Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1147/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α’105)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Β. Δασουράς, Β. Γιοβά,
Α. Μπουραζάνη, Φ. Φανάρα
Τηλέφωνο:2103375315
2103375311
Fax:2103375001
E-Mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΩΥΩ46ΜΠ3Ζ-Μ7Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ: 1147

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α’105).»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4549/2018 (Α’ 105/14.6.2018), αναφορικά με τις απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος του ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσμά», τις διατάξεις του άρθρου 115 του ίδιου νόμου, αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του ν.4549/2018 περί φορολογικών κινήτρων:

Ι. ΑΡΘΡΟ 14 (ΠΑΡ. 1) Ν. 4549/2018

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου αυτού προβλέπεται ότι οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος που δίδονται υπέρ του «Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά» από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία του, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιονδήποτε τρίτων με εξαίρεση τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τον φόρο δωρεάς και κληρονομίας.

ΙΙ. ΑΡΘΡΟ 115 Ν. 4549/2018

ΜΕΡΟΣ Α - Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 115 του νόμου αυτού, τροποποιήθηκε η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4172/2013. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί της διάταξης, επαναδιατυπώνεται η έννοια του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται τόσο με τα ερμηνευτικά σχόλια της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, όσο και με την Απόφαση ΣτΕ 1445/2016.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 115 προστέθηκαν τρία νέα εδάφια στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι στα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι, εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών ή αγροτική ατομική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (μισθοί, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα) υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ του άρθρου 16, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.

Συνεπώς, φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το πραγματικό εισόδημα που προέρχεται από την περιστασιακή ή ευκαιριακή εργασία, όπως και η τυχόν προκύπτουσα προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων των προσώπων που αποκτούν τα εισοδήματα αυτά, ενώ λοιπά πραγματικά εισοδήματά τους από «κεφάλαιο» και από «υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου» φορολογούνται με τους συντελεστές που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες αυτές κατηγορίες εισοδήματος.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του ίδιου άρθρου, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

3. Με την παράγραφο 3α του άρθρου 115 αντικαταστάθηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 οι λέξεις «το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει» από τις λέξεις «τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία». Η τροποποίηση αυτή των διατάξεων έγινε για λόγους νομοτεχνικούς, προκειμένου να εναρμονιστούν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. με τα λογιστικά πρότυπα μετά την κατάργηση του ΚΦΑΣ.

4. Με την παράγραφο 3β του άρθρου 115 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013. Με τις νέες διατάξεις δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του ίδιου άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

5. Με την παράγραφο 3γ του άρθρου 115 του νόμου αυτού προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 21 του ν.4172/2013, προκειμένου ως μεμονωμένη πράξη για τις ανάγκες εφαρμογής της παρ.3, να μην νοείται η μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου η οποία εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 περί μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και τίτλων αντίστοιχα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18β του ίδιου άρθρου, από το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα.

6. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 115 τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του ν. 4172/2013, με μια προσθήκη στην περίπτωση β', έτσι ώστε να υπάγονται πλέον στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τις αγορές χρεογράφων, οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν, καθώς τα προϊόντα αυτά προσιδιάζουν στην αγορά και επένδυση χρεογράφων, τα οποία ήδη αποτελούν τεκμήριο.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 18α του ίδιου άρθρου, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

7. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 115 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαλλάσσεται από τον φόρο.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του ίδιου άρθρου, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

8. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 115 τροποποιήθηκε το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 και προστέθηκε στην παράγραφο 4 ένα νέο εδάφιο, με το οποίο ορίζεται ότι ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν. Συνεπώς, για μεταβιβάσεις τίτλων που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών και μετά, παύουν να ισχύουν οι οδηγίες της Διοίκησης σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είχαν αποκτηθεί από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβανόταν μόνο ο φόρος που καταβλήθηκε (ΠΟΛ. 1032/2015).

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 18α του ίδιου άρθρου από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

9. Με την παράγραφο 10 του άρθρου 115 προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται πέραν του φόρου εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 18α του ίδιου άρθρου από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

10. Με την παράγραφο 11 του άρθρου 115 του νόμου αυτού προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985. Οι ξεναγοί που υπάγονται στις τελευταίες αυτές διατάξεις είναι αυτοί που έχουν την προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού και συμβάλλονται με τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία, με μέλη της ένωσης εφοπλιστών επιβατηγών πλοίων και με τουριστικά γραφεία του εξωτερικού άμεσα ή με τα παραρτήματα - πρακτορεία τους στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση τουριστικών προγραμμάτων, που εκείνα οργανώνουν, οι οποίοι συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες τους και υπάγονται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας. Με την παρακράτηση αυτή δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των αμοιβών των εν λόγω ξεναγών και ημερομισθίων. Επίσης, ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δεν μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 131 του κοινοποιούμενου νόμου, από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 14.6.2018.

