Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

παράδοση εμπορευμάτων εντός κράτους μέλους και τιμολόγηση σε γ΄ χώρα

ήθελα να ρωτήσω

επιχείρηση παραδίδει τα προιόντα της σε κράτος μέλος αλλά τιμολογεί σε γ΄ χώρα, Στο τιμολόγιο οφείλει να χρεώσει φπα ή αυτό αναζητάται από το τελωνείο της τρίτης χώρας;

εάν τα προιόντα αποστέλλονται στο κράτος μέλος μόνο για επεξεργασία και παραδίδοντια μετά στην γ΄ χώρα ισχύει το ίδιο ή κάποια απαλλαγή φπα;

  • 1 Απάντηση

1.Παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος και τιμολόγηση σε Τρίτη χώρα
Η πώληση αγαθών σε αγοραστή Τρίτης Χώρας , εφόσον τα εμπορεύματα αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο Κράτος-Μέλος μπορεί υπό προϋποθέσεις να θεωρηθεί ενδοκοινοτική παράδοση παρά το γεγονός ότι στην τριγωνική συναλλαγή συμμετέχει και εγκατεστημένος σε Τρίτη Χώρα.
Ελληνική επιχείρηση πραγματοποιεί πωλήσεις εμπορευμάτων σε Τρίτη Χώρα , τα εμπορεύματα όμως τα αποστέλλει σε άλλο Κράτος Μέλος , κατόπιν εντολής του πελάτη της Τρίτης Χώρας. Ο πελάτης της Τρίτης Χώρας δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας (δηλαδή να  διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα), ούτε έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο σε κάποιο άλλο Κράτος –Μέλος.
Στην περίπτωση αυτή έχουμε τριγωνική συναλλαγή με τη συμμετοχή επιχείρησης από Τρίτη Χώρα.
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 13 και 28 του Κώδικα ΦΠΑ προκύπτει ότι η συναλλαγή αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδοκοινοτική παράδοση,  αλλά θα αντιμετωπισθεί σαν συναλλαγή στο εσωτερικό της χώρας και θα επιβαρυνθεί με ελληνικό ΦΠΑ.
Κατά συνέπεια η Ελληνική επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση για την συναλλαγή αυτή να υποβάλλει VIES Παράδοσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλλά ούτε και INTRASTAT αποστολής.
Στην πιο πάνω συναλλαγή θα μπορούσε ο πελάτης από Τρίτη Χώρα να έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ (φορολογικό αντιπρόσωπο) σε άλλο Κράτος-Μέλος , οπότε η συναλλαγή θα ήταν τριγωνική ενδοκοινοτική συναλλαγή.
Α) Η Ελληνική επιχείρηση θα τιμολογούσε το πελάτη της Τρίτης Χώρας , αναγράφοντας στο τιμολόγιο και τον ΑΦΜ/ΦΠΑ  της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα για τις δηλωτικές υποχρεώσεις
Β) Θα περιλάμβανε την συναλλαγή αυτή σαν ενδοκοινοτική παράδοση στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Γ) Θα υπέβαλε INTRASTAT αποστολής , εάν είχε υπερβεί το κατώφλι των
Δ) Θα περιλάμβανε στο VIES ενδοκοινοτικών παραδόσεων του συγκεκριμένου μήνα την εν λόγω συναλλαγή.
Για να θεωρηθεί τελικά μια συναλλαγή σαν ενδοκοινοτική θα πρέπει απαραίτητα να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
Α) Να πραγματοποιηθεί φυσική μεταφορά    του αγαθού από το ένα Κράτος –Μέλος στο άλλο και
Β) Η τιμολόγηση να γίνει μεταξύ δύο ή τριών ΑΦΜ/ΦΠΑ εγκατεστημένων σε δύο ή τρία διαφορετικά Κράτη-Μέλη  αντίστοιχα.
 
2.ΘΕΜΑ: Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή και την απευθείας εξαγωγή των αγαθών σε Τρίτη χώρα. 
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5024089 ΕΞ 2015
 
