Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αναδρομικά εισοδήματος

Έχω εισπράξει εντός του 2017 ποσό από δικαστική απόφαση για αναδρομικά εισοδήματα των ετών 2009 -2013 προφορολογημένα με 20% με βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη που εμφανίζεται και σε πίνακα του κωδ 617. Μπορώ να δηλώσω το συνολικό ποσό με τροποποητική δήλωση 2018(έστω
καθυστερημένα και με πρόστιμο) ή πρέπει να υποβάλλω χειρόγραφες τροποποιητικές για τα έτη 2009 -2013;
Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ,ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ΚΑΘΥΣΤΗΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 
Οι κάθε είδους καθαρές αποδοχές  , πρόσθετες αμοιβές , αποζημιώσεις , συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά σε μισθωτούς και συνταξιούχους βάσει νόμου , δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης , καθώς και οι περιπτώσεις συντάξεων που χορηγούνται καθυστερημένα ή αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς , φορολογούνται στα έτη που ανάγονται , καθόσον χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης και θα δηλωθούν με συμπληρωματική δήλωση στο χρόνο που αφορούν.
 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 60  του ν.4172/2013, στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά είτε βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή συλλογικής σύμβασης, είτε για άλλη αιτία, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο συνολικά καταβαλλόμενο φορολογητέο εισόδημα. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 8  του ν.4172/2013, διευκρινίζεται, ότι όταν καταβάλλονται αναδρομικά εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις για τα οποία το δικαίωμα είσπραξης ανάγεται σε έτος όπου τα εισοδήματα αυτά είτε απαλλάσσονταν από το φόρο είτε φορολογούνταν αυτοτελώς με ειδικό συντελεστή, τότε στις περιπτώσεις αυτές είτε δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου είτε παρακρατείται φόρος με τον ίδιο ειδικό συντελεστή αντίστοιχα. (Σχετική εγκ. ΠΟΛ 1072/31-03-2015).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση