Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1195/12-10-2012 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α').

Αριθμ. ΠΟΛ. 1195/12-10-2012ΦΕΚ 2834/Β/22-10-2012Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α').

Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει με την ΠΟΛ. 1033/28.1.2014, ως ρυθμίζουσα το ίδιο ζήτημα.
Η παρούσα απόφαση παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1219/18-12-2012, την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1011/21-1-2013 και την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1044/4-3-2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α'), της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') και της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α'). β) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης. γ) Την υπ’ αριθμ. 07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2574/Β'/ 24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:Άρθρο 1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!