Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1101/11-3-1997 Εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠOΛ. 1262-1993 στις εξαγωγές ή τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου) καθώς και στις εργασίες φασόν

YΠOIK 1031571/450/181/0014/ΠOΛ. 1101/11.3.1997 Εφαρμογή της με αριθμ.πρωτ.1103551/8478/A0014/ ΠOΛ.1262/2.8.93 A.Y.O. στις εξαγωγές ή τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου) καθώς και στις εργασίες φασόν

Με αφορμή ερωτήματα φορολογουμένων σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. 1103551/8478/A0014/ΠΟλ. 1262/2.8.93 A.Y.O. στις εξαγωγές ή τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου) καθώς και στις εργασίες φασόν, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Ενδοκοινοτική παράδοση ή εξαγωγή αγαθών που πραγματοποιείται από παραγγελιοδόχο.

Από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2, 29 παρ. 5 και 31 του ν. 1642/86, όπως ισχύει, καθώς και την με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/A0014/ΠOΛ. 1262/2.8.93 A.Y.O., με την οποία ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.A. λόγω εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, προκύπτει ότι, η ενδοκοινοτική παράδοση ή η εξαγωγή αγαθών που πραγματοποιείται από τον παραγγελιοδόχο που ενεργεί με σχέση παραγγελέα - παραγγελιοδόχου, συντελείται από τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο) ο οποίος και εκδίδει φορολογικά στοιχεία στο όνομά του στον αλλοδαπό πελάτη του.

Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.A. καθώς και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και της δήλωσης INTRASTAT, είναι ο ενεργών την ενδοκοινοτική παράδοση παραγγελιοδόχος.

Συνεπώς, το όριο απαλλαγής από το Φ.Π.A., που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/A0014/ΠOΛ. 1262/2.8.93 A.Y.O., αφορά μόνο τον παραγγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο - εξαγωγέα) για τις περιπτώσεις εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που πραγματοποιεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του παραγγελέα, δεδομένου ότι, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την ανωτέρω απόφαση (ανακεφαλαιωτικός πίνακας και διασαφήσεις εξαγωγής), για την απόδειξη της πραγματοποίησης των πράξεων αυτών, εκδίδονται στο όνομα του παραγγελιοδόχου.

Εξυπακούεται ότι, το παραπάνω όριο απαλλαγής από το Φ.Π.A. που δικαιούται ο παραγγελιοδόχος δεν μεταβιβάζεται στον παραγγελέα.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο παραγγελιοδόχος δεν εκδίδει φορολογικά στοιχεία στον αλλοδαπό, πελάτη του, αλλά παραδίδει τα εν λόγω αγαθά σε άλλο πρόσωπο (εξαγωγέα), ο οποίος και εκδίδει στη συνέχεια τα εν λόγω στοιχεία στον αλλοδαπό, εφαρμόζεται ανάλογα η πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση μόνο για τον εξαγωγέα, για τις αγορές που πραγματοποιεί από τον προμηθευτή - παραγγελιοδόχο.

Επομένως, το προβλεπόμενο από τον K.B.Σ. φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από τον παραγγελιοδόχο προς τον αγοραστή εξαγωγέα υπάγεται και εφαρμόζει τη διαδικασία της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/A0014/ΠOΛ. 1262/2.8.93 A.Y.O.

Επίσης, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 2), 20 (περ. ζ παρ. 1) και 22α (περ. δ παρ. 1) του ν. 1642/86, όπως ισχύει, το προβλεπόμενο από τον K.B.Σ. φορολογικό στοιχείο (εκκαθάριση) που εκδίδεται από τον παραγγελιοδόχο προς τον παραγγελέα δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.A.

Στην περίπτωση αυτή, στον παραγγελέα παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου των εισροών του με την προϋπόθεση ότι ο παραγγελιοδόχος τον προμηθεύει εκτός από την προαναφερόμενη εκκαθάριση και με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, φορτωτικά έγγραφα, Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.A., κλπ.) σε φωτοαντίγραφα, προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα αγαθά πουλήθηκαν πραγματικά στο εξωτερικό για λογαριασμό του και εφαρμόστηκε η διαδικασία που ορίζεται στην προαναφερόμενη Υπ. Απόφαση.

2. Εργασίες φασόν που πραγματοποιούνται σε αγαθά που εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος από επιχειρήσεις εργασιών φασόν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 (παρ. 1 περ. γ και ζ) και 22α (παρ. 1 περ. δ) του ν. 1642/86, όπως ισχύει, καθώς και με την παρ. 2 του άρθρου 16 της 6ης Οδηγίας (77/388/EOK) οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες φασόν και οι οποίες εξάγουν οι ίδιες το έτοιμο προϊόν προς τρίτες χώρες, ή το αποστέλλουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρ. λνωσης εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.A. που ορίζεται στην με αριθμ. πρωτ. 1103551/8478/A0014/ΠOΛ. 1262/2.8.93 A.Y.O., όπως ισχύει.

3. Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική για τους προμηθευτές των αγαθών ή για τους παρέχοντες υπηρεσίες, η έκδοση χωρίς Φ.Π.A., των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον K.B.Σ., όπως προβλέπεται από την παραπάνω A.Y.O., προς πρόσωπα (εξαγωγείς) που υπάγονται στις διαδικασίες της εν λόγω απόφασης.

Για τις εισροές του εξαγωγέα, για τις οποίες ο προμηθευτής δεν αποδέχεται το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.A. ή δεν εμπίπτουν στις διατάξεις απαλλαγής της εν λόγω απόφασης ή κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο της απαλλαγής οπότε το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται με Φ.Π.A., ο υποκείμενος - εξαγωγέας δικαιούται συμψηφισμού ή επιστροφής του φόρου που αναλογεί σ` αυτές, σύμφωνα με την αριθ. ΠOΛ. 1078/1991 A.Y.O.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!