Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 143195/2021 Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.

Αριθμ. 143195

ΦΕΚ B' 6442/31.12.2021

Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 73557/1.7.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 3047).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 103 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», που παρέχει την εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας (Α' 167),

β. του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α' 86),

γ. του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 247) και ιδίως των άρθρων 53 και 54 αυτού,

δ. του άρθρου 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α' 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), όπως ισχύει,

η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

θ. την υπ’ αρ. 11026/2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε & Ε.Ε.» (Β' 491),

ι. την υπ’ αρ. 109491/2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση Ι.Κ.Ε.» (Β' 4619).

2. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., με την κατάρτιση πρότυπων πράξεων.

3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 73557/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.» (Β' 3047), λόγω της τροποποίησης των άρθρων 46 και 103 του ν. 4072/2012, σχετικά με τη διάρκεια της Ι.Κ.Ε. και αντικατάστασής της με μια ενιαία κωδικοποιημένη απόφαση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και για λόγους καλής νομοθέτησης.

4. Την υπ’ αρ. 141509/24.12.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 73557/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.” σε ότι αφορά την διάρκεια της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) και την προσθήκη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα ζητούμενα στοιχεία των νομικών προσώπων, και την αντικατάσταση αυτής σε μια ενιαία, κωδικοποιημένη απόφαση.

Άρθρο πρώτο

Προϋποθέσεις χρήσης πρότυπων πράξεων τροποποίησης καταστατικού

1. Η χρήση πρότυπης πράξης για τροποποίηση του καταστατικού από Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε) και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), επιτρέπεται αποκλειστικά για τις εταιρείες που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. έχουν συσταθεί με τα «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε & Ε.Ε.» της υπ’ αρ. 11026/12.2.2020 (Β' 491) υπουργικής απόφασης και το «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ» της υπ’ αρ. 109491/20.10.2020 (Β' 4619) υπουργικής απόφασης,

β. βρίσκονται σε κατάσταση «ενεργής» εταιρείας και

γ. δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα σε ότι αφορά την καταβολή των τελών τήρησης μερίδας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 113 του ν. 4635/2019.

2. Εφόσον πρόκειται για Ι.Κ.Ε., απαιτείται επίσης:

α) να έχει πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά το οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4072/2012 και

β) το ποσοστό μεριδίων των εταίρων να μην έχει μεταβληθεί σε σχέση με αυτό που εμφανίζεται στο πρότυπο καταστατικό με το οποίο συστάθηκε η εταιρεία.

3. Απόφαση για τροποποίηση καταστατικού δύναται να ληφθεί μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 72 και στο άρθρο 253 του ν. 4072/2012 και συγκεκριμένα:

α. για τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε. απαιτείται υποχρεωτικά η αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και

β. για τροποποίηση καταστατικού προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε, Ε.Ε.) απαιτείται υποχρεωτικά ομοφωνία.

Άρθρο δεύτερο

Πρότυπη πράξη τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε.

Άρθρο τρίτο

Πρότυπη πράξη τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.

Άρθρο τέταρτο

Πρότυπη πράξη τροποποίησης καταστατικού Ε.Ε.

Άρθρο πέμπτο

Διαδικασία, κανόνες ελέγχου και αποτελέσματα υποβολής της πρότυπης πράξης τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε & Ε.Ε. στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η τροποποίηση καταστατικού με τη χρήση πρότυπης πράξης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με την συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγράφων, δηλώσεων ή πράξεων στο Π/Σ. Η διαδικασία της καταχώρισης και δημοσίευσης της πρότυπης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η εξής:

α) Ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, εφόσον ταυτοποιηθεί μέσω των κωδικών taxis, εισέρχεται στο σύστημα και συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία, τα οποία αποτελούν το περιεχόμενο του πρακτικού τηςΣυνέλευσης των εταίρων, σχετικά με τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού. Στη συνέχεια, τροποποιεί το πρότυπο καταστατικό, σύμφωνα με την απόφαση των εταίρων, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα πεδία.

β) Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά στην εταιρική επωνυμία, είτε επιλέγεται την στιγμή της υποβολής της αίτησης τροποποίησης καταστατικού, είτε γίνεται χρήση του μοναδικού αριθμού δέσμευσης επωνυμίας, εφόσον έχει προηγηθεί χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4635/2019.

γ) Κατόπιν της συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων της αίτησης από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταίροι εισέρχονται διαδοχικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.Μ.Η. και κάνουν αποδοχή της αίτησης. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxis και η αποδοχή της αίτησης λογίζεται ως ηλεκτρονική υπογραφή.

δ) Μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής, ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος πραγματοποιεί ηλεκτρονική πληρωμή του τέλους καταχώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 113 του ν. 4635/2019 και κάνει οριστική υποβολή της αίτησης για καταχώριση και δημοσίευση της τροποποίησης καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Ταυτόχρονα με την καταχώριση των ανωτέρω, το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιεί αυτόματα τους κάτωθι ελέγχους:

α) την τήρηση των κανόνων δέσμευσης επωνυμίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4635/2019,

β) τον αριθμό των εταίρων (για Ο.Ε και Ε.Ε.) ή το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που εκπροσωπούν οι εταίροι (για Ι.Κ.Ε.) που κάνουν αποδοχή της αίτησης, προκειμένου να ελεγχθεί αν η απόφαση τροποποίησης καταστατικού έχει ληφθεί με την απαιτούμενη πλειοψηφία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου,

γ) την κατάστασης της εταιρείας (η εταιρεία βρίσκεται πάντα σε κατάσταση ενεργής εταιρείας),

δ) τη διαπίστωση ότι έχει πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του κεφαλαίου της εταιρείας (αρχικό ή μεταγενέστερο), αν πρόκειται για Ι.Κ.Ε. και

ε) τυχόν άλλους ελέγχους που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4072/2012 και του ν. 4635/2019.

3. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 1 και 2 το Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.:

α) αποδίδει Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.),

β) καταχωρίζει τα δεδομένα της αίτησης στην βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. και δημιουργεί αυτοματοποιημένα ανακοίνωση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού με το νέο κειμένου του καταστατικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, και

γ) δημιουργεί αυτοματοποιημένα το κείμενο της απόφασης των εταίρων, το οποίο αποτελεί το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο για την υποβολή της πράξης τροποποίησης του καταστατικού.

Η ολοκλήρωση της καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πρότυπης πράξης τροποποίησης καταστατικού, εμπεριέχει και τον έλεγχο νομιμότητας που προβλέπεται ειδικά για την Ι.Κ.Ε. στο άρθρο 103 του ν. 4635/2019 και συνεπώς τα έννομα αποτελέσματα της τροποποίησης επέρχονται άμεσα τόσο για τις Ι.Κ.Ε., όσο και για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.).

Άρθρο έκτο

Έναρξη ισχύος

1. Η έναρξη ισχύος της παρούσης αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2022.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αρ. 73557/2021 (Β' 3047) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!