδή, πράγματι κατά το στάδιο του μετασχηματισμού ανακύπτουν διαδικαστικές δυσχέρειες και πρακτικά προβλήματα ως προς την έκδοση των στοιχείων στο όνομα της νέας εταιρείας μετά την απόκτηση της νομικής προσωπικότπτας, τη χορήγηοη Α.Φ.Μ., την εκτύπωση των φορολογικών οτοιχείων και τη θεώρηση αυτών από την αρμόδια ΔΟΥ επιτρέπεται, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοικητική πρακτική, για εύλογο χρονικό διάστημα ημερών να χρησιμοποιουνται για τίς συναλλαγές που θα διενεργηθούν στο χρονικό αυτό διάστημα, τα φορολογικά στοιχεία των μετασχηματιζομένων εταιρειών. Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία αυτά, που εκδίδονται στο όνομα των εταιρειών που συγχωνεύθηκαν, πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία του Νομικού προσώπου που προήλθε από το μετασχηματισμό.

β) Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις θα υποβληθούν στο όνομα των εταιρειών που συναλλάχθηκαν και εξέδωσαν τα φορολογικά στοιχεία απο την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού μέχρι του χρόνου που ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός και άρχισε να εκδίδει στοιχειά με το δικό της Α.Φ.Μ. η νέα εταιρεία. Δεν ασκεί δηλαδή εν προκειμένω επίδραση το γεγονός ότι κατά τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 οι ως άνω συναλλαγές θεωρούνται ως συναλλαγές της νέας εταιρείας στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται συγκεντρωτικά μετά τη σύστασή της, γιατί ο Α.Φ.Μ. του κάθε επιτηδευματία αποτελεί το μοναδικό στοιχείο ταυτότητας με το οποίο επιτυγχάνεται η μηχανογραφική επεξεργασιά και διασταύρωση των δεδομένων των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Δ, Αποφάσεις επιτροπής λογιστικών βιβλίων υποβολή αίτησης για ρύθμιση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης και παραγωγης κοστολογιου.

Σε περίπτωσπ που η μετατραπείσα ή συγχωνευθείσα επιχείρηση ή αυτή που απορροφήθηκε κ.λ.π. είχε το ίδιο αντικείμενο εργασιών με τη νέα εταιρεία που προήλθε από τον μετασχηματισμό και είχε λάβει αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων, που ρυθμίζουν θέματα βιβλίου αποθήκης και παραγωγής - κοστολογίου, οι ρυθμίοεις των αποφάσεων για το χρόνο που ορίζεται από αυτές, μεταφέρονται και έχουν εφαρμογή και για τις υποχρεώσεις της νέας εταιρείας.

Οσον αφορά την προθεσμία υποβολής αίτησης για τπ ρύθμιση υποχρεώσεων της νέας εταιρείας που θα προέλθει από το μετασχηματισμό, διευκρινίζεαι ότι στις περιπτώσεις που η απόφαση μετασχηματισμού λαμβάνεται προ της 3Ι Ιουλίου ή της 31 Ιανουαριου (προβλεπόμενες προθεσμίες για την υποβολη αιτήσεως από τις διατάξεις του αρθρου 37 του Κ.Β.Σ.) τότε η αίτηση θα υποβάλλεται εντός των προθεσμιών αυτών ανάλογα με το χρόνο κλεισίματος ισολογισμού της αιτούσας .Στη περίπτωση όμως που η αποφαση του μετασχηματισμου λαμβάνεται μετά τις παραπάνω προθεσμίες γίνεται δεκτό οτι η υποβαλλόμενη αίτηση θα θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού.

Ε.Εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών λογισμικού επί μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρου 23 του Κ.Β.Σ. το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο επιτηδευματίες, για την τήρηση των βι- βλίων του μηχανογραφικά πρέπει να καλύπτει οριομένες προδιαγραφές.

Επειδή σε ορισμένες ηεριπτώσεις παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα κατά την εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών όπως αυτόματη μεταφορά υπολοίπων κ.Απ., κρίνεται σκόπιμο να μην επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη εφαρμογή των διατάξεων αυτών κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού.