ΣΧΕΤ:Η αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1167/02-07-2013 ΔΥΟ. 
Κατόπιν ερωτημάτων που έχoυν τεθεί υπόψη της υπηρεσίας μας και εξαιτίας προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την μη ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ 1167/2013 ΔΥΟ, όπως η κατάθεση παραστατικών εξαγωγής στις Τελωνειακές αρχές από μη δικαιούχα πρόσωπα ή η έκδοση φορολογικών στοιχείων χωρίς ΦΠΑ για τα οποία δεν παρέχεται δυνατότητα απαλλαγής από τους οικονομικούς φορείς, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα: 
- Η αριθ. ΠΟΛ 1167/2013 ΔΥΟ, όπως ισχύει, καθιερώθηκε προκειμένου να οριστεί μια σαφής και ομοιόμορφη διαδικασία από τις εμπλεκόμενες φορολογικές, τελωνειακές αρχές αλλά και τους οικονομικούς φορείς αναφορικά με την ορθή φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση για τις περιπτώσεις παράδοσης αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή και την απ’ ευθείας εξαγωγή των αγαθών σε Τρίτη χώρα. 
- Συνοπτικά παραθέτουμε τις δυο εναλλακτικές περιπτώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την σχετική ΔΥΟ:
1η περίπτωση 
- ο εγκατεστημένος στην χώρα μας πωλητής αποκτά κατόπιν εντολής (εφόσον προκύπτει από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία) από τον εγκατεστημένο στο άλλο κράτος μέλος αγοραστή το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων και τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 788 του καν ΕΟΚ 2454/93, οπότε και δεν απαιτείται η λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ από τον εγκατεστημένο στο άλλο κράτος μέλος υποκείμενο στο φόρο. Στην περίπτωση αυτή ως εξαγωγέας αντιμετωπίζεται η ελληνική εταιρεία (θέση 2: Εξαγωγέας - εγκατεστημένος στην Ελλάδα, θέση 44: κωδικός 1708 συμπλήρωση της ένδειξης «εγκατεστημένος στη χώρα μας πωλητής ΠΟΛ. 1167» και ο αριθμός του τιμολογίου ) . 
Ο εγκατεστημένος στην χώρα μας εξαγωγέας διατηρεί στο αρχείο του το μήνυμα ΙΕ 599 «γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» για την επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων. ή 
2η περίπτωση 
- ο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος αγοραστής των εμπορευμάτων, δεν εκχωρεί το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων και τηρεί τις διατυπώσεις εξαγωγής ως εξαγωγέας, σύμφωνα με το άρθρο 788 του καν ΕΟΚ 2454/93, οπότε και τιμολογείται με ΦΠΑ από την ελληνική επιχείρηση και απαιτείται η λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ στη χώρα μας προκειμένου να πραγματοποιήσει την εξαγωγή (θέση 2: Εξαγωγέας - εγκατεστημένος στο άλλο κράτος μέλος, θέση 44: κωδικός 1710, με την ένδειξη « εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος» - το ΑΦΜ του στην χώρα μας αλλά και ο αριθμός του τιμολογίου). 
Ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος μέλος εξαγωγέας διατηρεί στο αρχείο του το μήνυμα ΙΕ 599 «γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» για την επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων από την Ε.Ε. 
Τέλος, στις περιπτώσεις που η συναλλαγή πραγματοποιείται μεταξύ προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα μας απαλλαγή από ΦΠΑ παρέχεται βάσει του άρθρου 24 παρ. 1 λόγω εξαγωγής, μόνο στο πρόσωπο που παραδίδει (πώληση) τα αγαθά και υποβάλλει ο ίδιος ο πωλητής εξαγωγέας (Θέση 2) το τελωνειακό παραστατικό Εξαγωγής προκειμένου να κατέχει το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 στο οποίο αποτυπώνονται τα αναγκαία για την απαλλαγή στοιχεία (ΑΦΜ, αριθ. τιμολογίου, αξία τιμολογίου κτλ), έτσι ώστε να δικαιολογείται η έκδοση φορολογικού στοιχείου χωρίς ΦΠΑ. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην ΠΟΛ 1167/02-07-2013 Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΗ-ΚΑΖ). 
 
Επίσης όπως ερμηνεύτηκε με την  

YΠOIK 1031571/450/181/0014/ΠOΛ. 1101/11.3.1997 Εφαρμογή της με αριθμ.πρωτ.1103551/8478/A0014/ ΠOΛ.1262/2.8.93 A.Y.O. στις εξαγωγές ή τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου) καθώς και στις εργασίες φασόν
Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα  φασονιέρης που πραγματοποίησε εργασία φασόν σε κοινοτικό υποκείμενο , μπορεί να εξάγει τα μεταποιημένα αγαθά κατ΄εντολή και για λογαριασμό του κοινοτικού εντολέα.
Για την παραπάνω συναλλαγή αυτή ο κοινοτικός υποκείμενος δεν απαιτείται να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

Για το δεύτερο ερώτημά σας έγινε προφορικό ερώτημα στο Υπουργείο Οικονομικών και η απάντηση ήταν ότι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την φορολογική αρχή του κράτος μέλους που θα πραγματοποιήσει την επεξεργασία

Προσθέστε τη δική σας απάντηση