Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΦΚΦ Δ 5024089 ΕΞ 2015 Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή και την απευθείας εξαγωγή των αγαθών σε Τρίτη χώρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
& Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ Δ, 
ΦΠΑ Εισαγωγών-Εξαγωγών 
ΠΡΟΣ: Π.Δ. 
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Δ.Ζορμπάνος -Μ. Κουνάβη 
Τηλέφωνο:210 6987448-469 
FAX:210 6987408 
Email:vat- customs@2001.syzefxis.gov.gr 

ΑΔΑ: 6ΙΔΟΗ-ΟΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5024089 ΕΞ 2015   

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή και την απευθείας εξαγωγή των αγαθών σε Τρίτη χώρα. 

ΣΧΕΤ:Η αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1167/02-07-2013 ΔΥΟ. 

Κατόπιν ερωτημάτων που έχoυν τεθεί υπόψη της υπηρεσίας μας και εξαιτίας προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την μη ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ 1167/2013 ΔΥΟ, όπως η κατάθεση παραστατικών εξαγωγής στις Τελωνειακές αρχές από μη δικαιούχα πρόσωπα ή η έκδοση φορολογικών στοιχείων χωρίς ΦΠΑ για τα οποία δεν παρέχεται δυνατότητα απαλλαγής από τους οικονομικούς φορείς, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα: 

- Η αριθ. ΠΟΛ 1167/2013 ΔΥΟ, όπως ισχύει, καθιερώθηκε προκειμένου να οριστεί μια σαφής και ομοιόμορφη διαδικασία από τις εμπλεκόμενες φορολογικές, τελωνειακές αρχές αλλά και τους οικονομικούς φορείς αναφορικά με την ορθή φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση για τις περιπτώσεις παράδοσης αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή και την απ’ ευθείας εξαγωγή των αγαθών σε Τρίτη χώρα. 

- Συνοπτικά παραθέτουμε τις δυο εναλλακτικές περιπτώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την σχετική ΔΥΟ:

1η περίπτωση 

- ο εγκατεστημένος στην χώρα μας πωλητής αποκτά κατόπιν εντολής (εφόσον προκύπτει από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία) από τον εγκατεστημένο στο άλλο κράτος μέλος αγοραστή το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων και τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 788 του καν ΕΟΚ 2454/93, οπότε και δεν απαιτείται η λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ από τον εγκατεστημένο στο άλλο κράτος μέλος υποκείμενο στο φόρο. Στην περίπτωση αυτή ως εξαγωγέας αντιμετωπίζεται η ελληνική εταιρεία (θέση 2: Εξαγωγέας - εγκατεστημένος στην Ελλάδα, θέση 44: κωδικός 1708 συμπλήρωση της ένδειξης «εγκατεστημένος στη χώρα μας πωλητής ΠΟΛ. 1167» και ο αριθμός του τιμολογίου ) . 

Ο εγκατεστημένος στην χώρα μας εξαγωγέας διατηρεί στο αρχείο του το μήνυμα ΙΕ 599 «γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» για την επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων. ή 

2η περίπτωση 

- ο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος αγοραστής των εμπορευμάτων, δεν εκχωρεί το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων και τηρεί τις διατυπώσεις εξαγωγής ως εξαγωγέας, σύμφωνα με το άρθρο 788 του καν ΕΟΚ 2454/93, οπότε και τιμολογείται με ΦΠΑ από την ελληνική επιχείρηση και απαιτείται η λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ στη χώρα μας προκειμένου να πραγματοποιήσει την εξαγωγή (θέση 2: Εξαγωγέας - εγκατεστημένος στο άλλο κράτος μέλος, θέση 44: κωδικός 1710, με την ένδειξη « εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος» - το ΑΦΜ του στην χώρα μας αλλά και ο αριθμός του τιμολογίου). 

Ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος μέλος εξαγωγέας διατηρεί στο αρχείο του το μήνυμα ΙΕ 599 «γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» για την επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων από την Ε.Ε. 

Τέλος, στις περιπτώσεις που η συναλλαγή πραγματοποιείται μεταξύ προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα μας απαλλαγή από ΦΠΑ παρέχεται βάσει του άρθρου 24 παρ. 1 λόγω εξαγωγής, μόνο στο πρόσωπο που παραδίδει (πώληση) τα αγαθά και υποβάλλει ο ίδιος ο πωλητής εξαγωγέας (Θέση 2) το τελωνειακό παραστατικό Εξαγωγής προκειμένου να κατέχει το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 στο οποίο αποτυπώνονται τα αναγκαία για την απαλλαγή στοιχεία (ΑΦΜ, αριθ. τιμολογίου, αξία τιμολογίου κτλ), έτσι ώστε να δικαιολογείται η έκδοση φορολογικού στοιχείου χωρίς ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην ΠΟΛ 1167/02-07-2013 Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΗ-ΚΑΖ). 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο/Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!