ΣΤ. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων με τις διατάξεις άλλων νόμων.

Σημειωνεται οτι οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ όπωςαυτές τέθηκαν με την παρ. 5 του αρθρου 21 του ν. 2166/1994 (εφαρμογή από 24.8.1993), εχουν γενική εφαρμογή, καταλαμβάνουν δηλαδή και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με προυφιστάμενες διατάξεις άλλων νόμων που ισχύουν παράλληλα, (ν.1297/1972 και 219Ο/ 1920). Ετσι η εταιρεία που θα προελθει από μετασχηματισμό με βάση τις διατάξεις αυτές δεν μπορεί να έχει δικαίωμα υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου για την πρώτη μετά το μετασχημαπσμό διαχειριστική περίοδο, εφόσον το δικαίωμα αυτό έχει ασκηθεί από τις μετασχηματιζόμενες, μετατρεπόμενες κ.λ.π. επιχειρήοεις.

Επισημαίνεται ότι, τα παραπάνω δεν εχουν εφαρμογή για τις μετατροπες Ε.Π.Ε σε Α.Ε και αντίστροφα με βάση τις διατάξεις του ν.2190/1920 δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τη Γνωμ. 76/2.2.1987 του Ν.Σ.Κ, επέρχεται απλώς μεταβολή στο νομικό τύπο και δεν συντάσσεται ισολογισμός,

Ενόψει των ανωτέρω, τα αναφερόμενα στα κεφάλαια Α, Β, Γ, Δ και Ε, της παρούσας εχουν αναλογική εφαρμογη μετά την 24.8.1993 (ημερομηνία ισχύος ν. 2166/1993) και για τις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 1297/1972 και 219Ο/ 1920(πλην μετατροπής Α.Ε. σε ΕΠΕ και αντίστροφα).

Ζ.Φορος Προστιθέμενης Αξίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγρ. 1 του αρθρου 31 του ν. 1642/ 86, όπως ισχύει, οι υποκείμενοι στο φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποί- οι τηρούν βιβλία Γ` κατηχορίας του Κ.Β.Σ. οφείλουν να υποβάλλουν, στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος τους ΔΟΥ, ηροσωρινή δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο, κάθε μήνα και μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα και εκκαθαριστική δήλωση μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα που ακολουθεί την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Επίσης, από τις διατάξεις της παράγρ. 4 του αρθρου 5, του ιδίου νόμου, προκύπτει ότι στη μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται ως για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και στις υηοχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει.

Παραιτέρω, όσον αφορά την υποχρέωση υποβολής προσωρινών και , εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ απο τις επιχειρήσεις που μετασχηματιζονται κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως καί 5 του ν. 2166/93. διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Ι Δεδομένου ότι ο χρόνος σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού ταυτίζεται με το χρόνο έναρξης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου της προερχομένης από το μετασχηματισμό εταιρείας, οι μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες ή απορροφώμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμοδια για την φορολογία τους ΔΟΥ εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ μεσα στις οικείες προθεσμίες - για τις πράξεις που πραγματοποιησαν μέχρι το χρόνο συνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού.

Για τις μηνιαίες φορολογικές περιόδου, από το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού, κάθε μία από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις για τις πράξεις που διενεργεί στο ονομά της, υποχρεούται στη σύνταξη περιοδικών εκκαθαρίσεων και υποβολή προσωρινών δηλώσεων σύμφωνα νε τις διατάξεις Ι42/86, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία που προέρχεται από το μετασχηματισμό λαμβάνει Α.Φ.Μ. σε χρόνο που δεν συμπίπτει με το χρόνο ληξης της μηνιαίας φορολογικής περιόδου, υποχρέωση σύνταξης περιοδικής εκκαθάρισης και υποβολής προσωρινής δηλωσης ΦΠΑ για την μηνιαία φορολογική περίοδο, έχει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό εταιρεια και μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα. π.χ. έστω ότι η προερχόμενη απο την επιτροπή επιχείρηση έλαβε ΑΦΜ στις 19-11-1994, υποχρέωση υποβολης προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ γιο τη μηνιαία φορολογική περίοδο από Ι/11/1994 έως 3Ο/11/ 1994 έχει η εταιρία που προήλθε από τη μετατροπή, στην αρμόδια για τη φορολογία της ΔΟΥ.

