Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ 1084/24-03-2014 Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση και θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Γ' 
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α- Β' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210 3375885 
Τηλεομοιοτ : 210 3375368 
E-mail : des.c@mofadm.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ : ΒΙΞΡΗ-ΞΦΗ 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014

ΠΟΛ : 1084 

ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση και θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών.

Με αφορμή την υποβολή στην υπηρεσία μας ερωτημάτων προφορικών και γραπτών ως προς την ημερομηνία λύσης και θέσης σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών καθώς και των δικαιολογητικών που προσκομίζονται, κατά την υποβολή της σχετικής δήλωσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΕΚ 19 Β 72014) «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» ο φορολογούμενος φυσικό, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υποχρεούται να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για τις μεταβολές που αφορούν στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα ή το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός δέκα (10) ημερών, από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται, υποβάλλοντας το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου».

Ως εκ τούτου, τα νομικά πρόσωπα προκειμένου να δηλώσουν τη θέση τους «υπό εκκαθάριση», υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση την ανωτέρω δήλωση, ως μεταβολή, προσκομίζοντας, κατά περίπτωση, τη σχετική ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή το στοιχείο εκείνο από το οποίο προκύπτει η λύση τους (π.χ. καταστατικό από το οποίο προκύπτει η λήξη του χρόνου διάρκειας κ.λπ.).

Όπως μας γνώρισε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:

Ι. Όταν μία κεφαλαιουχική εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) λύεται, τίθεται σε όλες τις περιπτώσεις υποχρεωτικά εκ του νόμου σε εκκαθάριση (με εξαίρεση την πτώχευση). Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

Ειδικότερα:

- Στην περίπτωση, κατά την οποία, η λύση κεφαλαιουχικής εταιρείας επέρχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, η καταχώριση της εν λόγω απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου να επέλθει νομικά η λύση της εταιρείας.

Μετά τη σχετική καταχώριση, η εταιρεία παύει να επιδιώκει το σκοπό της και λειτουργεί μόνο για το σκοπό της εκκαθάρισης.

Συνεπώς, κατά την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη θέση της «υπό εκκαθάριση», προσκομίζεται η ανακοίνωση καταχώρισης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ως ημερομηνία μεταβολής, καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου η ημερομηνία καταχώρισης της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

- Στην περίπτωση λύσης κεφαλαιουχικής εταιρείας λόγω παρόδου χρόνου διάρκειας, κατά την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη θέση της «υπό εκκαθάριση», προσκομίζεται καταστατικό, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία λήξης της διάρκειάς της και βεβαίωση, από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει δημοσιευθεί άλλη τροποποίηση καταστατικού ως προς την παράταση του χρόνου διάρκειας.

Ως ημερομηνία μεταβολής, καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου η επομένη της ημερομηνίας λήξης της διάρκειάς της.

- Στην περίπτωση λύσης κεφαλαιουχικής εταιρείας με δικαστική απόφαση, κατά την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη θέση της «υπό εκκαθάριση», προσκομίζεται η ανακοίνωση καταχώρισης της δικαστικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ως ημερομηνία μεταβολής, καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου η ημερομηνία που προσδιορίζεται από τη δικαστική απόφαση.

2. Τη λύση προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.) - κι εφόσον οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά - ακολουθεί η εκκαθάριση.

Ειδικότερα:

- Στην περίπτωση λύσης προσωπικής εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας, κατά την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη θέση της «υπό εκκαθάριση», προσκομίζεται καταστατικό, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία λήξης της διάρκειάς της και βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει δημοσιευθεί άλλη τροποποίηση καταστατικού ως προς την παράταση του χρόνου διάρκειας.

Ως ημερομηνία μεταβολής, καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου η επομένη της λήξηο τηο διάρκειάς της.

- Στην περίπτωση λύσης προσωπικής εταιρείας με απόφαση των μελών ή εταίρων ή με καταστατικό λύσης της εταιρείας, κατά την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση, της δήλωσης μεταβολής για τη θέση της «υπό εκκαθάριση», προσκομίζεται η ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης ή του καταστατικού λύσης, κατά περίπτωση.

Ως ημερομηνία μεταβολής, καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου η ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης ή του καταστατικού λύσης.

- Στην περίπτωση λύσης προσωπικής εταιρείας με δικαστική απόφαση, κατά την υποβολή της δήλωσης μεταβολής στη Φορολογική Διοίκηση για τη θέση της «υπό εκκαθάριση», προσκομίζεται η ανακοίνωση καταχώρισης της δικαστικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ως ημερομηνία μεταβολής, καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου η ημερομηνία που προσδιορίζεται από τη δικαστική απόφαση.

- Επιπλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 267 και 281 του ν. 4072/2012 στην περίπτωση που προσωπική εταιρεία δε δημοσιεύσει τροποποίηση καταστατικού, για την είσοδο νέου εταίρου εντός διμήνου από την ημερομηνία που υφίσταται ως μονοπρόσωπη (άρθρο 267) ή από την ημερομηνία εξόδου του μοναδικού ομορρύθμου εταίρου Ε.Ε.(άρθρο 281) αντίστοιχα κι εφόσον οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, η εταιρεία λύεται και ακολουθεί η εκκαθάριση.

Συνεπώς, κατά την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη θέση της «υπό εκκαθάριση» προσκομίζεται η ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και βεβαίωσή της ότι παρήλθε το δίμηνο χωρίς να δημοσιευθεί τροποποίηση του καταστατικού που αφορά στους εταίρους.

Ως ημερομηνία μεταβολής, καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου, η ημερομηνία παρόδου του διμήνου από την επέλευση του γεγονότος, όπως αυτή προκύπτει, από τη σχετική ανακοίνωση.

Υπόχρεος για την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση των παραπάνω δηλώσεων είναι ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές), ο οποίος συνυποβάλλει το έντυπο Μ7 « Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» προσκομίζοντας, κατά περίπτωση και το στοιχείο εκείνο, από το οποίο προκύπτει ο ορισμός του, καταχωρημένο στο Γ.Ε.ΜΗ. (καταστατικό της εταιρείας, ανακοίνωση αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.).

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής, σύμφωνα με τα ανωτέρω και όπου απαιτείται ανακοίνωση αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., ως ημερομηνία εκκίνησης των προθεσμιών για τον υπολογισμό του εκπροθέσμου, λογίζεται η ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και όχι η ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβολής.

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!