Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1198/1995 Συμπλήρωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262-1993

Αριθ. 1083791/3558/1071/0014 ΠΟΛ. 1198 ΦΕΚ Β` 650/1995 Συμπλήρωση της 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 απόφαση Υπουργού Οικ/κών.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1167/29-7-2015 (ΦΕΚ Β 1808/21-8-2015).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ 125/ Α`) όπως ισχύει:

α) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20.

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α`, γ`, και δ` και 2 του άρθρου 22α.

γ) των παραγράφων 1 περίπτωση β`, και 9 του άρθρου 31

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Την αριθμ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93/ΠΟΛ. 1262 απόφασή μας όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ. 1075/13.3.95 απόφασή μας και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1062120/2981/851/0014/ΠΟΛ. 1144/24.5.95 εγκύκλιο διαταγή μας με την οποίο κοινοποιείται η αριθμ. 101/1995 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α 101/31.7.90)

α) του άρθρου 46 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2000/91 (ΦΕΚ Α 206/24.12.91).

β) του άρθρου 46α, όπως τέθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2000/91.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Π.Δ. 186/92, όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 1154Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, των άρθρων 46 και 46α του Ν. 1892/90 (άρθρο 14 Ν. 2000/91), των οποίων η περίοδος της εκκαθάρισης υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, εφόσον εφαρμόζουν την διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. που ορίζεται με την αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασή μας, κατά το χρόνο που διαρκεί η εκκαθάριση υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., τις καταστάσεις απαλλαγής που προβλέπονται από τις διατάξεις της περιπτώσεως γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης μέχρι την 10η Μαϊου εκάστου έτους, για τις πράξεις αγοράς ή εισαγωγής αγαθών καθώς και λήψης υπηρεσιών που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι την έκδοση της παρούσας δεν υπέβαλλαν ή υπέβαλλαν ανακριβείς καταστάσεις απαλλαγών, παρέχεται η ευχέρεια εμπρόθεσμης υποβολής αρχικών ή τροποποιητικών καταστάσεων μέχρι 30.7.95.

Αρθρο 2

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται ανάλογα και για όσες επιχειρήσεις έχουν τεθεί, για οποιοδήποτε λόγο σε εκκαθάριση, εφόσον για το σκοπό της εκκαθάρισης πραγματοποιούν πράξεις των άρθρων 20 και 22α και των οποίων η διαχειριστική περίοδος υπερβαίνει το δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα και εφαρμόζουν την διαδικασία που ορίζεται με την αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασή μας, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

Αρθρο 3

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!