11. Με την παράγραφο 15α του άρθρου 115 του νόμου τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 και αντικαθίστανται οι λέξεις «με τα άρθρα 31 και 32» με τις λέξεις «με το άρθρο 32» για νομοτεχνικούς λόγους, καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) περί άμεσου προσδιορισμού του φόρου δεν έχουν εφαρμογή στα φυσικά πρόσωπα.

12. Με την παράγραφο 15β του άρθρου 115 του νόμου αυτού προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013. Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζεται η καταβολή των δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Με τις νέες διατάξεις οι ως άνω φορολογούμενοι οι οποίοι υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ακόμα και μετά την τυχόν παράταση της προθεσμίας αυτής, καταβάλλουν τον φόρο εισοδήματος σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου κάθε έτους. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή αν οποιοσδήποτε εκ των δύο συζύγων της κοινής δήλωσης συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Επίσης, οι δύο (2) δόσεις καταβολής του φόρου εφαρμόζονται και όταν τα πρόσωπα αυτά δεν κάνουν χρήση της 15ήμερης παράτασης στην υποβολή της δήλωσης που ισχύει ειδικά για τα πρόσωπα αυτά.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 131 του κοινοποιούμενου νόμου, από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 14.6.2018 και μετά και επομένως, η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2017.

13. Με την παράγραφο 17 του άρθρου 115 τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, έτσι ώστε η προκαταβολή στα φυσικά πρόσωπα να μειώνεται στο μισό όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του ίδιου άρθρου, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

ΜΕΡΟΣ Β - Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

1. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 115 αντικαθίσταται η περ. στ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 ώστε να διαγραφούν οι λέξεις «ή λήψη», με σκοπό τη νομοτεχνική διόρθωση της διάταξης καθόσον δε νοείται ως δαπάνη η λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα.

2. Με τις διατάξεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 4549/2018 καταργείται από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής ο όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση» της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 και τα κριτήρια πλήρωσης αυτού και παράλληλα, στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 εισάγεται ο όρος «χρηματοδοτική μίσθωση» των διατάξεων του ν. 4308/2014, ώστε να εναρμονίζεται πλήρως ο ορισμός που χρησιμοποιείται στο φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο με αυτόν των Ε.Λ.Π.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τις συμβάσεις που συνάπτονται από 1.1.2018 και μετά.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5.γ του άρθρου 115 του πιο πάνω νόμου τροποποιείται ο πίνακας της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013. Συγκεκριμένα, με το πιο πάνω άρθρο: i. διαγράφονται οι λέξεις «(εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές)» και ii. η περίπτωση «Μέσα Μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις πιο πάνω διατάξεις τροποποιείται o πίνακας της παραγράφου 4 του άρθρου 24 και ορίζεται ότι αφενός αποσβένονται τόσο οι εσωτερικές όσο και οι διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές με συντελεστή 12% και αφετέρου, προκειμένου για την αντιμετώπιση πληθώρας πρακτικών και ερμηνευτικών ζητημάτων που είχαν προκύψει από την ερμηνεία των μέσων μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ) και των μέσων μεταφοράς ατόμων, όλα τα μέσα μεταφοράς ατόμων εξαιρουμένων των τρένων, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών αντιμετωπίζονται ενιαία και αποσβένονται με συντελεστή 16%.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του άρθρου 115 του ν. 4549/2018, προκειμένου για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των συγκεκριμένων κατηγοριών παγίων από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 115 του ν.4549/2018 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 27 ν.4172/2013. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι σε περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου σε ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα άνω του ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) εντός ενός φορολογικού έτους και παράλληλα γίνει, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από τη μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 δεν έχουν εφαρμογή.

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιείται, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, ο ειδικός αντικαταχρηστικός κανόνας για την αποφυγή καταστρατήγησης της δυνατότητας έκπτωσης ζημιών μέσω της απόκτησης ζημιογόνων εταιρειών.

