Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Διευκρινίσεις - Επισημάνσεις του Forin.gr για τις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1022/31.1.2014 σχετικά με την υποβολή των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων, συνοψίζουμε συγκεκριμένα σημεία που κρίνουμε ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την υποχρέωση υποβολής των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων.

1. Υπόχρεοι υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών

Υπόχρεοι υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα), είναι:

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρουμένων βιβλίων
 • Κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, άρα και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα
 • Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος
 • Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (άρθρο 41 του ν. 2859/2000)
 • Οι απαλλασσόμενοι βιβλίων που έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (δεν καταλαμβάνει μη υπόχρεους ΚΦΑΣ, που δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών)

Επίσης, υποχρέωση υποβολής έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 35 § 1 περ. η’ του ν. 2859/2000).

2. Χρόνος υποβολής της μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών (εσόδων)

Οι καταστάσεις πελατών υποβάλλονται μηνιαία για το σύνολο των υπόχρεων, δηλαδή από υπόχρεους εκδότες στοιχείων ανεξάρτητα εάν τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας ή εσόδων εξόδων.

Οι μηνιαίες αυτές καταστάσεις υποβάλλονται το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία, την οποία ακολουθούν και οι τηρούντες βιβλία εσόδων εξόδων.

Δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τα διπλογραφικά βιβλία είναι η 20η ημέρα του επόμενου μήνα της περιόδου που αφορά (για χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.) (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1267/2011), οι καταστάσεις πελατών υποβάλλονται κατά γενικό κανόνα μέχρι και την 17η ημέρα του επόμενου μήνα αυτού που αφορούν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία αυτή ενδέχεται να μεταβάλλεται όταν είτε η 20η του μηνός είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, είτε τρεις μέρες πριν την 20η του μηνός είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία αυτή αφορά την υποβολή περιοδικών δηλώσεων με χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. Η αντίστοιχη προθεσμία για πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. είναι τρεις μέρες πριν την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα αυτού που αφορούν.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη Σαββατοκύριακα και αργίες, έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του Forin.gr. Δείτε στη συνέχεια αναλυτικά για την πρώτη εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1022/31.3.2014.

3. Χρόνος υποβολής της κατάστασης προμηθευτών (εξόδων)

Οι καταστάσεις προμηθευτών υποβάλλονται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης που αφορούν (μήνα ή τρίμηνο), δηλαδή μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα ή τριμήνου, ανάλογα με το αν η υποβολή αφορά επιχείρηση με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία, αντίστοιχα.

Συνοπτικά, η υποβολή πραγματοποιείται:

 • Μηναία για τα διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ κατηγορίας) και μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα αυτού που αφορούν για χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. (ή την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα αυτού που αφορούν για πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.).
 • Τριμηνιαία για τα απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο που αφορούν για χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. (ή την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα του τριμήνου που αφορούν για πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.).
 • Εξαμηνιαία για τους απαλλασσόμενους υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί το εξάμηνο, δηλαδή οι απαλλασσόμενοι Φ.Π.Α., υποβάλλουν τις καταστάσεις προμηθευτών μέχρι 20/7 για το πρώτο εξάμηνο και μέχρι 20/1 του επόμενου έτους για το δεύτερο εξάμηνο.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων προμηθευτών, λαμβάνοντας υπόψη Σαββατοκύριακα και αργίες, έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του Forin.gr. Δείτε στη συνέχεια αναλυτικά για την πρώτη εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1022/31.3.2014.

4. Πίνακας χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων

Παρατίθεται προς διευκόλυνσή σας γενικός ενδεικτικός* πίνακας:

 

Πελατών (έσοδα)

Πελατών (έσοδα)

Προμηθευτών(Έξοδα)

Προμηθευτών (Έξοδα)

 

Χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.

Πιστωτικό/μηδενικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.

Χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.

Πιστωτικό/μηδενικό
υπόλοιπο Φ.Π.Α.

Γ’ κατηγορίας

Μηνιαία (17η του μήνα)

Μηνιαία (27η του μήνα)

Μηνιαία
(20η του επόμενου μήνα)

Μηνιαία (27η του μήνα)

Β’ κατηγορίας

Μηνιαία (17η του μήνα)

Μηνιαία (27η του μήνα)

Τριμηνιαία
(20η Απρ, 20η Ιουλ, 20η Οκτ, 20η  Ιαν)

Τριμηνιαία 
(27η Απρ, 28η Ιουλ, 29η Οκτ, 28η  Ιαν)

Απαλλασσόμενοι  Φ.Π.Α.

Μηνιαία (17η του μήνα)

Μηνιαία (27η του μήνα)

Εξαμηνιαία
(20η Ιουλ, 20η Ιαν)

Εξαμηνιαία
(20η Ιουλ, 20η Ιαν) 

Αγρότες ειδικού καθεστώτος

             _

 

Εξαμηνιαία
(20η Ιουλ, 20η Ιαν)

Εξαμηνιαία 
(20η Ιουλ, 20η Ιαν)

Απαλλασσόμενοι βιβλίων

Μηνιαία (17η του μήνα)*   

Μηνιαία (27η του μήνα)

Εξαμηνιαία
(20η Ιουλ, 20η Ιαν)

Εξαμηνιαία 
(20η Ιουλ, 20η Ιαν)

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός. Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων πελατών - προμηθευτών, λαμβάνοντας υπόψη Σαββατοκύριακα και αργίες, έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του Forin.gr

** Οι απαλλασσόμενοι βιβλίων υποβάλλουν μηνιαία κατάσταση πελατών μόνο στην περίπτωση που έχουν εκδώσει τιμολόγια.

5.  Χρόνος υποβολής κατά την πρώτη εφαρμογή

Οι καταστάσεις πελατών και προμηθευτών υποβάλλονται κατά την πρώτη εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1022/31.1.2014 για τις συναλλαγές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014, ανά μήνα, μέχρι την προθεσμία υποβολής των καταστάσεων του μηνός Μαρτίου 2014.

Έτσι, στην προθεσμία υποβολής των καταστάσεων του μηνός Μαρτίου 2014, θα υποβληθούν οι συναλλαγές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2014, ανά μήνα.

Αναφορικά με την ακριβή προθεσμία υποβολής, σημειώνουμε τα εξής:

Όπως προαναφέρθηκε, οι καταστάσεις πελατών υποβάλλονται τρεις ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.

Η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για το μήνα Μάρτιο για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία (χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.) είναι 22.4.2014, δεδομένου ότι η 20η Απριλίου του 2014 συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα. Η προθεσμία μεταφέρεται την Τρίτη 22.4.1014, στην πρώτη, δηλαδή, επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι καταστάσεις πελατών πρέπει να υποβληθούν τρεις ημέρες πριν την προθεσμία αυτή, δηλαδή μέχρι την 19.4.2014. Δεδομένου ότι και αυτή η ημερομηνία είναι αργία, η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων πελατών μεταφέρεται στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την 22.4.2014.

Αντίστοιχα, η  πρώτη προθεσμία υποβολής των καταστάσεων προμηθευτών είναι η 22.4.2014 (αρχική προθεσμία υποβολής 20.4.2014, μεταφορά αυτής στην επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Οι προθεσμίες αυτές διαφοροποιούνται εφόσον η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. έχει μηδενικό/πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. 

Αναλυτικά:

Πρώτη εφαρμογή

Χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.

Πιστωτικό/Μηδενικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.

Καταστάσεις πελατών

22.4.2014 (για τους μήνες Ιαν – Φεβ - Μαρ)

28.4.2014 (για τους μήνες Ιαν – Φεβ - Μαρ)

Καταστάσεις προμηθευτών

22.4.2014 (για τους μήνες Ιαν – Φεβ - Μαρ)

28.4.2014 (για τους μήνες Ιαν – Φεβ - Μαρ)

Σημείωση: Πιθανολογούμε, όπως και ατύπως έχει λεχθεί, ότι η ημερομηνία αυτή θα παραταθεί λόγω του Πάσχα και τελικά οι καταστάσεις θα υποβληθούν για πρώτη φορά στην αντίστοιχη ημερομηνία του Μαΐου.

6. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής;

Σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις που υποβάλλονταν με το άρθρο 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (όπου συμπεριλαμβάνονται ποσά μόνο άνω των 300 €), στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, που υποβάλλονται σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1022/31.1.2014, όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται.

7. Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλλουν καταστάσεις προμηθευτών εξαμηνιαία, ως μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.. Αντίθετα, δεν υποβάλλουν κατάσταση πελατών (εσόδων) αφού δεν είναι εκδότες στοιχείων.

8. Απαλλασσόμενοι βιβλίων με επιχειρηματική δραστηριότητα

Οι απαλλασσόμενοι βιβλίων υποβάλλουν καταστάσεις πελατών μηνιαία, μόνο στην σπάνια περίπτωση που τυχόν έχουν εκδώσει τιμολόγια, όπως και οι λοιποί υπόχρεοι και καταστάσεις προμηθευτών εξαμηνιαία, ως μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

9. Αποδείξεις λιανικής μέχρι 100 ευρώ

Οι αποδείξεις λιανικής αξίας μέχρι 100 ευρώ, που εξομοιώνονται με τιμολόγια, βάσει των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 16 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ, καταχωρούνται συγκεντρωτικά χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου στην κατάσταση προμηθευτών.

10. Λογαριασμοί σε όνομα τρίτου

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ΑΥΟ ΠΟΛ. 1022/31.1.2014, ληφθέντα παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί́ Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.) καταχωρούνται συγκεντρωτικά χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου στην κατάσταση προμηθευτών του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη.

Προκύπτει από την παραπάνω αναφορά ότι, σε αντίθεση με τις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις, στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις καταχωρούνται κατά γενικό κανόνα και οι λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λπ., όπως καταχωρούνται οι λοιπές δαπάνες.

11. Ενοίκια

Τα εισπραττόμενα και τα καταβαλλόμενα ενοίκια δεν καταχωρούνται στις υποβαλλόμενες καταστάσεις, καθώς

 • στην κατάσταση πελατών καταχωρούνται τα τιμολόγια, τα έγγραφα που υπέχουν θέση τιμολογίων, τα πιστωτικά τιμολόγια και τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών
 • στην κατάσταση προμηθευτών καταχωρούνται παραστατικά που αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και τα ενοίκια δεν εμπίπτουν σε καμία από τις δύο αυτές κατηγορίες.

12. Μισθοί

 • Οι καταβαλλόμενοι μισθοί δεν καταχωρούνται στις υποβαλλόμενες καταστάσεις. Καταχωρούνται σε ιδιαίτερες καταστάσεις με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και υποβάλλεται Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7)

13. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας – Αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας

Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές με το εξωτερικό, είτε είναι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, είτε εισαγωγές ή εξαγωγές.

Με τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών επιδιώκεται η διασταύρωση μεταξύ ελληνικών ΑΦΜ. Δεν υφίσταται λόγος καταχώρησης των παραπάνω συναλλαγών στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις καθώς δε μπορεί να εκπληρωθεί ο σκοπός της διασταύρωσης τους με τους αλλοδαπούς αντισυμβαλλόμενους.. Τα στοιχεία αυτά εξάλλου καταχωρούνται στους μηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και οι εισαγωγές ή εξαγωγές συγκεντρώνονται από τα τελωνεία στην ΓΓΠΣ.

14. Υποβάλλονται μηδενικές καταστάσεις;

Από τις συχνές ερωτήσεις της Γ.Γ.Π.Σ. ορίζεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης αν ο επιτηδευματίας δεν έχει εκδώσει τιμολόγια και δεν έχει λιανικές πωλήσεις.

Συνίσταται να ελέγχει ο επιτηδευματίας την εφαρμογή στην περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοί του δημιουργήσουν κινήσεις στο ΑΦΜ του.

15. Τρόπος υποβολής

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου ή την χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.

16. Διασταυρώσεις και εκκαθάριση

Όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1022/31.1.2014, οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις των υποβληθέντων στοιχείων αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.

