Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1142/17-6-2013 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α'), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α') και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α')»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12)
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ.Δ/νση:Κ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:10484,Αθήνα
Πληροφ.:Δόσης Ελ.-Βλάχου Μ
Τηλέφωνο:210-3375149
Fax:10-3375001
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ.Δ/νση Χανδρή 1&Θεσ/κης
Ταχ. Κώδικας 18345, Μοσχάτο
Τηλέφωνο 210-4802004, 7
Fax 210-4802019

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε

Αθήνα,17 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:Αποδέκτες Π.Δ.

ΠΟΛ:1142

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α'), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α') και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α')»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’), της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α') και της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152Α'). β) Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. ΑΊ41), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 94/2012 (Φ.Ε.Κ.ΑΊ49).

γ) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» Φ.Ε.Κ. ΑΊ41).

δ) Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β 724.09.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. ε) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης, ζ) Ότι από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Έκταση εφαρμογής

1.1.Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι υπηρεσίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με τα στοιχεία των δικαιούχων-συνδικαιούχων (όνομα, επώνυμο και Α.Φ.Μ.), το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.

1.2.Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.

Άρθρο 2

Τρόπος διαβίβασης στοιχείων

Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

Άρθρο 3

Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων

3.1. Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων του άρθρου 1 είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουάριου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αποστολή αρχείων των στοιχείων του άρθρου 1 θα γίνει έως και την 21-6-2013.

3.2. Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ., στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών.

3.3. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών.

Άρθρο 4

Κυρώσεις μη διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997, έτσι όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α’).

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2012 και εφεξής.

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!