Ειδικότερα, δεν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημίας της εταιρείας, της οποίας η μετοχική σύνθεση μεταβάλλεται με αποτέλεσμα να καθίσταται ελεγχόμενη, τόσο για τις ζημίες του διανυόμενου φορολογικού έτους όσο και για τις μεταφερόμενες από προηγούμενα έτη φορολογικές ζημίες, αν κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους ισχύουν αθροιστικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1) μεταβληθούν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο οικείο φορολογικό έτος: α) η μετοχική της σύνθεση σε ποσοστό που υπερβαίνει το 33% της αξίας μετοχικού κεφαλαίου ή του συνολικού αριθμού των μετοχών ή β) η έμμεση ιδιοκτησία στην εταιρεία αυτή σε ποσοστό που υπερβαίνει το ίδιο ως άνω ποσοστό της αξίας μετοχικού κεφαλαίου ή του συνολικού αριθμού των μετοχών ή γ) τα δικαιώματα ψήφου που διατηρεί ένας μέτοχος ή εταίρος στην επιχείρηση αυτή σε ποσοστό που υπερβαίνει το 33% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και

2) σημειώνεται μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου σημαντική αλλαγή δραστηριότητας της εταιρείας εάν ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυτής κατά το έτος μεταβολής σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών το αμέσως προηγούμενο έτος μεταβάλλεται σε ποσοστό άνω του 50%.

Περαιτέρω διαγράφονται οι λέξεις «μετοχικού κεφαλαίου», προκειμένου οι διατάξεις αυτές να καταλαμβάνουν όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45.

Οι νέες διατάξεις ισχύουν από 1.1.2014.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 27 θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες μας.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 115 του νόμου αυτού γίνονται νομοτεχνικές διορθώσεις στο άρθρο 63 του ν.4172/2013 προκειμένου, κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου, να συμφωνούν οι σχετικές διατάξεις με το περιεχόμενο των αντίστοιχων διατάξεων της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου (Οδηγία Μητρικών-Θυγατρικών).

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία όταν νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, τα μη διανεμηθέντα κέρδη του νομικού πρόσωπου ή της νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, όπως αυτά εμφανίζονται κατά τον χρόνο αλλαγής της κατηγορίας βιβλίων, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με τον συντελεστή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ήτοι 15%). Ο φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους μέχρι το οποίο τα βιβλία τηρούνταν με τη διπλογραφική μέθοδο. Τα πιο πάνω αναφερόμενα ισχύουν και σε περίπτωση μετατροπής AE, ΕΠΕ ή ΙΚΕ σε προσωπική εταιρεία, με αποτέλεσμα να αλλάζει η κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά. Ο φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ολοκλήρωση της μετατροπής.

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 115 του νόμου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 65 του ν.4172/2013, προκειμένου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, αφενός μεν οι διατάξεις του ΚΦΕ περί μη συνεργάσιμων κρατών να ανταποκρίνονται στις διεθνείς εξελίξεις, αναφορικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών και αφετέρου να ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια συμμόρφωσης σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια του Παραρτήματος V των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου ECOFIN στις 5.12.2017 (15429/17) FISC 345 ECOFIN 1088, σχετικά με τον Ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές τροποποιούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών η οποία καθορίζει τα μη συνεργάσιμα κράτη.

8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 115 του νόμου αυτού τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 προκειμένου για τα εισπραττόμενα μερίσματα, για τα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ίδιου νόμου, να εκπίπτει το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή κερδών και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος και όχι το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος, όπως ίσχυε με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για μερίσματα που εισπράττονται από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

ΑΡΘΡΟ 116 ΤΟΥ Ν. 4549/2018

Με διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου αυτού προστέθηκε άρθρο 71 Δ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τις διατάξεις του οποίου παρέχονται κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης στα φυσικά πρόσωπα καθώς και στα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που προχωρούν σε αντίστοιχες προσλήψεις. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θα καθορισθούν με κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.

Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις προστέθηκε άρθρο 71 Ε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τις διατάξεις του οποίου παρέχονται κίνητρα στα φυσικά πρόσωπα καθώς και στα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επενδύουν σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θα καθορισθούν με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.

ΑΡΘΡΟ 117 Ν. 4549/2018

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του νόμου αυτού, με τις οποίες προστέθηκε νέα παράγραφος 10 στο άρθρο 24 του ν.4172/2013, θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα για την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις στα πεδία αυτά, προωθώντας ουσιαστικά την κυκλική οικονομία και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικότερα, με τις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος αποσβένυται με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. προσαυξημένους κατά ποσοστό 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης τις σχετικές με: «Αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς συρμούς, πλοία και σκάφη», «Μέσα μεταφοράς ατόμων» και «Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων».

Για τον καθορισμό των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των ανωτέρω θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της περ. γ’ της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 14.6.2018 και εφεξής. Επίσης, με την παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4549/2018 καταργούνται από την ίδια ως άνω ημερομηνία οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, περί κινήτρων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!