17. Διόρθωση συγκεντρωτικών - Πρόστιμα

Η δυνατότητα διόρθωσης των τυχόν ασυμφωνιών και αποκλίσεων παρέχεται χωρίς πρόστιμο μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης (πέραν της οριζόμενης προθεσμίας) τροποποίησης των καταστάσεων, επιβάλλονται κυρώσεις.

Επιπλέον δείτε και τις 43 συχνές ερωτήσεις από τη Γ.Γ.Π.Σ. αναφορικά με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Πάρης Σταματόπουλος
12/02/2014 14:53:18

Θα μας επιτρέψετε να έχουμε εμείς την ευθύνη εμφάνισης ή μη των σχολίων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας.

Γενικά αποδεχόμαστε την όποια καλόπιστη κριτική και το χρόνο που αφιερώνει ο κάθε αναγνώστης μας. Το γεγονός ότι το σχόλιο σας έχει γίνει από ανύπαρκτη διεύθυνση email από κάποιο διακομιστή στο Πακιστάν, μας αφήνει δυστυχώς τελικά την αίσθηση ότι πρόκειται για κακόβουλο σχολιασμό, άμεσα σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο.

Πάρης Σταματόπουλος
12/02/2014 14:51:00

Αναφορικά με την ουσία του θέματος, όπως διαπιστώσατε ήδη από την ανακοίνωση του Υπ. Οικ. τα ενοίκια δεν υποβάλλονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις. Άρα η αναφορά μας ήταν και είναι ακριβής.

Για τις επιχειρήσεις (εμπορικά κέντρα κλπ) που έχουν κάνει *επιλογή* να επιβάλλουν ΦΠΑ επί των μισθωμάτων, πράγματι τα συμπεριλαμβάνουν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις. Σημειώνουμε όπως ότι κανένας εξ' αυτών δεν έχει απορία για το θέμα αυτό, δεδομένης της δικής του επιλογής.

Γενικά αποδεχόμαστε την όποια καλόπιστη κριτική και το χρόνο που αφιερώνει ο κάθε αναγνώστης μας. Το γεγονός ότι το σχόλιο σας έχει γίνει από ανύπαρκτη διεύθυνση email από κάποιο διακομιστή στη Μολδαβία, μας αφήνει δυστυχώς τελικά την αίσθηση ότι πρόκειται για κακόβουλο σχολιασμό.

nick
12/02/2014 13:42:28

Είναι αντιεπεγγελματικό να διαγράφετε τα σχόλια που προτείνουν βελτιώσεις.

Χρήστος
12/02/2014 09:02:20

Περισσότερο προσοχή στο μέλλον. Η αναφορά στα ενοίκια είναι ανακριβής.

Δημήτρης Σταματόπουλος
07/02/2014 21:48:24

Τα εισιτήρια κάθε μεταφορικού μέσου δεν θα υποβάλλονται αναλυτικά, όπως και οι αποδείξεις απο τα πρατήρια.

Είναι γεγονός όμως ότι ότι θέμα αυτό, όπως και πολλά άλλα είναι κινούμενα και είναι καλό να παρακολουθησουμε την εξέλιξη.
Οι καταστάσεις σε πρώτη υποβολή, με βάση τα προφορικώς λεχθέντα απο το Υπουργείο, θα υποβληθούν τον Μάιο, άρα ας παρακολουθήσουμε όλοι τις μεταβολές μέχρι την οριστικοποιίηση τους.

birbilis
06/02/2014 17:48:58

Οι ΑΠΕ δεν μπαίναν στις συγκεντρωτικές του ΚΒΣ, ΚΦΑΣ. Τώρα θα μπαίνουν κανονικά?

Νίκος
06/02/2014 12:03:12

H απόδειξη πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων αναγράφει το ΑΦΜ της εταιρίας που τα αγοράζει, στην κατάσταση θα μπούν με αναγραφή του ΑΦΜ;

Μπάμπης
06/02/2014 11:41:04

υποθέτω οτι και οι ΑΛΠ καυσίμων μέχρι 300 ευρώ καταχωρούνται συγκεντρωτικά