Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1235/18-10-2013 Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β'), των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία

Αριθ. ΠΟΛ. 1235

ΦΕΚ Β 2693/22-10-2013

Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β'), των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 01.04.2012 έως και την 31.10.2012, καθώς και εκείνων των οποίων η διαχειριστική περίοδος ενώ είχε λήξει έως και 31.03.2012 δεν είχαν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1165/2012 (Φ.Ε.Κ. 2248 Β') και ΠΟΛ. 1211/2012 (Φ.Ε.Κ. 3343 Β') ως και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 και 8α του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151Α'), όπως ισχύουν, καθώς και το αριθ. 636/14.06.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α'), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 6 του άρθρου 68 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 107 του ν.2238/ 1994, όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α') «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

9. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ. 37 Α'), όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του ν.3190/1955 (Φ.Ε.Κ. 91 Α'), όπως ισχύουν.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α'), όπως ισχύουν.

12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1159/ 22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β'), όπως ισχύει.

13. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1165/24.07.2012 (Φ.Ε.Κ. 2248 Β'), ΠΟΛ. 1211/30.11.2012 (Φ.Ε.Κ. 3343 Β') και ΠΟΛ. 1069/08.04.2013 (Φ.Ε.Κ. 815 Β').

14. Την υπ’ αριθ. 44760/1362/24.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2409 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

15. Το υπ’ αριθ. ΓΔΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ1156477ΕΞ/16.11.2011 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

16. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 130 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Από τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994 και της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/2011 όπως ισχύουν:

α) των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από 01.04.2012 έως και 31.10.2012 και

β) των οποίων η διαχειριστική περίοδος ενώ είχε λήξει έως και 31.03.2012, η υποβολή του ετήσιου πιστοποιητικού πραγματοποιήθηκε εκπρόθεσμα στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ, με αποτέλεσμα να μην έχουν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1165/2012 (Φ.Ε.Κ. 2248 Β') και ΠΟΛ. 1211/2012 (Φ.Ε.Κ. 3343 Β'),

καθορίζεται, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, δείγμα ελέγχου της τάξης του 9%.

Η υπαγωγή των υποθέσεων στο δείγμα θα γίνει βάσει κατάταξης που θα προκύψει από μοριοδότηση κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων που ορίζονται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1178/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010, όπως ισχύει. Στην ως άνω διαδικασία καθορισμού του δείγματος δε συμπεριλαμβάνονται οι υποθέσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης γνώμης, για τις οποίες ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εκδίδει άμεσα εντολή τακτικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011.

Όλες οι υποθέσεις, για τις οποίες πρέπει να εκδοθούν εντολές τακτικού ελέγχου, θα αποσταλούν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) ELENXIS. Στις ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. ELENXIS, η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού θα αποστείλει καταστάσεις με τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους που έχουν υπαχθεί στο δείγμα.

2. Στις περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης ή επιφύλαξης ή επιφύλαξης και έμφασης και εφόσον αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα της προηγούμενης παραγράφου, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας διενεργεί υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα προσωρινό έλεγχο για την αξιολόγηση των θεμάτων που περιγράφονται στην ως άνω Έκθεση. Αν από το συγκεκριμένο έλεγχο διαπιστωθούν στοιχεία ή ενδείξεις για σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εισηγείται στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/2011 τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο.

4. Οι Προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, για όλες τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους για τις οποίες έχει υποβληθεί Ετήσιο Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, υποχρεούνται:

α. Να εξετάσουν τις υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθείΈκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη και δεν έχουν υπαχθεί στο δείγμα της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 και να διενεργήσουν προσωρινό έλεγχο στις υποθέσεις εκείνες στις οποίες καταγράφονται ως «μη σημαντικές φορολογικές διαφορές» θέματα και παρατηρήσεις από τις οποίες προκύπτουν μη αποδοθέντες φόροι, προκειμένου να αξιολογηθούν τα θέματα και οι παρατηρήσεις αυτές και να καταλογισθούν οι μη αποδοθέντες φόροι.

β. Να διενεργήσουν έρευνα για την ύπαρξη τυχόν δελτίων πληροφοριών ή παραβάσεων και εφόσον υπάρχουν, να τα αξιολογήσουν και ανάλογα να παραπέμψουν ή όχι, τις υποθέσεις, αιτιολογημένα, στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της A.Y.O. ΠΟΛ. 1159/2011 προκειμένου να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος,

γ. Να αξιολογήσουν, με βάση στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων και εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να εισηγηθούν στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της A.Y.O. ΠΟΛ. 1159/2011 την παραπομπή της υπόθεσης σε προσωρινό φορολογικό έλεγχο για την παραγωγικότητα των δαπανών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης.

δ. Να μεριμνήσουν ώστε οι παραπάνω έλεγχοι να ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις της A.Y.O. ΠΟΛ. 1159/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!