2.Υποβάλλεται μια εκκαθαριστικη δήλωση ΦΠΑ απο την νέα εταιρεία για ολοκληρη την πρώτη διαχειριστκή περίοδο της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρίας, και εντός 130 ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου - η διάρκεια της οποίας καθορίζεται στο κεφάλαιο Α της παρούσας εγκυκλίου.

Στην εκκαθαριστική αυτή δήλωση συμπεριλαμβάνονται και όλες οι πρά- ξεις που πραγματοποίησαν οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις για λογαριασμό της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρίας στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και του χρόνου ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.

Στον πίνακα Δ της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ μόνο για τις φορολο- γικές περιόδους από το χρόνο ούνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωσή του οι στήλες 1, 2, 3 και 4 συμπληρώνονται με, τα ποσα ή τα αρθροίσματα των ποσών εισροών, εκροών κ.Απ. των μετασχη- ματιζόμενων επιχειρήσεων χωρίς να ουμπληρώνονται οι στήλες 5, 6, 7 και 8, τα δεδομένα των οποίων θα αναπληρωθούν από τις ενδείξεις των συμπληρωματικών πινάκων Δ που αναφέρονται αμέσως παρακάτω

Με την εκκαθαριστική αυτή δήλωση συνυποβάλλονται:

ι)οι περιοδικές εκκαθαρίσεις των φορολογικών περιόδων που περιλαμβάνει οι οποίες συντάσσονται απο την προερχόμενη απο το μετασχηματισμό εταιρεία και περιλαμβάνουν συνολικά τα δεδομένα όλων των πράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στο ονομά τους.

ιί) Πρόσθετοι πίνακες Δ της εκκαθαριστικής δήλωσης για κάθε μία από τις μετασχηματιζομένες επιχειρήσεις ατους οποίους συμπληρώνονται οι φορολογικές περίοδοι που οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις ενεργούσαν πράξεις στο ονομά τους, και υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις για την απόδοση του φόρου. Οι πίνακες αυτοί συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες περιοδικές εκκαθαρίσεις που εχουν ήδη ουνταχθεί από τις προς μετασχηματισμό επιχειρήσεις και

ιίί) κατάσταση επιχειρήσεων που μετασχηματίσθηκαν - σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο - σε δύο αντίτυπα.

Σημειώνεται ότι εκκαθαριστικές δηλώσεις με τις οποίες δεν συνυποβάλλεται κατάσταση επιχειρήσεων που μετασχηματίσθηκαν δεν γίνονται δεκτές από την αρμόδια ΔΟΥ.

Τέλος, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/93 και οι οποίες δεν συνέταξαν και δεν υπέβαλαν τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του αρθρου 29 και της παραγρ. 1 του αρθρου 31 του ν. 1642/86, όπως ισχύει, (προσωρινή, εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, δήλωση έναρξης εργασιών, μεταβολών - μετάταξης) σύμφωνα με τα παραπάνω, για λόγους χρηστής διοίκησης, παρέχεται η ευχέρεια υποβολής τους μέχρι την 31-5-1995 χωρίς την επιβολή προστίμων ή προσαυξήσεων μόνο για το λόγο αυτό.

Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις της πρώτης διαχειριστικής περιόδου των προερχόμενων από το μετασχηματισμό εταιριών μαζί με το ένα αντίτυπο της κατάστασης επιχειρήσεων που μετασχηματίσθηκαν ταξινομούνται και αποστέλλονται, από την αρμόδια ΔΟΥ, σε χωριστό δέμα στο ΚΕΠΥΟ προκειμένου να τύχουν μηχανογραφικής επεξεργασίας".

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!