Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1118/8-9-2005 Εφαρμογή της με αρ.πρωτ. 1103551-8478-A0014-ΠΟΛ. 1262-2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου)

ΥΠΟΙΚ 1085863/5002/949/0014/ ΠΟΛ. 1118/8-9-2005

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της με αρ.πρωτ. 1103551/8478/A0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου).

Με αφορμή ερωτήματα, που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας από ενδιαφερόμενους και Δ.Ο.Υ, για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993 στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις, αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, που ενεργούνται από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την εγκύκλιο διαταγή με αρ. πρωτ. 1031571/450/181/ΠΟΛ. 1101/0014/11.3.1997 (παρ. 1) παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠOΛ. 1262/1993, στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου) και διευκρινίστηκε ότι, όπως προκύπτει, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων, 5 παρ. 2, 36 παρ. 5 και 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. η εξαγωγή ή η ενδοκοινοτική παράδοση, που πραγματοποιείται από τον παραγγελιοδόχο, ο οποίος ενεργεί με σχέση παραγγελέα - παραγγελιοδόχου, συντελείται από τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο), ο οποίος και εκδίδει φορολογικά στοιχεία στο όνομα του, στον αλλοδαπό πελάτη του και ότι, ο παραγγελιοδόχος είναι υπόχρεος για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και της δήλωσης Intrastat (στην περίπτωση υπέρβασης του κατωφλίου εξομοίωσης ενδοκοινοτικών παραδόσεων). Κατά συνέπεια το όριο απαλλαγής από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993, δικαιούται ο παραγγελιοδόχος.

Με την παρούσα και για λόγους ίσης μεταχείρισης, καθώς και για την ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω απόφασης διευκρινίζεται, ότι οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993 εφαρμόζονται και στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, που πραγματοποιούν ή κατά το μέρος που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις, για λογαριασμό των αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Επομένως, οι διευκρινίσεις, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1101/1997 ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυτές.

Εξυπακούεται ότι, ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου των εισροών του βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. καθώς το δικαίωμα αυτό ασκείται με την κατ΄ αποκοπή επιστροφή στους αγρότες αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του κώδικα Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που συνεταιριστικές οργανώσεις μετακυλίουν στους αγρότες το κόστος που πραγματοποίησαν για τις πωλήσεις ή εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών, (όπως έξοδα συσκευασίας, λειτουργικά έξοδα κ.λ.π.) η μετακύλιση αυτή συνιστά πράξη παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στο ΦΠΑ, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στην περίπτωση που το κόστος αυτό συνδέεται με εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, θέμα το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!