Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ 10-11-2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Η'
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες: Α.Κύρλα 
Τηλέφωνο: 210 3375885 
Fax: 2103375354 
E-mail: d.eleg8@mofadm.gr

ΑΔΑ:7ΠΦΤΗ-15Μ 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 

Αρ.Πρωτ: ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ 2015 

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

Με αφορμή την υποβολή στην υπηρεσία μας ερωτημάτων προφορικών και γραπτών που αφορούν θέματα ελέγχου της νομιμότητας σύστασης νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α'),όπως ισχύει, από την έναρξη της τήρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και με την καταχώρηση σε αυτό των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα (Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε.,Α.Ε.,κ.λπ) αποκτούν νομική προσωπικότητα, επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού τους, η λύση τους, η αναβίωση τους, συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπασή τους κ.λπ. 

Ομοίως, καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. η Κοινοπραξία, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα (περ.3 άρθρο 293 του ν.4072/2012 ΦΕΚ Α'86/11.04.2012) και οι Αστικές Εταιρείες που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και θέλουν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα.(αρθ.784 ΑΚ) 

Η Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων, μετά την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μας γνώρισε ότι καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και οι τροποποιήσεις και οι λύσεις των νομικών προσώπων (Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.,Α.Ε.,κ.λπ) που έχουν συσταθεί πριν την 4/4/2011 και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαπογραφής τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προβαίνει στις σχετικές, κατά περίπτωση, καταχωρήσεις όταν κατά την υποβολή δηλώσεων Μητρώου (έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών), συνυποβάλλονται καταστατικά καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ., που αφορούν σε σύσταση, τροποποίηση, λύση ή εκκαθάριση κ.λπ. του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, (έχουμε αποστείλει σχετικές οδηγίες), δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας αυτών. 

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι αρμόδια υπηρεσία ως προς τα θέματα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), είναι η Δ/νση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

Ακριβές αντίγραφο 
Η προϊσταμένη του 
​Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!