Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου σε ημερομισθιους

Εξαιρετικά Επείγον.
Σύμφωνα με τον Ν.4549/14.6.2018  άρθρο 115 παρ.11 του γίνεται αναφορά  σε παρακράτηση φόρου 5% στις αμοιβές ημερομισθίων με σύμβαση ορισμένου χρόνου μικρότερη του ενός έτους.Ερωτώ α) Η παρακράτηση ισχύει για όλες τις κατηγορίες των ημερομισθιων ? β) Ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης της παρακράτησης του φόρου? γ) Η ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης.

  • 2 Απαντήσεις

Σχετική η κατωτέρω εγκύκλιος απόσπασμα που παραθέτω

ΠΟΛ. 1147/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α’105)

…………………………………….
 
10. Με την παράγραφο 11 του άρθρου 115 του νόμου αυτού προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985. Οι ξεναγοί που υπάγονται στις τελευταίες αυτές διατάξεις είναι αυτοί που έχουν την προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού και συμβάλλονται με τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία, με μέλη της ένωσης εφοπλιστών επιβατηγών πλοίων και με τουριστικά γραφεία του εξωτερικού άμεσα ή με τα παραρτήματα - πρακτορεία τους στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση τουριστικών προγραμμάτων, που εκείνα οργανώνουν, οι οποίοι συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες τους και υπάγονται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας. Με την παρακράτηση αυτή δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των αμοιβών των εν λόγω ξεναγών και ημερομισθίων. Επίσης, ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δεν μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 131 του κοινοποιούμενου νόμου, από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 14.6.2018.

Διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος.

Στην ερμηνευτική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (ΠΟΛ. 1147/2018) δε γίνεται λόγος για κατηγορίες ημερομισθίων επομένως η παρακράτηση φόρου διενεργείται σε κάθε αμειβόμενο με ημερομίσθιο.

Οι διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση του ν. 4549/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 14.6.2018.

Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ και ο φόρος αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση