Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση ΦΟΡΟΥ 20% από Λογιστικό Γραφείο -εταιρία Ο.Ε.

Είμαστε Λογιστικό Γραφείο -εταιρεία ΟΕ με δύο μέλη λογιστές Α΄τάξης με πτυχίο.Επίσης απασχολόυμε προσωπικό σαν βοηθό λογιστή δύο(2) άτομα. Θεωρούμαστε  επιχείρηση που αποκτά εισόδημα Ζ΄Κατηγορίας από ελευθέρια επαγγέλματα σύμφωνα με την θέση της διοίκησης , με το έγγραφο 1086282/1640/Α0012/12.10.2005. 
Είμαστε υποχρεωμένοι να παρακρατούμε φόρο 20% στα ΤΠΥ άνω των 300 Ευρώ που εκδίδουμε ??
Επιτρέπεται Προαιρετικά ??

Με εκτίμηση 
Αϊδίνης Βασίλης

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1120/2014 με θέμα την Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες, ισχύουν τα κάτωθι:

Με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ορίζονται οι περιπτώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές, οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. 
Συγκεκριμένα, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο. 
Βάσει της ανωτέρω διάταξης σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τα οποία παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε υπόχρεους του άρθρου 61 του ίδιου νόμου (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.). 

Με τις διατάξεις της περ. δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, όπως ισχύει, ορίζεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στην περίπτωση πληρωμών αμοιβών για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%), ο οποίος επιβάλλεται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.
 
Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Επομένως, η παρακράτηση φόρου της παρ. 1 του άρθρου 64 (20% ή 3% κατά περίπτωση) διενεργείται για αμοιβές φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις εφόσον το λογιστικό γραφείο λειτουργεί με την μορφή νομικού προσώπου (Ο.Ε.) , ο λήπτης του Τιμολογίου πελάτης σας δεν θα προβεί σε παρακράτηση φόρου.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας αν επιτρέπεται προαιρετικά να γίνει παρακράτηση εκτιμώ ότι ελλείψει αντίθετης απαγορευτικής διάταξης δεν απαγορεύεται να παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος.
Αυτονόητο είναι ότι εφόσον παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση και να αποδοθεί στο Δημόσιο, ως να υπήρχε υποχρέωση παρακράτησης εξ αρχής.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση