έκθεση διαχείρισης

εξακολουθεί όντως να ισχύει οτι οι πολύ μικρές οντότητες (αε,επε,ικε κ.λ.π.) απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης ή/και υποβολής σε δημοσιότητα στο γεμη έκθεσης διαχείρισης εκτός εαν έχουν προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών κ.λ.π. ? ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση